Status for innskuddsgarantisaken

Finansdepartementet arbeider aktivt med å forsvare den norske innskuddsgaranti­ordningen. Den norske innskuddsgarantiordningen dekker innskudd på inntil 2 millioner kroner per innskyter per bank, mens EU har vedtatt at dekningsnivået skal fullharmoniseres til 100 000 euro (dvs 800 000 kroner). I denne artikkelen gir Finansdepartementet en kort oppdatering for status i denne saken, som nå er i sluttfasen i EU.

Europakommisjonen la 12. juli 2010 fram forslag til et nytt revidert direktiv om innskudds­garantiordninger. Det pågår nå forhandlinger mellom Rådet, Parlamentet og Kommisjonen om den endelige utformingen av direktivet. Fra 1. januar 2011 har dekningsbeløpet i EU vært fullharmonisert til 100 000 euro. Denne fullharmoniseringen foreslås videreført i Kommisjonens forslag (til et helt nytt direktiv)fra sommeren 2010. Den nåværende fullharmoniseringen i EU, eller den foreslåtte videreføringen av denne (i det nye direktivforslag), får ikke virkning for Norge med mindre de aktuelle endringene i innskuddsgarantidirektivet tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett.

Finansdepartementets klare standpunkt er at det er viktig å videreføre dagens dekningsnivå på 2 millioner kroner per innskyter per bank. Standpunktet er forankret i Soria Moria II, Nasjonalbudsjettet 2011 og Nasjonalbudsjettet 2012, og støttes av en enstemmig finanskomité under behandling av Finansmarknads­meldinga 2009 (Innst. 374 S (2009-2010)) og Finansmarknadsmeldinga 2010 (Innst. 439 S (2010–2011)). Finansdepartementet arbeider i tråd med dette for å få til en løsning som vil innebære at Norge kan videreføre gjeldende dekningsnivå på 2 millioner kroner per innskyter per bank.

Finansministeren orienterte Stortingets Europautvalg om saken tirsdag 29. november 2011, der han uttalte følgende:

«Så noen ord om innskuddsgarantiordningen. Jeg orienterte Europautvalget om denne saken for snart et år siden, i fjor høst, om at Europa-kommisjonen den 12.juli i fjor la fram et forslag til et nytt revidert direktiv om innskuddsgarantiordninger. Nå pågår det såkalte trilogforhandlinger mellom Rådet, parlamentet og kommisjonen. Jeg går ikke i detalj om innholdet her, for det burde være rimelig kjent. Men det arbeidet vi gjør bl.a. i forhold til EU-systemet og mine kollegaer ute i Europa, er også en jobb som har full oppslutning i Stortinget, bl.a. slik det kom til uttrykk da Stortinget behandlet finansmarkedsmeldingen for 2010.

 

Det som også har skjedd siden sist, er at finanskomiteen, ECON-komiteen, i Europaparlamentet har lagt inn forslag til en bestemmelse i artikkel 5.3a i direktivet. Det har fått en utforming som vil tillate at Norge beholder det nåværende dekningsnivået kombinert med et vilkår om at et høyere dekningsnivå enn 100 000 euro kun skal kunne tilbys innskytere som er bosatt i Norge, og at utenlandske banker som opererer i Norge gjennom filial, skal kunne bli medlem av den norske garantiordningen gjennom det vi kaller en topping up-garanti, slik det er i dag. Dette er en løsning som effektivt vil forhindre konkurransevridninger. Med andre ord – vi har fått god uttelling på det politiske arbeidet i forhold til Europaparlamentet. Jeg har også lyst til å rette en takk til flere her som har gjort et påvirkningsarbeid i så måte. Vi arbeider nå for at dette skal bli en del av det endelige direktivet, og vi har fått støtte til det fra våre nordiske naboer Sverige, Danmark og Finland, og Tyskland har også lovet oss støtte.

 

Kommisjonen går imot et varig unntak for Norge, og at en slik bestemmelse blir tatt inn i artikkel 5.3a. Planen var at denne saken skulle bli ferdigbehandlet i løpet av det polske formannskapet, som går ut 31.desember, men de har vært opptatt av mange andre ting i tillegg, slik at det nå er sannsynlig at denne saken sklir over til det danske formannskapet, som har formannskapet fra 1.januar til 1.juli neste år

Les mer: