Kommunikasjon i Kampflyprogrammet

Kommunikasjon blir stadig viktigere for oss i Kampflyprogrammet. Gjennom de neste ti årene skal vi investere flere titalls milliarder på vegne av staten i ny operativ evne for Forsvaret. Da er det viktig at vi først og fremst informererer egen politisk ledelse på en god måte, slik at de kan oppfylle sin informasjonsplikt overfor Stortinget. I tillegg må vi også kunne formidle overfor både media og folk flest hvorfor dette gjøres, og hva som er status innen de ulike områdene i anskaffelsen, og bidra til å gjøre et svært omfattende og komplekst program forståelig for flere.

Ambisjon: Vi skal være åpne og tilgjengelige og legge til rette for at de som er interessert enklest mulig skal kunne finne oppdatert informasjon og fakta om den norske anskaffelsen av F-35.

Morten Klever intervjues av VG
Å være åpne og tilgjengelige overfor media i forbindelse med hendelser i programmet er en viktig del av kommunikasjonsarbeidet vårt. Her intervjues generalmajor og programdirektør Morten Klever av VG i forbindelse med avdukingen av første norske F-35 i september 2015. Foto: Endre Lunde

Det som best beskriver hvordan vi kommuniserer er prinsippene om åpenhet og tilgjengelighet. Vår definisjon av disse prinsippene er:

Åpenhet - vi skal være så åpne som mulig om status og fremgang i anskaffelsen, også når ting ikke går bra. Derfor var vi de første i Norge som publiserte artikler om motorbrannen på Eglin Air Force Base i 2014, og vi la også artikler som linket til og oppsummerte de kritiske punktene i årets testrapport fra DOT&E før de ble omtalt av norske medier.

Merk at det er et lite forbehold i dette - "som mulig." Et militært utviklingsprogram av denne størrelsen vil naturlig nok omfatte mye gradert informasjon som vi dessverre ikke kan dele. Vårt mål er likevel at vi skal dele så mye som mulig, og at det skal være unntaket heller enn regelen at vi holder tilbake informasjon, og da kun når det er strengt nødvendig av hensyn til sikkerhet og samarbeid med andre nasjoner.

Tilgjengelighet -  dette punktet kan igjen deles i tre - vi skal være tilgjengelige daglig (sosiale medier), vi skal gjøre oss tilgjengelig når noe skjer (for intervjuer, delta på flyshow, osv), og informasjon om programmet skal være tilgjengelig - både i den forstand at den lett kan finnes, men også at den er utformet på en måte som er forståelig for folk flest (med forklaringer på nett og i egne kanaler). I tillegg skal vi gjøre det mulig for folk på utsiden å følge viktige hendelser i programmet, noe som er bakgrunnen for at vi har tatt initiativ til direktesendinger på nett fra styremøtet i programmet i Oslo i september 2014, og fra avdukingen av første norske F-35 i september 2015.

Bruk av egne kanaler

For at vi skal kunne nå målene våre om å være åpne og tilgjengelige har vi lagt opp til utstrakt bruk av egne kanaler. Det vi jobber med er ganske spesielt, og vi anerkjenner at ingen vil være interessert i alt, men mange vil være interessert i mye. Vi ønsker derfor å legge til rette for at de som faktisk er interessert skal ha mulighet til å følge med på hva vi gjør, og finne mer informasjon om programmet og om F-35 uten at eksterne medier skriver om det. Informasjon kan være viktig selv om den ikke har nyhetsverdi der og da.

Vi har valgt å bruke tre hovedkanaler - en for fakta, en for kommentar, og en for spørsmål og svar. Disse tre kanalene skal utfylle hverandre, og sammen gi et bedre bilde av programmet.

Nettsidene våre - kampfly.no - er hvor det alltid skal være mulig å finne oppdaterte fakta om programmet. Dette inkluderer informasjon om både flyet og selve anskaffelsen, og vi skal sikre at det hele tiden finnes oppdaterte opplysninger om både bakgrunn og historikk, samt status og fremtidige planer. Sidene er en del av Forsvarsdepartementet på regjeringen.no, men vi har opprettet vår egen nettadresse som peker direkte inn til oss for å gjøre sidene lettere å finne.

Kampflybloggen er kanalen vi bruker for kommentarer rundt tekniske spørsmål og hendelser i programmet. Dette er tekster som ikke er naturlig å legge på hovedsidene våre, men som er med på å gi en bedre forståelse for arbeidet vi gjør, og for hva som skjer rundt F-35 mer generelt. Her har vi blant annet lagt ut flere dybdeartikler med informasjon om tekniske spørsmål.

Klikk her for å se Kampflybloggen.

Twitter er kanalen vi bruker for spørsmål og svar, og for korte oppdateringer om hendelser i programmet. Den gjør det også mulig for oss å kommentere hendelser og nyhetsoppslag fortløpende, slik vi gjorde i forbindelse med Brennpunkts dokumentar om F-35 i 2013.

Klikk her for å gå til Twitter-profilen vår.

I tillegg til disse kanalene bruker vi også Forsvarsdepartementets Flickr og Instagram for bilder, vi bruker YouTube for video, og Slideshare for presentasjoner. Alt dette er verktøy som gjør oss bedre i stand til å få ut informasjon om programmet.

Målet er at disse kanalene samlet gjør oss åpnere og mer tilgjengelige for de som er interessert i anskaffelsen av nye kampfly til Forsvaret.

Interessegrupper

Når vi kommuniserer må vi være bevisste på hvilke grupper vi først og fremst snakker til og sørge for at vi tilpasser kommunikasjonen vår til disse. I Kampflyprogrammet fokuserer vi spesielt på tre slike grupper:

Forsvarets egne ansatte. Dette er de som vil påvirkes direkte innføringen av F-35, og som har en viktig rolle i å sikre at vi får fullt utbytte av investeringen i de nye flyene. For å nå denne gruppen på en god måte samarbeidet vi tett med Forsvaret, og spesielt med Forsvarets mediesenter. Vi deltar også på seminarer og utstillinger for å oppdatere om fremgangen i programmet og mulighetene de nye flyene skaper for Forsvaret.

Entusiastene. Dette er et samlebegrep for folk med særlig interesse for Forsvaret, for luftfart og teknologi, og som gjerne allerede følger programmet ut av egeninteresse. De er ofte interessert i de mer tekniske aspektene ved programmet, og ønsker oppdateringer fra fagfolk om de temaene de jobber med. Kampflybloggen er et viktig verktøy for å gi denne gruppen det de ønsker, sammen med intervjuer og kommentarer i fagmedier og deltakelse på flyshow og lignende.

Kommentatorer og journalister. Anskaffelsen av nye kampfly er en svært omfattende og kompleks prosess, og vil naturlig nok være av interesse for denne gruppen. For folk flest vil media også være den viktigste kilden for informasjon om F-35, og vi ønsker derfor å bidra til at mediedekningen bygger på mest mulig korrekt og oppdatert informasjon, uansett om den er positiv eller negativ. Her er både nettsidene våre viktige, hvor vi blant annet har en egen underside kalt "for journalister", sammen med Kampflybloggen hvor vi legger ut kommentar og bakgrunn rundt mange av de temaene som det vil være interesse for. Hver gang det er hendelser rundt F-35 som kan være av interesse prøver vi også å gjøre tilgjengelig bilder og video fra disse for å legge til rette for mediedekningen. Vi tilbyr også bakgrunnssamtaler og intervjuer med ledelse og fagpersonell i programmet.