Studere i Europa

Det finnes mange muligheter for å studere og eller skaffe seg arbeidspraksis i et annet land i Europa. Her er noen av tilbudene til deg som EØS-borger.

Det finnes mange muligheter for å studere og eller skaffe seg arbeidspraksis i et annet land i  Europa. Her er noen av tilbudene til deg som EØS-borger.

Program for livslang læring (LLP)
Programmet omfatter alle nivåer i utdanningssystemet - fra barnehage til høyere utdanning og voksenopplæring. Den offisielle hjemmesiden finner du her. Programmet består av fem underprogram, hvorav følgende fire sektorprogram utgjør hoveddelen:

Comenius
Comenius-programmet er rettet mot barnehager, skoler og høyskoleverket. Det har som mål å utvikle elevers og læreres kjennskap til og forståelse for kultur og språklig mangfold i Europa, samt å legge til rette for tilegnelse av grunnleggende ferdigheter som er nødvendige for personlig utvikling, arbeidsliv og medborgerskap.

Erasmus
Erasmus er EUs program for samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Europa. Programmet har som hovedmålsetting å støtte oppbyggingen av Europa som et attraktivt område for høyere utdanning og å underbygge bidraget høyere utdanning og yrkesutdanning har innenfor denne nyskapingsprosessen. Du kan få et studieopphold i 30 land i Europa gjennom Erasmus-programmet. Kontakt ditt universitet eller høyskole for å undersøke mulighetene.

Grundtvig
Grundtvig er EUs program for samarbeid mellom institusjoner og organisasjoner som tilrettelegger for voksnes læring gjennom et stort mangfold av mulige brukere, temaer og arenaer for læring. Alle voksne som ikke er i ordinær førstegangsutdanning kan søke støtte i Grundtvig.

Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci-programmet er rettet mot fag- og yrkesopplæring, samt etter- og videreutdanning i arbeidslivet. Som norsk EØS-borger kan du kan du blant annet få stipend til en praksisplass ved en bedrift i Europa. Enten som en del av utdanningen eller som ren arbeidspraksis.

EØS-midlene
Gjennom EØS-midlene finansierer Norge utveksling av studenter, lærere og vitenskapelige ansatte ved norske skoler og universiteter med utdanningsinstitusjoner i Bulgaria, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Tsjekkia og Ungarn. Se nettsidene til Senter for internasjonalisering av utdanning for mer informasjon.
 

Andre programmer
Barentsplus
Et utvekslingsprogram for studenter og lærere for å stimulere oppbygging og videreutvikling av forskning og utdanning i Barentsregionen. Underprogrammet Lille Barentsplus gjelder for folkehøyskoler.

Nordpluss
Nordisk råds samarbeidsprogram for hele utdanningsområdet, fra førskole til voksenopplæring. Gjelder de nordiske landene samt de baltiske statene.