Tilsynsmyndighetene

Tilsynsmyndighetene består av Statens helsetilsyn og statsforvalterne. Statens helsetilsyn har det overordnede faglige tilsynet med barneverntjenester, sosiale tjenester i Nav, helse- og omsorgstjenester og folkehelsearbeidet. Statens helsetilsyn er overordnet myndighet for klager som gjelder manglende oppfyllelse av rettigheter og plikter og skal utøve myndighet i samsvar med det som er bestemt i lover og forskrifter. Statsforvalterne er klage- og tilsynsinstans og fører tilsyn med barneverntjenester, sosiale tjenester i Nav, helse- og omsorgstjenester og folkehelsearbeid.

Det overordnede faglige tilsynsansvaret innebærer å ha oversikt over sosiale og helsemessige forhold i befolkningen, med særlig vekt på tjenestenes plikt til å oppfylle utsatte gruppers rettigheter.

Som overordnet myndighet er det også Statens helsetilsyns ansvar å ha god styring av tilsynet med tjenestene. De skal sørge for koordinering og harmonisering av tilsynet, vedlikehold og styrking av kompetanse, utvikling av tilsynsmetodikk, oppfølging av tilsyn og formidling av tilsynserfaringer.

Alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester har plikt til å varsle Statens helsetilsyn om dødsfall og svært alvorlig skade på pasient eller bruker som har sammenheng med helsehjelpen. Varslingsplikten gjelder når utfallet er utenfor påregnelig risiko. Pasienter, brukere og nærmeste pårørende har rett til å varsle om slike hendelser. Statens helsetilsyn eller statsforvalteren følger opp varslene i samsvar med det som følger av lover og forskrifter.

Tilsynsmyndighetens klagebehandling, tilsyn og rådgivning skal medvirke til at:

  • rettssikkerhet, pasientsikkerhet og befolkningens behov for tjenester ivaretas
  • sosiale tjenester og helse- og omsorgstjenester drives forsvarlig og folkehelsearbeid ivaretas
  • barneverntjenester er forsvarlige og til barnas beste
  • svikt i tjenestene avdekkes, følges opp og forebygges
  • befolkningen har tillit til tjenestene og personell

Helse- og omsorgstjenester, sosiale tjenester i Nav og barnevernstjenester, er regulert i et sett av lover og forskrifter som forplikter alle som yter tjenester. Lovverket har krav om hvilke tjenester som skal være på plass, hva som er forsvarlige tjenester, om saksbehandling, befolkningens rettigheter osv. Tjenesteyterne – både private og offentlige – har ansvar for å overholde disse kravene. Som en sikkerhet fører myndighetene tilsyn med at dette skjer, og med at alle som yter tjenester selv kontrollerer at virksomheten er i tråd med kravene. Tilsynet retter seg både mot virksomheter og mot helsepersonell. Helsepersonell er pålagt en rekke plikter i helsepersonelloven. Tilsynsmyndighetene skal så langt som mulig involvere pasienter, brukere og pårørende i alt tilsyn. Les mer om Statens helsetilsyn og om tilsynsarbeid på Statens helsetilsyns hjemmesider.

Statens helsepersonellnemnd behandler klager på vedtak fra Statens helsetilsyn som gjelder administrative reaksjoner mot helsepersonell og klager på vedtak fra Helsedirektoratet som gjelder avslag på autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning til helsepersonell.

Relevante lenker: