Vedrørende Skattefunn og statsstøtteregelverket

1. Innledning

Vi viser til tidligere kontakt vedrørende praktisering av forbudet i statsstøtteregelverket mot å gi offentlig støtte til foretak i vanskeligheter.

Nedenfor følger Finansdepartementets forståelse av regelverket (punkt 2), i tillegg til hvordan regelverket bør praktiseres fremover (punkt 3).

2. Skattefunn og Gruppeunntaksforordningen

2.1 Foretak i vanskeligheter

Skattefunn-ordningen er meldt inn til ESA under det alminnelige gruppeunntaket i forordning (EU) nr. 651/2014 (GBER). Forordningen er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift av 14. november 2008 nr. 1213 om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte. I Finansdepartementets forskrift til skatteloven (FSFIN) § 16-40-1 annet ledd er skatteloven § 16-40 og FSFIN § 16-40 antatt forenlig med gruppeunntaket.

Etter GBER Artikkel 1 pkt. 4 bokstav c gjelder et forbud mot å gi offentlig støtte til «foretak i vanskeligheter». Et foretak anses å være i vanskeligheter der minst én av omstendighetene listet opp i GBER Artikkel 2 pkt. 18 bokstav a-e har inntruffet (norsk uoffisiell oversettelse1):

«a) når det gjelder et selskap med begrenset ansvar (unntatt en SMB som har eksistert i mindre enn tre år, eller, når det gjelder berettigelse til risikofinansieringsstøtte, en SMB innen sju år fra dens første kommersielle salg som kvalifiserer til risikofinansieringsinvesteringer, etter at det er foretatt en selskapsgjennomgang av den utvalgte finansformidleren), dersom mer enn halvparten av dets tegnede aksjekapital har forsvunnet som følge av akkumulerte tap. Dette er tilfelle når fradrag av akkumulerte tap fra reservene (og alle andre poster som vanligvis anses som en del av selskapets ansvarlige kapital) fører til et negativt kumulativt beløp som overstiger halvparten av den tegnede aksjekapitalen. I denne bestemmelsen menes med «selskap med begrenset ansvar» særlig selskapstyper omhandlet i vedlegg I til direktiv 2013/34/EU, og «aksjekapital» omfatter overkurs når det er relevant,

 b) når det gjelder et selskap der minst noen medlemmer har ubegrenset ansvar for selskapets gjeld (unntatt en SMB som har eksistert i mindre enn tre år, eller, når det gjelder berettigelse til risikofinansieringsstøtte, en SMB innen sju år fra dens første kommersielle salg som kvalifiserer til risikofinansieringsinvesteringer, etter at det er foretatt en selskapsgjennomgang av den utvalgte finansformidleren), dersom mer enn halvparten av kapitalen som er oppført i selskapets regnskap, har forsvunnet som følge av akkumulerte tap. I denne bestemmelsen menes med «et selskap der minst noen medlemmer har ubegrenset ansvar for selskapets gjeld» særlig selskapstyper omhandlet i vedlegg II til direktiv 2013/34/EU,

 c) foretaket er gjenstand for kollektiv insolvensbehandling eller oppfyller de fastsatte kriterier i nasjonal lovgivning for å være gjenstand for kollektiv insolvensbehandling etter anmodning fra kreditorene,

 d) foretaket har mottatt krisestøtte og har ennå ikke tilbakebetalt lånet eller innløst garantien, eller det har mottatt omstruktureringsstøtte og er fortsatt omfattet av en omstruktureringsplan,

 e) når det gjelder et foretak som ikke er en SMB, dersom følgende gjelder for de to foregående årene:

1) foretakets bokførte forhold mellom gjeld og egenkapital har vært større enn 7,5 og

2) foretakets EBITDA-rentedekningsgrad har vært lavere enn 1,0,»

Definisjonene angir skjematiske metoder som ikke åpner for skjønn. Skattefunn-foretak som oppfyller minst én av omstendighetene i Artikkel 2 pkt. 18, kan ikke motta Skattefunn-støtte. Unntak gjelder for bokstav e, som ikke gjelder for små og mellomstore bedrifter (SMB) og for bokstav a og b som ikke gjelder for SMBer som har eksistert i mindre enn tre år fra foretaksregistrering.

