Stadfesting etter markaloven Oslo kommune - reguleringsplan for Sørkedalsveien fra Peder Ankers plass mot Bogstad

Klima- og miljødepartementet stadfester Oslo kommunes vedtak om reguleringsplan 11. mai 2016 for Sørkedalsveien fra Peder Ankers plass mot Bogstad. Departementet viser til at planen gjelder utbedring av eksisterende vei og turvei. Departementet mener at tiltaket faller inn under markaloven § 7 punkt 4, som åpner for at kommunale planer kan legge til rette for bl.a. infrastrukturanlegg i Marka, herunder veier. Departementet kan ikke se at tiltaket er i strid med eller til skade for de interesser markaloven skal ivareta.

Vi viser til oversendelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus 5. juli 2016 av reguleringsplan for Sørkedalsveien fra Peder Ankers plass mot Bogstad for stadfesting etter markaloven.

Klima- og miljødepartementet stadfester Oslo kommunes vedtak om reguleringsplan 11. mai 2016 for Sørkedalsveien fra Peder Ankers plass mot Bogstad. Departementet viser til at planen gjelder utbedring av eksisterende vei og turvei. Departementet mener at tiltaket faller inn under markaloven § 7 punkt 4, som åpner for at kommunale planer kan legge til rette for bl.a. infrastrukturanlegg i Marka, herunder veier. Departementet kan ikke se at tiltaket er i strid med eller til skade for de interesser markaloven skal ivareta.

Sakens bakgrunn

Oslo kommune vedtok 11. mai 2016 reguleringsplan for Sørkedalsveien fra Peder Ankers plass mot Bogstad. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har oversendt planen til Klima- og miljødepartementet for godkjenning etter markaloven.

Oslo kommunes behandling

Av kommunens behandling av saken fremgår følgende:
"Planforslaget omfatter en ca. 300 m lang strekning av Sørkedalsveien med sidearealer, fra Peder Ankers plass og nordover mot Bogstadvannet. En smal turvei ligger på østsiden av veien. Peder Ankers plass danner inngangsporten til Marka. Den gamle almealléen langs denne strekningen av Sørkedalsveien ble felt i 2009 på grunn av sykdom. Trestubber som er opptil ca. 1,2 m høye står igjen i rabattene på begge sider av veien. Verneverdige steinmurer ligger på begge sider. Arealene langs planstrekningen eies av Oslo kommune. På vestsiden av veien ligger Bogstad golfbane og på østsiden Bogstad camping. Døgntrafikken på strekningen anslås til 3.000 - 4.000 biler, men med trafikktopper i forbindelse med helgeutfart. I helgene er det også stor utfart av syklister og turgåere til Bogstad badeplass og Bogstad gård. Trenings- og mosjonssyklister, samt rulleskiløpere bruker i hovedsak kjørebanen, mens turveien brukes i hovedsak av turgåere og joggere."

Byrådet har følgende bemerkning til saken: "Byrådet viser til at planforslag for Sørkedalsveien fra Røa kirke til Peder Ankers plass fremmes samtidig for politisk behandling som angjeldende plansak. Byrådet merker seg at planforslaget Sørkedalsveien fra Peder Ankers plass mot Bogstad er uavhengig av trasévalg for hovedsykkelveinettet fra Røa til Peder Ankers plass. Det vil være nødvendig å utvide veibanen i Sørkedalsveien før en reetablering av Bogstad alléen og dette tiltaket nødvendiggjør en flytting/oppgradering av turveien som også fungerer som fortau på strekningen. Byrådet finner det positivt at dagens turvei, som er smal og med dekke i dårlig forfatning, blir utbedret /oppgradert slik at det tilrettelegges for en bedre forbindelse mellom boligområdene, skole og barnehager til tur- og utfluktsmål som Bogstad badeplass, Bogstad gård og Marka. Likeledes er det positivt at en breddeutvidelse av veien vil føre til en lettere trafikkavvikling."

