Stadfesting etter markaloven - Regulering av Tronaas skog - Ski kommune

Klima- og miljødepartementet mener videreføring av flisanlegg ved Tronaas skog ikke er i strid med markalovens formål. Departementet kan ikke se at fortsatt bruk av området til produksjon av bioflis kommer i strid med de hensyn markaloven skal ivareta og mener det planlagte anlegget ikke vil påvirke verdifull natur eller bruken av området negativt. Departementet stadfester derfor reguleringsplan for Tronaas skog vedtatt av Ski kommune 4. juli 2014.

Vi viser til oversendelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus 4. juli 2016 av reguleringsplan for Tronaas skog i Ski kommune for stadfesting etter markaloven.

Klima- og miljødepartementet mener videreføring av flisanlegg ved Tronaas skog ikke er i strid med markalovens formål. Departementet kan ikke se at fortsatt bruk av området til produksjon av bioflis kommer i strid med de hensyn markaloven skal ivareta og mener det planlagte anlegget ikke vil påvirke verdifull natur eller bruken av området negativt. Departementet stadfester derfor reguleringsplan for Tronaas skog vedtatt av Ski kommune 4. juli 2014.

Sakens bakgrunn

Ski kommunestyre vedtok 11. mai 2015 reguleringsplan for Tronaas skog. Planen innebærer at dagens bruk av området med produksjon av bioflis i det gamle steinbruddet videreføres. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har oversendt planen til Klima- og miljødepartementet 4. juli 2016 under henvisning til at området ligger innenfor marka og derfor trenger departementets godkjenning etter markaloven.

