Styring av arealutvikling på områdenivå

By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet har utarbeidet rapport for Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD)om styring av arealutvikling på områdenivå.

NIBR har gjennomført kartlegging av praksis og analyse av behov i utvalgte kommuner. I rapporten vurderes tiltak som gir bedre strategiske rammer for styring av arealutvikling på områdenivå, og grunnlag for en forutsigbar byrdefordeling ved etablering av
offentlig infrastruktur.

Styring av arealutvikling på områdenivå (pdf)