Bedrift i Europa

EØS-avtalen innebærer fri bevegelse av varer, tjenester, personer og kapital over landegrensene i EØS. Hva betyr dette for deg som ønsker å operere i det europeiske markedet?

EU har utviklet et felles marked – ”et indre marked” – som består av alle landene i EØS (i alt 30 land med mer enn 450 millioner innbyggere). Dette indre markedet skal fungere på samme måte som et nasjonalt marked – så langt det er mulig. Det skal ikke skapes unødvendige hindringer for handel og investeringer mellom landene.

For norske bedrifter innebærer dette en mulighet til å delta på en europeisk markedsplass der spillereglene (rettigheter og plikter) i all hovedsak er de samme for nordmenn som for svensker, franskmenn og tyskere. I utgangspunktet skal det være fri bevegelse av varer, tjenester, personer og kapital mellom landene, samt fri adgang til etablering av selskaper i et annet EØS-land.

For at det indre marked skal fungere, er det viktig med felles regler i alle de 30 EØS-landene. På vareområdet er det blant annet fastsatt felles tekniske standarder, krav og spesifikasjoner og sertifiseringsordninger som gjelder i hele EØS. Tilsvarende gjelder felles regler for finansielle tjenester, transport, elektronisk kommunikasjon og for å fremme fri bevegelse av personer. Regelverket gjelder uansett om du handler med en europeisk partner eller bare opererer i Norge.

Konkurransen skal skje på like vilkår, og det er ikke adgang til å diskriminere på bakgrunn av nasjonalitet. For å hindre at en stat favoriserer sitt eget næringsliv på en urettmessig måte gjennom støtteordninger, er det også felles statsstøtteregler.

En annen viktig del av konkurranseregelverket i EØS er reglene om offentlige anskaffelser. Anskaffelser over et visst nivå må lyses ut i hele EØS. Dette gir norske bedrifter adgang til å delta i konkurransen på lik linje med andre europeiske bedrifter.