Ski kommunes behandling

Ski kommune vedtok reguleringsplanen for Tronaas skog 11. mai 2015. I saksfremlegget for kommunens vedtak er det blant annet sagt:
"Foreliggende reguleringsforslag legger opp til produksjon av bioflis i et gammelt steinbrudd. Forslaget legger opp til en videreføring av dagens bruk av området. Denne er basert på en dispensasjon der det er krav om oppfylling av steinbruddet og tilbakeføring til skogproduserende tilstand. Reguleringsområdet ligger innenfor marka, og det er gitt tillatelse fra Miljøverndepartementet til oppstart av regulering."
---------
"Området foreslås nå regulert til industri/lager med tilhørende vegetasjonsskjerm. Reguleringsbestemmelsene angir at det kan drives produksjon av biobrensel eller lignende virksomhet innenfor området. Det har tidligere vært aktivitet av ulik art i området, bl.a. har det en periode blitt brukt som asfaltverk. I 1997 ga Ski kommune dispensasjon fra reguleringsplanen for å sette i verk «anlegg for mottak, mellomlagring, og oppkutting av sortert trevirke samt mottak og deponering av rene utgravningsmasser for tilbakeføring av området i skogproduserende stand». Dispensasjonen ble gitt under forutsetning av at området skulle være ferdigstilt og tilbakeført til skogproduserende stand innen utgangen av året 2017. Området har siden 1997 vært i bruk til lagring av rent trevirke og produksjon av bioflis, og det er ikke startet med oppfylling av masser for å tilbakeføre området, slik forutsetningen var i dispensasjonsvedtaket. Grunneier ønsker i samarbeid med Viken Skog BA å etablere en permanent flisterminal for mottak av rent virke fra skog for produksjon av biobrensel, dvs. videreføre en drift tilnærmet lik dagens."
---------
"Ski kommune søkte i 2013 det daværende Miljøverndepartementet om tillatelse til oppstart av reguleringsplanarbeid innenfor marka for det aktuelle området. Departementet ga tillatelse til oppstart etter markaloven § 6. I sin tillatelse la de betydelig vekt på at det allerede eksisterer et midlertidig flisanlegg ved Tronaas Skog, og at flisterminalen vil ligge i det svært avgrensede steinbruddet. Ettersom området ligger innenfor marka er det satt krav om konsekvensutredning av saken. I tillatelsen fra Miljøverndepartementet ble det også satt krav om hvilke tema som skulle konsekvensutredes, og disse er innarbeidet i planbeskrivelsen, sammen med tilleggspunkter fra innspillene til planprogram. Reguleringsplanen er i henhold til markaloven § 6 avhengig av stadfestelse fra Klima- og miljødepartementet før den får rettsvirkning etter plan- og bygningsloven."
-------
"Gjennom konsekvensutredningen er det gjort rede for tiltakets konsekvenser mht. naturmangfold, miljø, forurensning, landskap, friluftsliv, trafikk og støy samt forholdet til Markaloven. Tilsvarende er gjort for 0-alternativet med tilbakeføring til skogproduserende stand, i samsvar med gjeldende dispensasjon fra landbruksplanen. Det konkluderes med at tiltaket gir mulighet for fornuftig og samfunnsnyttig bruk, og at trafikken med et snitt på under 2 lastebiler pr dag ikke vil være til vesentlig sjenanse. Selve virksomheten er basert på til dels lokale råvarer, og har et slikt omfang at det bør kunne aksepteres i dette området. Planområdet ligger innenfor Markagrensa, men helt i ytterkanten, grensende mot Tomterveien, og vil ikke ha negative virkninger for allmenhetens bruk av Marka. Det er i alt 7 helårsboliger i området hvorav 4 innen en radius på 500 m og de resterende opp mot 1 km fra steinbruddet. De nærmeste ligger 250 -300 m unna. I forhold til bekymringene om økt
støy, forurensning og økt trafikk så legger planen opp til et aktivitetsnivå som tilsvarer dagens. Det er foretatt målinger av forurensning som viser at det ikke er skadelige utslipp til vann fra aktiviteten, og støy er regulert gjennom reguleringsbestemmelsene.
Det er foretatt enkelte innstramninger og presiseringer i reguleringsbestemmelsene for å øke presisjonsnivået og fjerne uklare formuleringer.
- Virksomheten er i § 2.1 redusert fra ‘’produksjon av biobrensel eller tilsvarende virksomhet’’ til bare ‘’produksjon av biobrensel’’, da det jo er nettopp produksjon av biobrensel som er argumentet for å tillate produksjon innenfor marka. Eventuell endring av produksjon fra dette vil da måtte behandles som en dispensasjon, og med søknad om tillatelse etter Markaloven.
- Hele paragrafen om trafikk er fjernet. Den lød: ‘’Frakt av trevirke og ferdig biobrensel til og fra planområdet skal som hovedregel foregå mellom kl. 06.00 og 20.00 på arbeidsdager. I kuldeperioder vinterstid kan biobrensel uttransporteres også i helger og på natt.’’ Her er det flere vage definisjoner, og i praksis vil det kun være under eksepsjonelle kuldeforhold at det vil være aktuelt å ha behov for transport utenom normal åpningstid fra 06 til 20. Det er derfor etter rådmannens syn ikke nødvendig med en egen bestemmelse om dette. § 2.1 vil være en tilstrekkelig sikring mot uønsket virksomhet utenom normale åpningstider.
- Det er etter rådmannens syn nødvendig å ha en bestemmelse om hva som skjer dersom regulert bruk opphører. Da skal området tilbakeføres til landbruk og planen opphøre. Det kan imidlertid være nødvendig å ha en tidsbuffer på 3 år for å ha en viss fleksibilitet i forhold til markedssituasjonen. Dette er tatt inn i et nytt § 2.7."

Fylkesmannens vurdering

Fylkesmannen i Oslo og Akershus viser i sin oversendelse til følgende:
Markaloven er ikke til hinder for fortsettelse av eksisterende næringsvirksomhet. Det er derimot i utgangspunktet ikke adgang til å etablere ny næringsvirksomhet i Marka. Som hovedregel kan heller ikke eksisterende næringsvirksomhet utvides, jf. Ot. prp. nr 23 (2008-2009) side 37 og Innst. O. nr. 58 (2008-2009) side 11. Produksjon av bioflis er en etablert virksomhet i området i dag. Anlegget ligger inne i et steinbrudd som har liten verdi for markalovens formål. Anlegget ligger også i tilknytning til eksisterende vei og ligger svært nærme markagrensen.

Fylkesmannen viser videre til at planbestemmelsene er revidert etter offentlig ettersyn i dialog med fylkesmannen hva gjelder avbøtende tiltak, og konkluderer med å anbefale departementet å stadfeste planen.

Klima- og miljødepartementets vurdering

Etter markaloven § 6 skal kommunens endelige vedtak om reguleringsplan som vedrører Marka stadfestes av departementet før planen får rettsvirkninger etter plan- og bygningsloven. Departementet kan gjøre de endringer i planen som anses nødvendig for at planen skal være i samsvar med lovens formål. Klima- og miljødepartementet skal derfor ta stilling om Ski kommunes vedtak om reguleringsplan for Tronaas skog skal stadfestes. Det betyr at departementet skal avgjøre om reguleringsplanens tiltak skal tillates innenfor Marka.

