Statsbudsjettet 2022: Endringer i bilavgiftene

For 2022 foreslås en pakke med avgiftsendringer i tråd med Regjeringen Solbergs prinsipper for et bærekraftig bilavgiftssystem. Forslagene bremser nedgangen i provenyet, samtidig som insentivene til å kjøpe nullutslippsbiler styrkes. Som en del av denne pakken foreslår Regjeringen Solberg å øke satsene i CO2-komponenten i engangsavgiften for personbiler og å stramme inn særfordelen for ladbare hybridbiler i engangsavgiften. Videre foreslås det å avvikle fritaket for elbiler i omregistreringsavgiften og innføre full sats for elbiler i trafikkforsikringsavgiften.

Innstramming i CO2-komponenten i engangsavgiften for personbiler

For personbiler beregnes engangsavgiften på grunnlag av kjøretøyenes egenvekt, CO2-utslipp og NOX-utslipp. For 2022 foreslår Regjeringen Solberg å øke de to laveste positive satsene i CO2-komponenten med 35 pst. utover prisjustering. Endringene styrker insentivene til valg av null- og lavutslippsbiler og bidrar til økt proveny.

Innstramming i engangsavgift for ladbare hybridbiler

For ladbare hybridbiler er engangsavgiftsreglene svært gunstige. Det skyldes blant annet en særfordel i vektkomponenten i form av et fradrag i vekten det betales avgift for. For 2022 foreslår Regjeringen Solberg en innstramming av vektfradraget ved at fradragssatsen reduseres fra 23 til 15 pst. og at kravet til elektrisk rekkevidde for å få maksimalt vektfradrag økes fra 50 til 100 km. Forslaget gir insentiver til å velge biler med lengre elektrisk rekkevidde og lavere utslipp. Videre vil innstrammingen bidra til å styrke insentivet til å velge elbil og begrense inntektsnedgang fra engangsavgiften  

Endringer i trafikkforsikringsavgiften

For 2022 foreslår Regjeringen Solberg å øke CO2-avgiften med 28 prosent utover prisjustering. For å motvirke noe av kostnadsøkningen for bilistene ved økt CO2-avgift, foreslår Regjeringen Solberg å redusere trafikkforsikringsavgiften for personbiler (avgiftsgruppe a og b) med 95 kroner på årsbasis. Videre foreslår Regjeringen Solberg å innføre full trafikkforsikringsavgift for elbiler. Med den forventede økningen i antallet elbiler i bilparken i årene fremover, ville dagens reduserte sats medført et stadig større provenytap om den ble videreført. Økt trafikkforsikringsavgift for elbiler vil bidra til å begrense det økende fallet i inntekter fra bilavgiftene.

Omregistreringsavgift for elbiler

For 2022 foreslår Regjeringen Solberg å fjerne fritaket i omregistreringsavgiften for elbiler. Dagens fritak innebærer at inntektene fra omregistreringsavgiften reduseres i takt med økt andel elbiler i bilparken. Innføring av omregistreringsavgift for elbiler vil bidra til å begrense det økende fallet i inntekter fra bilavgiftene.