Regelverk

Lover

 

Konvensjoner

  • Haagkonvensjonen av 25. oktober 1980 om de sivile sider ved internasjonal barnebortføring (Haagkonvensjonen)
    engelsk norsk

  • Europeisk konvensjon av 20. mai 1980 om anerkjennelse og fullbyrding av avgjørelser om foreldreansvar og om gjenopprettelse av foreldreansvar (Europarådskonvensjonen)
    engelsk norsk

  • Nordisk familierettslig konvensjon

 

Rundskriv