Fylkesmannens vurdering

Fylkesmannen i Oslo og Akershus viser i sin oversendelse av planen til departementet til følgende:

Hensikten med planen er å etablere bedre forhold for kjørende og kollektivtransport ved å utvide kjørebanen, og for turgåere og syklister ved å oppgrader turveien. I tillegg foreslås allé og steinmur langs Sørkedalsveien regulert til bevaring. Peder Ankers plass danner inngangsporten til Marka. Sørkedalsveien er en viktig innfarts åre for flere ulike brukergrupper og det er nå ønskelig at veien samt turveien oppgraderes. Planforslaget omfatter en ca 300 m lang strekning av Sørkedalsveien med sidearealer. Kjørebanen utvides fra 4,8 m til 6,5 m mot øst for å bevare de verneverdige steinmurene som ligger dels i rabatten langs veiens østside og dels utenfor veien på vestsiden. En utvidelse av kjørebanen medfører at turveien forskyves østover. Turveien oppgraderes og utvides til 3 meter.

Fylkesmannen viser til at det er hjemmel i markaloven til å stadfeste planen, og viser til at forslagstiller har vist til behovet for en slik oppgradering på en tilfredsstillende måte og har gjennom planprosessen gjennomført avbøtende tiltak for den verneverdige steinmuren. Det er også lagt til rette for bruk av området for flere brukergrupper. Fylkesmannen anbefaler deretter at planen stadfestes.

Klima- og miljødepartementets vurdering:

Etter markaloven § 6 skal kommunens endelige vedtak om reguleringsplan som vedrører Marka stadfestes av departementet før planen får rettsvirkninger etter plan- og bygningsloven. Departementet kan gjøre de endringer i planen som anses nødvendig for at planen skal være i samsvar med lovens formål. Klima- og miljødepartementet skal derfor ta stilling til om Oslo kommunes vedtak om reguleringsplan for Sørkedalsveien fra Peder Ankers plass mot skal stadfestes. Det betyr at departementet skal avgjøre om reguleringsplanens tiltak skal tillates innenfor Marka.

Markalovens hovedformål er å tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett i Marka. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til andre formål. Innenfor markalovens geografiske virkeområde gjelder et generelt byggeforbud, jf. markaloven § 5.

Det generelle byggeforbudet danner utgangspunkt for alt planarbeid i Marka, jf. Ot.prp. nr. 23 (2008-2009) side 40. I markaloven § 7 er det gjort unntak fra byggeforbudet for nærmere bestemte tiltak som det uten hensyn til byggeforbudet kan planlegges for, herunder infrastrukturtiltak slik det er tale om i denne saken.

Ifølge naturmangfoldloven § 8 skal offentlige beslutninger som berører naturmangfold så langt det er mulig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Vurderingen og vektleggingen skal framgå av vedtaket. Klima- og miljødepartementet mener det foreligger et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag i saken, og på bakgrunn av hvor lite naturmangfold som blir berørt i saken foretas ikke en nærmere vurdering av de øvrige miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven.

Departementet viser til at forslaget gjelder utbedring av eksisterende vei og turvei. Sørkedalsveien er en viktig innfartsåre for flere brukergrupper, og det er behov for en oppgradering. Fylkesmannen viser til at det er gjennomført avbøtende tiltak for den verneverdige steinmuren, og at det er lagt til rette for bruk av området for flere brukergrupper. Departementet kan ikke se at de planlagte tiltakene er i strid med eller til skade for interesser markaloven skal ivareta.

Konklusjon

Klima- og miljødepartementet finner at markaloven gir hjemmel til å utbedre vei og turvei slik planen åpner for. Departementet viser til at tiltaket faller inn under markaloven § 7 nr. 4, der offentlige infrastrukturanlegg som veger og jernbane er blant de tiltak som kommunale planer kan åpne for i Marka, uten hensyn til markalovens generelle byggeforbud.

Departementet finner at tiltaket i svært liten grad vil berøre de formål som markaloven skal ivareta.

Vedtak

Oslo kommunes vedtak 11. mai 2016 om reguleringsplan for Sørkedalsveien fra Peder Ankers vei mot Bogstad stadfestes.

 

Med hilsen

 

Øivind Dannevig (e.f.)
avdelingsdirektør

Torkel Ramberg
spesialrådgiver

Kopi til:
Byrådet Oslo kommune