Markalovens hovedformål er å tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett i Marka. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til andre formål. Innenfor markalovens geografiske virkeområde gjelder et generelt byggeforbud, jf. markaloven § 5. I utgangspunktet rammer dette forbudet også utvidelser av eksisterende næringsvirksomhet og annen virksomhet.

Det generelle byggeforbudet danner utgangspunkt for alt planarbeid i Marka, jf. Ot.prp. nr. 23 (2008-2009) side 40. I markaloven § 7 er det gjort unntak fra byggeforbudet for nærmere bestemte tiltak som det uten hensyn til byggeforbudet kan planlegges for (tiltak i landbruket, stier og løyper, idrettsanlegg som kan innpasses innenfor lovens formål samt infrastrukturtiltak).

Ifølge naturmangfoldloven § 8 skal offentlige beslutninger som berører naturmangfold så langt det er mulig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Vurderingen og vektleggingen skal framgå av vedtaket. Klima- og miljødepartementet mener at de utredninger som er foretatt innebærer at det foreligger et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag i saken, og på bakgrunn av hvor lite naturmangfold som blir berørt i saken foretas ikke en nærmere vurdering av de øvrige miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven.

I departementets tillatelse til oppstart av planarbeidet for Tronaas skog 24. oktober 2013, er det blant annet sagt at Markaloven ikke er til hinder for fortsettelse av eksisterende næringsvirksomhet, at anlegg for produksjon av biobrensel er en type anlegg som ikke fremmer markalovens formål, men at det må legges betydelig vekt på at det allerede eksisterer et midlertidig flisanlegg ved Tronaas Skog. Videre er det sagt at:
"Gjennom en grundig planprosess vil man klarlegge omfanget av tiltaket og avdekke eventuelle negative konsekvenser tiltaket vil ha, samt om tiltaket vil kunne aksepteres innenfor Marka. Gjennom planprosessen vil man også få grunnlag for å vurdere hvilke vilkår som eventuelt bør stilles til en slik terminal når det gjelder produksjonsomfang, transport mv.

Departementet finner på denne bakgrunn at arbeid med reguleringsplan for å anlegge en regional flisterminal for produksjon av biobrensel i steinbruddet ved Tronaas Skog kan starte opp innenfor rammene av markalovens formål og øvrige bestemmelser. Departementet presiserer at det i planarbeidet særlig må legges vekt på følgende:

- Virkningene for friluftsliv, naturopplevelse og idrett må utredes og vurderes, spesielt med tanke på støy, både fra drift og fra trafikk ved leveranser av virke og utgående leveranser av biobrensel
- Eventuell forurensningsfare knyttet til tiltaket, herunder konsekvenser for vannmiljø
- Fare for brann i flislager mv og konsekvenser av dette
- Hvor råstoffet til flisterminalen vil komme fra og hvordan eventuell økt avvirkning vil kunne påvirke naturopplevelse og friluftsliv i Marka
- Tiltakene må utformes slik at naturverdiene i området ikke forringes.
- Konsekvenser for naturmangfoldet, herunder for eventuelle truede og nær truede arter og naturtyper eller verdifulle arter og naturtyper som kan berøres av tiltaket, må utredes og vurderes i tråd med naturmangfoldloven §§ 8-12, jf. § 7

Kommunen må i planarbeidet innhente erfaringer fra eksisterende drift."

Departementet er enig med fylkesmannen i at kommunen har utarbeidet et godt planforslag med gode underlagsrapporter, slik det er bedt om i tillatelsen til oppstart av planarbeidet. Departementet kan ikke se at fortsatt bruk av området til produksjon av bioflis kommer i strid med de hensyn markaloven skal ivareta.

Konklusjon

Klima- og miljødepartementet mener videreføringen av flisanlegget ved Tronaas skog ikke er i strid med markalovens formål. Departementet kan ikke se at det planlagte anlegget vil påvirke verdifull natur eller bruken av området negativt.

Vedtak

Ski kommunes vedtak 4. juli 2016 om reguleringsplan for Tronaas skog stadfestes.

 

Med hilsen

 

Øivind Dannevig (e.f.)
avdelingsdirektør

Torkel Ramberg
spesialrådgiver

Kopi til: Ski kommune