Konsekvensutredninger

Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredninger er å klargjøre virkningene av planer og tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Konsekvensutredningen skal bidra til at virkningene for miljø og samfunn blir tatt hensyn til når et tiltak planlegges og når det tas stilling til om tiltaket skal gjennomføres. Regelverket om konsekvensutredning skal også sikre en åpen prosess slik at alle berørte parter blir hørt.

Den gjeldende forskriften om konsekvensutredninger ble vedtatt 21. juni 2017. Forskriften trådte i kraft 1. juli 2017. Forskriften erstatter de to tidligere forskriftene om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredning for tiltak etter sektorlover. Sammen med andre regler om konsekvensutredning, gjennomfører konsekvensutredningsforskriften to EU-direktiv om miljøkonsekvensutredninger; direktiv 2014/52/EU (kalt EIA-direktivet) om vurdering av visse prosjekters miljøvirkning og direktiv 2001/42/EØF (kalt SEA-direktivet) om vurdering av miljøvirkningene av visse planer og programmer.

Forskrift om konsekvensutredninger

Kongelig resolusjon av 21. juni 2017

 

Klima- og miljødepartementet er ansvarlig for den delen av konsekvensutredningsforskriften som gjelder for tiltak og planer som reguleres etter sektorlover. Miljødirektoratet har fått ansvaret for de faglige utviklingsoppgavene innenfor Klima- og miljødepartementets ansvarsområde.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet er ansvarlig for den delen av regelverket som gjelder konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven.

Veiledning til ny KU-forskrift

På Miljødirektoratets hjemmesider finnes veiledning om utredning av miljøtemaer samt generell veiledning om konsekvensutredning

Miljødirektoratets veiledning om konsekvensutredning

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har veiledning om konsekvensutredning til planer etter plan- og bygningsloven

KMDs veiledning om konsekvensutredning

Internasjonalt regelverk og samarbeid

Klima- og miljødepartementet er ansvarlig for gjennomføringen av de to EU-direktivene om miljøkonsekvensvurderinger i norsk rett. Miljødirektoratet deltar på vegne av departementet i EUs ekspertgruppe om konsekvensutredninger.

Klima- og miljødepartementet er også ansvarlig for FN-konvensjonen om miljøvurderinger av tiltak med grenseoverskridende virkninger (Espoo-konvensjonen) og den tilhørende protokollen om miljøvurderinger av planer og programmer med grenseoverskridende virkninger (Kiev-protokollen).

Miljødirektoratet er nasjonal kontaktmyndighet for enkeltsaker som behandles etter konvensjonen. Reglene for behandlingen av slike saker fremgår av kapittel 8 i konsekvensutredningsforskriften.

Informasjon om Espoo-konvensjonen og Kiev-protokollen finner du på UNECEs hjemmeside