Hva er inkluderende arbeidsliv? (2014–2018)

Det overordnede målet for IA-samarbeidet er å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

Intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) ble inngått mellom myndighetene og partene i arbeidslivet første gang i 2001. Gjeldende avtale ble undertegnet 4. mars 2014 og gjelder fram til og med 2018. IA-avtalen bygger på samarbeid og tillit mellom myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakere.  

Det overordnede målet for IA-samarbeidet er videre nedfelt i tre delmål:

1) Reduksjon i sykefraværet med 20 prosent i forhold til nivået i andre kvartal 2001.

2) Hindre frafall og øke sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne.

3) Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med tolv måneder (sett i forhold til 2009–tall).

IA-virksomheter i Norge

26 prosent av virksomhetene i Norge er IA-virksomheter (2014-tall). Av disse er det mange store virksomheter og virksomheter i offentlig sektor. Dette medfører at nesten 60 prosent av alle arbeidstakere i Norge jobber i en IA-virksomhet.