Om ROBEK

Når en kommune eller fylkeskommune oppfyller vilkårene for å bli registrert i ROBEK etter kommuneloven § 28-1 første ledd, har dette virkninger både for departementet, kommunen eller fylkeskommunen selv, dens långivere og dens medkontrahenter i leieforhold. Nedenfor gis det en oversikt over dette.

De nærmere reglene om virkningene finnes i kommuneloven § 28-2 til § 28-4.

Kommunene og fylkeskommunene som er i ROBEK skal fastsette en tiltaksplan som sikrer at økonomien bringes i balanse.

Departementet skal kontrollere lovligheten av årsbudsjettet til en kommune eller fylkeskommune som er i ROBEK. Dersom årsbudsjettet ikke oppfyller kommunelovens krav til årsbudsjettet og oppheves av departementet, må kommunen eller fylkeskommunen utarbeide et nytt årsbudsjett.

Departementet skal godkjenne vedtak om å ta opp lån og vedtak om å inngå leie av varige driftsmidler hvor leieavtalen kan medføre utgifter utover de fire neste budsjettårene ("langsiktige leieavtaler"). Slike vedtak er ikke gyldig før de er godkjent av departementet, og uten godkjenning har ikke kommunen eller fylkeskommunen rettslig grunnlag for å inngå en låneavtale eller en langsiktig leieavtale.

Departementet godkjenner vedtak om å ta opp lån ved å fastsette en øvre ramme for låneopptak for budsjettåret. Departementet kan fastsette vilkår for bruken av lånerammen hvis det er nødvendig av hensyn til kommunens eller fylkeskommunens økonomi.

Departementets myndighet til å foreta budsjettkontroll og godkjenning av lån og leieavtaler overfor kommunene i ROBEK er delegert til statsforvalteren.

Kommunene og fylkeskommunene som oppfyller vilkårene for å bli registrert i ROBEK, skal før de inngår avtaler, orientere avtaleparten om at vedtak om lån og langsiktige leieavtaler krever godkjenning. Kommunene og fylkeskommunene skal før de inngår avtaler om lån, også dokumentere overfor långiver at avtalen er innenfor den godkjente lånerammen og i tråd med vilkårene som departementet eventuelt har fastsatt for bruken av lånerammen.

En avtale om lån er ikke gyldig hvis långiveren forsto eller burde ha forstått at låneopptaket går ut over den godkjente lånerammen eller er i strid med eventuelle vilkår for bruk av lånerammen. En langsiktig leieavtale er ikke gyldig før vedtaket om å inngå avtalen er godkjent.

Opplysningene i ROBEK-registeret anses for å være kjent for kommunens eller fylkeskommunens långivere/medkontrahenter. Disse kan legge til grunn at registeret har positiv og negativ troverdighet. Det vil si at kommunens eller fylkeskommunens avtaleparter kan legge til grunn at kommuner og fylkeskommuner som er registrert i registeret, er underlagt godkjenning når det gjelder låneopptak og inngåelse av langsiktige leieavtaler. Og at kommunens eller fylkeskommunens avtaleparter kan legge til grunn at kommuner og fylkeskommuner som ikke er registrert i registeret, ikke er underlagt godkjenning.