Hva som regnes som et SMB-foretak, fremgår av GBER Vedlegg 1 og FSFIN § 16-40-5. SMB-definisjonen bygger på tre terskelverdier: antall årsverk, årlig omsetning og årlig samlet balanse. Dersom bedriften anses for å være en «uavhengig virksomhet», skal man utelukkende ta hensyn til antall årsverk, årlig omsetning og årlig samlet balanse i søkerbedriften. Har bedriften derimot «partnervirksomheter» og/eller «tilknyttede virksomheter», skal man i tillegg trekke inn henholdsvis en forholdsmessig andel eller 100 % av terskelverdiene i disse andre selskapene i vurderingen av om bedriften er et SMB-foretak, se GBER Vedlegg 1 Artikkel 6 og FSFIN § 16-40-5 annet ledd.

2.2 Grunnlaget for vurdering av om foretaket er i vanskeligheter

Finansdepartementet legger til grunn at det for bokstav a, b og e i GBER Artikkel 2 pkt. 18 er balansen i sist avlagte regnskap som utgjør vurderingsgrunnlaget for om de aktuelle omstendighetene har inntruffet. For bedrifter uten regnskapsplikt skal vurderingen skje på grunnlag av sist avlagte næringsoppgave på tidspunktet for godkjenning av søknad.

Videre legger departementet til grunn at grunnlaget for vurderingen etter bokstav c er vilkårene for konkurs mv. etter gjeldende internrettslige konkursregler, dvs. om støttemottaker er insolvent.

Hvorvidt det er gitt krisestøtte eller omstruktureringsstøtte etter bokstav d må vurderes konkret. Departementet har ikke kjennskap til tilfeller av slik støtte i Norge.

2.3 Tidspunktet for vurdering av om foretaket er i vanskeligheter i Skattefunn-ordningen

Finansdepartementet legger til grunn at tidspunktet for vurderingen av om foretaket er i vanskeligheter innenfor Skattefunn-ordningen, er når Norges forskningsråd godkjenner Skattefunn-søknaden. Denne løsningen følger av en tolkningsuttalelse Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt fra seksjonen som har ansvaret for GBER-regelverket i ESA.

At tidspunktet for Forskningsrådets godkjennelse skal legges til grunn, innebærer at for foretak som får godkjent Skattefunn-søknad i 2020, legges siste avlagte regnskap til grunn for vurderingen, jf. punkt 2.2. Dersom foretaket kan legge frem balanseoppstilling fra kvartalsregnskap eller annen mellombalanse med en nyere balansedato, og som er av en dato før tidspunktet for Forskningsrådets godkjennelse, kan slik balanseoppstilling utgjøre vurderingsgrunnlaget.  

3. Særlig om kontroll av Skattefunn-søknader godkjent i 2019

Skattefunn-selskap med prosjekt som er godkjent i løpet av 2019, må gjennom en egenerklæring, en obligatorisk avkryssingsboks i skjemaet RF-1053, bekrefte at foretaket ikke var i vanskeligheter da Forskningsrådet godkjente søknaden i 2019, vurdert på grunnlag av siste avlagte regnskap på tidspunktet for godkjennelsen. Kontrollen av vilkåret vil derfor først skje etter innleveringen av skattemeldingen for 2019 (31. mai 2020). For selskap som krever Skattefunn-fradrag for prosjekter som er godkjent i løpet av 2019, vil egenerklæringen og kontrollene av denne også kunne skje senere år, dersom slikt fradrag kreves for årene etter 2019.

Denne ordningen vil også gjelde for Skattefunn-prosjekter som godkjennes fra og med 1. januar 2020.

For øvrig viser vi til brevet som ble sendt 15. mai 2019.

 

Med hilsen

 

Omar G. Dajani  e.f.
ekspedisjonssjef

 

Bjørn Berre
avdelingsdirektør

 

Kopi: Nærings- og fiskeridepartementet, Skattefunnsekretariatet, Norges forskingsråd

 

  1. https://www.regjeringen.no/contentassets/8fa6deafe47e4a05803791d2d168158a/norsk-versjon-gber.pdf