Hva koster egentlig nye kampfly?

Infografikk

• Anskaffelseskostnader: 71,5 milliarder i 2017-kroner

• Levetidskostnader: 268,1 milliarder 2017-kroner (inkluderer anskaffelseskostnadene)

Anskaffelseskostnader

Anskaffelseskostnadene for F-35 er beregnet å være 71,5 milliarder reelle 2017-kroner etter at økte kostnader for JSM er regnet med. Dette skal ikke bare betale for flyene, men skal også dekke alle kostnader direkte relatert til å stille en ny kampflykapasitet ferdig og klar til overtakelse for Luftforsvaret når anskaffelsesperioden er over. Da må man også anskaffe våpnene og alt utstyret og de første reservedelene som skal brukes for å vedlikeholde flyene. Vi skal også betale for integrasjonen av de riktige våpnene til flyet og anskaffe et helt nytt simulatoranlegg for å sikre at vi kan trene og operere med flyene mest mulig effektivt. Det er prisen for alt dette som uttrykkes i begrepet "anskaffelseskostnad."

Les mer om hvordan denne kostnaden har utviklet seg i Kostnadsvedlegget for nye kampfly i Langtidsplanen.

Hvordan påvirkes kampflyanskaffelsen av valutasvingingene? Les mer her.

Levetidskostnader

Levetidskostnadene omfatter samtlige direkte relaterte kostnader for å kjøpe, eie, drive, oppgradere og deretter avhende en kampflykapasitet fra beslutningen er tatt og frem til 30 år etter at siste fly er levert, etter planen frem til 2054. Den siste oppdateringen av denne kostnaden ble presentert i 2013 og justert til 2017-verdi er denne på 268,1 milliarder kroner. Dette inkluderer anskaffelseskostnaden på 71,5 milliarder, i tillegg til drift, oppgraderinger, våpen, baser, og erstatningsfly og mye mer helt frem til 2054.

Enhver slik beregning må nødvendigvis legge en rekke forutsetninger til grunn. Denne beregningen bygger på følgende:

  • Flyene stasjoneres på én kampflybase, med en fremskutt base på Evenes.
  • Flyantallet er inntil 48 fly med tillegg av 4 fly til bruk for treningsformål i USA.
  • Leveranseplanen omfatter to fire fly levert to hvert år i 2015 og 2016, og deretter seks fly levert årlig.
  • Levetidskostnaden er basert på 30 års drift etter at siste fly var levert (2024-2054). Dette er en senere utfasingsdato enn tidligere forutsatt, og disse ekstra årene med drift har gjort at kostnadene er noe høyere enn ved forrige oppdatering av levetidskostnadene.

Tre ting som forklarer de norske kostnadsestimatene

For å forstå de norske kostnadsestimatene, og spesielt anskaffelseskostnadene, er det spesielt tre ting som må med.

Omfattende prosjekt
For det første skal vi anskaffe mer enn bare nye kampfly – vi skal også anskaffe vedlikeholdsutstyr, reservedeler, simulatorer, logistikkutstyr osv, i tillegg til at vi skal trene opp personell på en helt ny flytype både som teknikere og flygere. Dette gjør at selve flyene faktisk er bare litt over halvparten av den totale anskaffelseskostnaden.

Ulike regnemåter, ulike tall
Kostnadene slik de behandles i Stortinget oppgis i reelle kroner, mens de opprinnelige sammenligningene mellom kandidater ble regnet ut i nåverdi. Disse to regnemåtene produserer to svært ulike tall. Overgangen fra rundt 40 milliarder i 2008-2009 og til dagens kostnad skyldes derfor i stor grad en omregning og ikke en kostnadsøkning. Hvert år får også Forsvarsdepartementet kompensasjon for den vanlige prisveksten, såkalt inflasjonsjustering. Det er dette som er grunnen til at kostnaden i 2013 var estimert til 62,6 milliarder kroner, i 2014 var estimert til 64 milliarder kroner (66,2 etter at oppdaterte JSM-kostnader ble regnet med) og 69,7 milliarder i 2016-verdi. Med unntak av justeringen som kom med JSM har derfor ikke kostnaden gått opp år for år, men er blitt justert for inflasjon. I høyteknologiske anskaffelser, som F-35 er et eksempel på, må det også tas høyde for en prisvekst ut over vanlig inflasjon da dette ikke er en anskaffelse av forbruksvarer, men derimot høyteknologi. Det er denne som er inkludert i begrepet reelle kroner.

Usikkerhet
I de kostnadsestimatene vi legger frem for Stortinget har vi regnet med en usikkerhet. Svært forenklet betyr dette at prosjektforslag som legges frem for Stortinget må vise at de har vurdert hva som er den mest sannsynlige kostnaden, og ikke bare den mest attraktive. For å oppnå dette har programmet brutt kampflyprosjektet opp i flere enheter og vurdert hvilken usikkerhet som er forbundet med hver enkelt del. Det endelige produktet av denne analysen er presentert som prosjektets forventede kostnad.

Les mer om hvordan reelle kroner og usikkerhetsanalyse  i Kostnadsvedlegget for nye kampfly i Langtidsplanen.

Går prisen på flyene nedover?

Ja, prisen for hver enkelt produksjonsserie av fly går nedover år for år. Et fly levert i 2017 koster mindre enn et fly levert i 2016. Dette er likevel noe som har ligget inne i planene helt fra begynnelsen av , og har vært en forutsetning for de norske kostnadsestimatene. Med mindre prisen går ned mer hvert år enn det som har vært ventet vil ikke denne kostnadsreduksjonen alene gjøre at de norske kostnadsestimatene går ned.

Kostnadskurve F-35A
Kurven viser kostnadsutviklingen for de årlige produksjonsseriene av F-35A (uten motor) Foto: JPO