Forebygge

Dersom du er redd for at barnet ditt kan bli bortført, bør du snakke med andre som kan gi råd, for eksempel familie, venner og eventuelt en advokat.

Det er ikke en barnebortføring dersom flyttingen eller tilbakeholdelsen skjer innenfor landets grenser.

Det er flere momenter i vurderingen av om barnet står i fare for å bli bortført, se Hva kan du gjøre for å forhindre at barnet ditt blir bortført?

Du kan også forsøke å inngå en avtale med den andre parten, for å forsøke å unngå at barnet faktisk blir bortført. Men det er viktig å være klar over at en avtale i seg selv ikke er tilstrekkelig for å unngå en eventuell ulovlig internasjonal barnebortføring/tilbakeholdelse. Det kan imidlertid være et moment som viser at dere hadde en avtale og var innstilte på en minnelig løsning.

I en akutt situasjon, dersom det er fare for at barnet vil bli bortført i nær fremtid, ta kontakt med lokalt politi, se Akutt situasjon.