Utvidet nasjonal bibliotekstrategi - ut 2025: Rom for demokrati og dannelse

Til innholdsfortegnelse

Forord

Illustrasjonsfoto.

Foto: Anne Lise Norheim/Sølvberget

Kultur- og likestillingsdepartementet legger i dette dokumentet fram en utvidelse av den nasjonale bibliotekstrategien Rom for demokrati og dannelse.

Bibliotek er grunnsteiner i det norske samfunnet. De er grunnleggende for formidlingen av litteratur, som sentre for informasjon og kunnskap, og som inkluderende og gratis tilbud for hele befolkningen uavhengig av inntekt, sosial status eller geografi. Bibliotekene skal være uavhengige møteplasser og arenaer for samtale og debatt. De er dermed viktige institusjoner for å bygge opp under ytringsfrihet og god ytringskultur i det offentlige ordskiftet. Bibliotekene er i en unik posisjon til å skape leselyst og leseglede både blant barn, unge og voksne i hele landet.

I Norge er det stor politisk enighet om bibliotekenes betydning. Når Kultur- og likestillingsdepartementet velger å utvide den eksisterende bibliotekstrategien, er det fordi vi ønsker å styrke og gi enda tydeligere retning til arbeidet med å utvikle bibliotekene, gi befolkningen tilgang til litteratur og i større grad stimulere til mer lesing og større kunnskapstørst.

Tiltakene i utvidet bibliotekstrategi retter seg hovedsakelig mot to områder. For det første vil vi styrke arbeidet med lesestimulering og formidling i bibliotekene. Dette må også ses i sammenheng med regjeringens kommende leselyststrategi.

For det andre vil vi styrke arbeidet med digital infrastruktur. Bibliotekene trenger fungerende tjenester for å kunne formidle bibliotekenes fysiske og digitale innhold til befolkningen. Hver innbygger må ha tilgang både til et fysisk og et digitalt bibliotek. Vi styrker derfor innsatsen med å utvikle nasjonal digital infrastruktur både for innkjøp og formidling av digitalt innhold. Målet er at du som låner i et folkebibliotek både skal ha tilgang til et stort og variert digitalt innhold, og at det skal formidles til deg i et enkelt og brukervennlig system.

Regjeringen vil i tillegg styrke arbeidet med å sikre befolkningen tilgang på digitale bøker. Under behandlingen av bokloven på Stortinget ble det vedtatt å utrede om det er mulig å fastsette bestemmelser for folkebibliotekene om digitalt utlån av digitale verk. Dette skal følges opp av regjeringen. Nasjonalbiblioteket er i gang med forhandlinger om en mulig utvidelse av tilgangen til norsk litteratur gjennom Bokhylla-avtalen. Dette utgjør de viktigste tiltakene for å sikre at alle i Norge har tilgang både til kulturarven og til moderne litteratur i alle formater.

Bibliotek, litteratur og leselyst henger sammen, og regjeringen har store ambisjoner for dette feltet. Sammen med blant annet bokloven, styrking av litteraturpolitiske virkemidler og arbeidet med ny leselyststrategi, bidrar utvidet bibliotekstrategi til et nasjonalt løft som igjen er med på å styrke demokratiet vårt.

Lubna Jaffery

Lubna Jaffery Kultur- og likestillingsminister

Foto: Stortinget