Organisering av IA-arbeidet

Det partssammensatte Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd under ledelse av arbeids- og sosialministeren har ansvaret for oppfølgingen av IA-avtalen på nasjonalt nivå.

Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd

I Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd (ALPR) møtes myndighetene og hovedorganisasjonene i arbeidslivet for å diskutere aktuelle spørsmål på arbeidslivsområdet. ALPR ledes av arbeids- og sosialministeren og har det overordnede ansvaret for IA-avtalen.

Oppfølgingsgruppe for IA-avtalen

Det er etablert en partssammensatt oppfølgingsgruppe for IA-avtalen som har ansvaret for den løpende oppfølgingen av IA-avtalen og for å forberede drøftingene til Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd. Oppfølgingsgruppen ledes av politisk ledelse i Arbeids- og sosialdepartementet.

Faggruppe

Det er også etablert en partssammensatt faggruppe som skal drøfte utviklingen i IA-målene, økonomiske og administrative konsekvenser av virkemiddelbruken på disse områdene og metodiske spørsmål i disse forbindelser.

IA-råd

Det er opprettet fylkesvise IA-råd. De består av regionale representanter fra myndighetene (NAV og Arbeidstilsynet) og partene i arbeidslivet. Arbeidslivssentrene (NAV) er sekretariat. IA-rådene organiserer IA-arbeidet lokalt og har derfor en sentral rolle i den praktiske oppfølgingen av IA-avtalen. 

Les brev fra oppfølgingsgruppen til de fylkesvise IA-rådene.

NAV Arbeidslivssenter

NAV Arbeidslivssenter finnes i alle fylker og er et ressurs- og kompetansesentre for et inkluderende arbeidsliv (IA). Sentrene er et viktig virkemiddel og samarbeidspartner overfor virksomheter som har valgt å inngå samarbeidsavtale med NAV.

Den enkelte IA-virksomhet

Selve IA-arbeidet finner sted på arbeidsplassen, der arbeidsgiver og arbeidstaker forplikter seg til å samarbeide systematisk for utvikle en mer inkluderende arbeidsplass. Alle virksomheter kan bli IA-virksomheter ved å inngå en samarbeidsavtale.