Forsiden

Nasjonale e-helseløsninger

Dagens IKT-systemer understøtter ikke godt nok pasientforløpene og en effektiv informasjonsdeling på tvers av systemer og virksomheter.

For å møte utfordringene med en fragmentert helsetjeneste, har staten på utvalgte områder etablert nasjonale e-helseløsninger, slik som helsenettet, kjernejournal, e-resept og den nasjonale innbyggerportalen helsenorge.no. Erfaringen er at løsningene gir stor nytte for både helsepersonell og pasienter. Samtidig er det behov for å ta i bruk nye løsninger og ny funksjonalitet på flere områder. Arbeidet med pasientens legemiddelliste, dokumentdeling og nye former for digital samhandling er eksempler på dette.

Informasjonssikkerhet og personvern er en forutsetning for digitalisering i helse- og omsorgssektoren. Det må sikres at opplysningene om helse blir behandlet på en trygg måte, og beskyttes mot ulovlig innsyn og endring. Samtidig er det kritisk at opplysningene er tilgjengelig ved behov.