Energi

Vindkraft på land - tidslinje

19. juni 2020 ble stortingsmeldingen 'Vindkraft på land – Endringer i konsesjonssystemet' lagt frem av Solberg-regjeringen. Stortingsmeldingen behandlet av Stortinget 1. desember 2020. Regjeringen har bedt NVE om å gjenoppta behandlingen av nye vindkraftprosjekter i kommuner som selv ønsker dette. Samtidig jobber regjeringen med lovendringer for i større grad å innlemme vindkraft i plan- og bygningsloven. Dette er et lovarbeid som tar tid, og fram til dette arbeidet sluttføres, skal kommunen i den enkelte sak ta stilling til hvordan den, innenfor gjeldende rett, skal behandle prosjektet etter plan- og bygningsloven.

19. juni 2020: Solberg-regjeringen la frem stortingsmelding om vindkraft på land i Meld. St. 28 (2019-2020). 1. desember 2020 behandlet Stortinget Meld. St. 28 (2019-2020), jf. Innst. 101 S (2020-2021).

 • 2022

  • Gjenopptar konsesjonsbehandlingen av vindkraft på land (fredag 22. april 2022)

   Olje- og energidepartementet har sendt et brev til NVE og bedt dem om å gjenoppta behandlingen av nye vindkraftprosjekter i kommuner som selv ønsker dette. I dette innlegget forklarer statsråd Terje Aasland hvorfor. 

   Samtidig jobber regjeringen med lovendringer for i større grad å innlemme vindkraft i plan- og bygningsloven. Dette er et lovarbeid som tar tid, og fram til dette arbeidet sluttføres, skal kommunen i den enkelte sak ta stilling til hvordan den, innenfor gjeldende rett, skal behandle prosjektet etter plan- og bygningsloven. Kommunens rolle vil derfor allerede nå bli styrket.

   Les mer:

 • 2020

  • Historisk innstramming av vindkraftpolitikken (fredag 19. juni 2020)

   Solberg-regjeringen la frem stortingsmeldingenen 'Vindkraft på land – Endringer i konsesjonsbehandlingen (Meld. St. 28 (2019-2020)' hvor de foreslo å stramme inn behandlingen av vindkraftkonsesjoner og styrke den lokale og regionale forankringen.

   Les mer:

  • Innspillsmøte om konsesjonsbehandling av vindkraft (fredag 17. april 2020)

   Olje- og energidepartementet arrangerte digitale innspillsmøter om konsesjonsbehandling av vindkraft på land mandag 20. april 2020. 

   Les mer:

  • Stortingsmelding om vindkraft på land (onsdag 11. mars 2020)

   Solberg-regjeringen varslet at den før sommeren vil legge frem en melding for Stortinget om konsesjonssystemet for vindkraft på land. 

   Les mer:

 • 2019

  • Regjeringen viderefører ikke forslaget med nasjonal ramme med utpekte områder (torsdag 17. oktober 2019)

   Solberg-regjeringen kom frem til at den ikke ville gjennomføre forslaget til nasjonal ramme for vindkraft med de 13 områdene som er vurdert som særlig egnet for etablering av vindkraftproduksjon. Samtidig varslet de en gjennomgang av konsesjonssystemet for vindkraft på land. 

   Les mer:

  • Nasjonal ramme legges frem og sendes på høring (tirsdag 2. april 2019)

   Olje- og energidepartementet sendte NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft på på høring. 

   Les mer: