Forsiden

Re kommune

Sammenslåingen av Ramnes og Våle til nye Re kommune er spesiell fordi den er frivillig, og den første sammenslutningen siden 1994.

Ramnes og Våle kommuner var ett av seks geografiske områder i det såkalte KIKS-prosjektet (Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid) som utredet virkemidler for å møte de utfordringene kommunene står overfor.

Fra utredning om konsekvenser av en kommunesammenslåing forelå i oktober 1998, og til kommunene i 2002 sluttet seg sammen etter rådgivende folkeavstemning, gjennomløp prosessen forskjellige formelle faser. 

Kronprinsregentens resolusjon
Regjeringen gjorde i kronprinsregentens resolusjon av 28.4.00 unntak fra regler i kommuneloven, valgloven og enkelte særlover for å gjennomføre og iverksette sammenslutningen. I resolusjonen ble det bestemt at navnet på den nye kommunen skal være Re. Kommunene avholdt valg til det nye kommunestyret samtidig med Stortingsvalget 2001.

Med hjemmel i lov av 21. desember 1956 om endring av kommunal inndeling § 17 ble det ved de siste foretatte kommunesammenslåingene gitt adgang til å delegere en viss myndighet til et felles organ, som skulle arbeide med å forberede sammenslåingen. Dette var ønskelig og praktisk spesielt i forhold som gjelder organisering av den nye kommunen.

Prosess
Ramnes og Våle kommuner nedsatte en styringsgruppe bestående av formannskapene i de to kommunene med til sammen 14 kommunestyrerepresentanter og 4 representanter fra arbeidstakerorganisasjonene. Det ble i resolusjonen åpnet for å delegere en viss myndighet til denne styringsgruppa.

Kronprinsregentens resolusjon åpnet også for at kommunene før selve sammenslutningstidspunktet kunne samordne tjenester etter hvert som problemstillingene rundt den administrative organiseringen blir avklart.

Økonomisk kompensasjon
For å stimulere til frivillige sammenslutninger ble det i 2001 innført inndelingstilskudd. Ordningen ble utvidet i 2002, og innebærer at kommunen mottar inndelingstilskudd de første 10 årene etter sammenslåingen. Deretter trappes det ned med 1/5 hvert år i de 5 påfølgende årene.

For Re kommune innebar dette et inndelingstilskudd på 5.518 mill. kroner de første årene - totalt 66,216 mill. over 15 år.

Videre er det i Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser lovfestet at kommuner som slutter seg sammen skal få delvis statlig kompensasjon for engangskostnader som er direkte knyttet til sammenslutningsprosessen. Ved de siste kommunesammenslåingene har praksis vært at kommunene, basert på en skjønnsmessig vurdering, har fått kompensert 40 – 60 prosent av nødvendige engangskostnader som følger av sammenslutningsprosessen. Ramnes og Våle kommuner hadde ved utgangen av 2001 fått kompensert om lag 11 mill. kroner over statsbudsjettet.

Evaluering
Det er utarbeidet forskjellige rapporter i forbindelse med sammenslutningen:

 

Ytterligere informasjon