Naturmangfold

Det globale Kunming-Montreal-rammeverket for naturmangfold (Naturavtalen)

Naturavtalen har som mål å stoppe og reversere tapet av natur og økosystemer. Avtalen setter globale mål for å bevare naturen, oppnå bærekraftig forvaltning og bruk og bekjempe årsakene til nedbygging og forringelse av økosystemer.

Det globale Kunming-Montreal-rammeverket for naturmangfold (Naturavtalen) ble vedtatt den 19. desember 2022 på det 15. partsmøtet (COP 15) under FNs konvensjon om biologisk mangfold (CBD). 

Naturavtalen og dets fem tilhørende vedtak er tilgjengelig på konvensjonens nettsider. Naturavtalen er også tilgjengelig i norsk oversettelse.

Naturavtalen legger opp til at landene innen neste partsmøte i 2024 skal legge fram nasjonale handlingsplaner for naturmangfold i overenstemmelse med naturavtalen og dens globale mål.  Regjeringen vil følge opp fra norsk side med å lage en ny handlingsplan for naturmangfold og legge fram denne for Stortinget som en stortingsmelding. Der vil regjeringen vise hva Norge vil gjøre for å bidra til de globale målene. Den forrige norske handlingsplanen heter «Natur for livet» og ble lagt fram for Stortinget i 2015.  

 

Montrealavtalen blir vedtatt
Applaus fra klima- og miljøminister Espen Barth Eide og forhandlingsleder Gaute Voigt-Hanssen da avtalen på naturtoppmøtet i Montreal ble vedtatt. Foto: Kari Asheim/KLD

Naturavtalen oppfordrer til bred involvering fra hele samfunnet i landenes arbeid med å nå de globale målene. Klima- og miljødepartementet gjennomførte våren 2023 et innspillsmøte der organisasjoner og privatpersoner kunne komme og si sin mening om oppfølging av naturavtalen og den varslede stortingsmeldingen. Nærmere 150 personer fra 79 organisasjoner deltok på møtet. I etterkant har KLD fått inn 53 skriftlige innspill. Video fra innspillsmøtet og de skriftlige innspillene som kom i etterkant kan finnes her

Se for øvrig Miljødirektoratet sine nettsider for ytterligere informasjon om naturavtalen (Konvensjon om biologisk mangfold (CBD) - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no).

Miljødirektoratet, sammen med andre berørte fagetater, fikk i oppdrag å levere faggrunnlag til arbeidet med meldingen.  Klima- og miljødepartementet har den 2. oktober 2023 mottatt alle leveransene. Nedenfor er det lenket til direktoratenes innspill for hvert av de 23 målene i naturavtalen og Miljødirektoratets sammenstilling av tilstanden for norske økosystem. Kunnskapsgrunnlag om økologisk tilstand i økosystem skog er utredet i et eget oppdrag, og ligger ute på Miljødirektoratet sine nettsider

Se for øvrig Miljødirektoratet sine nettsider for ytterligere informasjon om naturavtalen (Konvensjon om biologisk mangfold (CBD) - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no).