Oslo kommune - kommunedelplan for Lysakervassdraget - stadfesting etter markaloven

Klima- og miljødepartementet finner at kommunedelplanen er i samsvar med markaloven § 1, der det fremkommer at lovens formål er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Videre heter det at loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. Klima- og miljødepartementet stadfester kommunedelplan for Lysakervassdraget, vedtatt av Oslo bystyre 21. juni 2017.

Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 25. juli 2017.

Fylkesmannen har oversendt kommunedelplan for Lysakervassdraget til departementet for stadfesting etter markaloven, jf. markaloven § 6. Kommunedelplanen ble vedtatt av Oslo bystyre 21. juni 2017. Deler av planområdet ligger innenfor markagrensen.

Klima- og miljødepartementet finner at kommunedelplanen er i samsvar med markaloven § 1, der det fremkommer at lovens formål er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Videre heter det at loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. Klima- og miljødepartementet stadfester kommunedelplan for Lysakervassdraget, vedtatt av Oslo bystyre 21. juni 2017.

Sakens bakgrunn

Oslo kommune har utarbeidet en kommunedelplan for Lysakervassdraget, for å sikre de store naturverdiene som er knyttet til vassdraget. Planen omfatter Lysakerelva fra Bogstadvannet til fjorden, samt en sidebekk i nordøst som renner fra Rødkleiva til Bogstadvannet. I planen ligger følgende areal i Marka: Bogstad gård, Bogstadvannet med strandområdene rundt vannet, Lillevannsbekken med Jegersborgdammen, Strømsdammen og kantsonen til dette sidevassdraget.

Områdene innenfor markagrensen er avsatt til LNF-formål, grønnstruktur – natur, grønnstruktur-friluftsliv og grønnstruktur. I områder med store natur- og/eller kulturminneverdier er det også benyttet hensynssoner for bevaring av disse verdiene.

Lysakervassdraget har meget store naturverdier både når det gjelder vegetasjon og dyreliv, med naturverdier innenfor både A-verdi og B-verdi (nasjonalt og regionalt viktige).

Planen legger ikke opp til ny utbygging innenfor markagrensen.

Planen og bystyrets vedtak inneholder bestemmelser om at flere reguleringsplaner som omfatter Marka fortsatt skal gjelde og noen som skal oppheves.

Fylkesmannens vurdering

Fylkesmannen mener at kommunedelplanen er i tråd med formålet med markaloven, og anbefaler at departementet stadfester planen slik den er vedtatt av Oslo kommune.

Klima- og miljødepartementets vurdering

I henhold til markaloven § 6 skal kommunens endelige vedtak om arealdel av kommuneplan eller reguleringsplan som vedrører Marka stadfestes av departementet før planen får rettsvirkning etter plan- og bygningsloven. Departementet kan gjøre de endringer i kommunens plan som anses nødvendig for at planen skal være i samsvar med lovens formål. Markalovens hovedformål er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett i Marka. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner.

Etter naturmangfoldlovens § 7 skal prinsippene i §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet som berører naturmangfold, herunder landskap. Vurderingen og vektleggingen skal framgå av vedtaket. Innenfor markalovens geografiske virkeområde er det innført et generelt byggeforbud, og ingen bygge- og anleggstiltak kan gjennomføres i Marka uten tillatelse etter markaloven. I henhold til markaloven § 7 kan allikevel kommunale planer åpne for nærmere angitte tiltak.

Departementet viser til at planen ikke legger opp til nye byggetiltak eller anleggstiltak innenfor markagrensen, men inneholder arealformål og planbestemmelser som ivaretar de eksisterende natur-, kulturmiljø- og friluftslivsverdier. Planen vurderes dermed å være i samsvar med markaloven.

Da planen ikke inneholder bestemmelser som åpner for ny utbygging eller nye tiltak innenfor Marka, men derimot gir disse områdene arealformål som beskytter mot utbygging og inngrep, foretas ikke en nærmere vurdering av planen når det gjelder naturmangfoldloven.

Departementet viser til markaloven § 8 om gjennomgang av planer som gjelder innenfor markagrensen, som innebærer at kommunen skal sørge for at alle gjeldende planer som omfatter Marka er i samsvar med markaloven.

I planbestemmelse § 9.1 er det listet opp en rekke reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde, men der kommunedelplanen går foran ved motstrid. Noen av disse reguleringsplanene omfatter Marka. Departementet viser til oversendelse fra Oslo kommune av 1. september 2017 vedr. kommuneplan for Oslo, der kommunen beskriver nærmere en rekke gjeldene planer som omfatter Marka, og som departementet ba om en nærmere beskrivelse av i forbindelse med departementets behandling av kommuneplanen.

Basert på disse opplysningene, har ikke departementet merknader til de gjeldende reguleringsplanene som er ført opp i kommunedelplan for Lysakervassdraget som fortsatt skal gjelde, og som omfatter Marka.

Konklusjon

Klima- og miljødepartementet finner at kommunedelplan for Lysakervassdraget er i samsvar med markaloven, og at planen ikke virker negativt på de formål som markaloven skal ivareta. Det vises her til at planen ikke legger opp til nye byggetiltak eller inngrep innenfor markagrensen, men har arealformål og planbestemmelser som ivaretar natur-, kulturmiljø- og friluftslivsverdiene.

Vedtak

I medhold av markaloven § 6 stadfester Klima- og miljødepartementet kommunedelplan for Lysakervassdraget, vedtatt av Oslo bystyre 21.06.2017.

For kunngjøring av den endelige planen gjelder plan- og bygningsloven § 11-15 andre ledd.

 

Med hilsen

 

Øivind Dannevig (e.f.)
avdelingsdirektør

Erlend Smedshaug
seniorrådgiver

Kopi: Fylkesmannen i Oslo og Akershus