Vinmonopolordningen

AS Vinmonopolet er et heleid statlig aksjeselskap under Helse- og omsorgsdepartementet. Selskapet er et statlig detaljmonopol med enerett til salg av alkoholprodukter som inneholder mer enn 4,7 volumprosent alkohol til forbruker.

Selskapet ble stiftet i 1922 for å sikre salg av vin over hele landet og samtidig ta sosiale hensyn i forbindelse med alkoholomsetningen. I 1931 ble Vinmonopolet underlagt en egen lov, Vinmonopolloven av 19. juni 1931. Etter at EØS-avtalen trådte i kraft 1. januar 1994, ble import- og engrosmonopolet til Vinmonopolet opphevet. 1. januar 1996 ble Vinmonopolet delt og det statlige aksjeselskapet Arcus stiftet. Arcus AS overtok all import- og grossistvirksomhet i tillegg til eneretten til brennevinsproduksjon og tapping på flasker. Vinmonopolet stod igjen som et rendyrket detaljsalgsmonopol.

Vinmonopolet er ett av de viktigste virkemidlene i norsk alkoholpolitikk og skal bidra til å begrense alkoholforbruket gjennom regulering av tilgjengeligheten. Økt alkoholkonsum innebærer økte kostnader for samfunnet i form av helseskader og sosiale problemer. Vinmonopolet har ingen privatøkonomiske interesser av å øke salget, og bidrar derfor til å begrense både totalkonsumet og alkoholskadene. Vinmonopolet har et alkoholpolitisk ansvar. Dette kommer til uttrykk gjennom ansvarlig salg, holdningsskapende tiltak, effektiv drift og fravær av kjøpepress. For å opprettholde nødvendig legitimitet i befolkningen legger Vinmonopolet vekt på å være en faghandelskjede med stor produktbredde og personlig kundeservice.

Vinmonopolet er et statlig eid aksjeselskap. Selskapet er regulert gjennom vinmonopolloven - og ikke av aksjeselskapsloven. Eierstyringen av Vinmonopolet er lagt til Helse- og omsorgsdepartementet.

Vinmonopolloven fastsetter at selskapets virksomhet skal bestå i omsetning av alkoholholdige varer og av alkoholfrie festdrikker i den utstrekning som selskapet får rett til og på den måte som til enhver tid bestemmes.

Loven inneholder bl.a. bestemmelser om eierskapet til Vinmonopolet, utbytte, organiseringen av selskapet og kontroll med selskapet. Loven fastsetter at selskapet skal ha en administrerende direktør ansatt av styret, at styret skal ha 9 medlemmer og at selskapet skal ha en bedriftsforsamling på 21 personer.