Langsiktige utfordringer som følge av en aldrende befolkning

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Om noen år står vi overfor store utfordringer i finanspolitikken som følge av at befolkningen eldes. Dette henger sammen med at bruken av velferdstjenester og mottak av trygdeytelser gjennomgående har størst omfang blant eldre, mens ordningene er finansiert gjennom skatter og avgifter som i hovedsak betales av yrkesaktive.

Fra et bunnivå i 2009 viser befolkningsfremskrivingen fra Statistisk sentralbyrå en dobling i andelen eldre (67 år og over) i forhold til antall personer i yrkesaktiv alder (se figur).

Aldringen av befolkningen vil også påvirke andre offentlige inntekts- og utgiftsposter. Blant annet vil en videreføring av dagens standard og ressursbruk per bruker på offentlig finansierte velferdsordninger innebære en markant økning i ressursinnsatsen innenfor offentlige helse- og omsorgstjenester.

Langsiktige budsjettframskrivinger viser at det etter hvert vil oppstå et behov for økte inntekter eller reduserte utgifter for å balansere offentlige budsjetter. I avsnitt 3.2.3 i Nasjonalbudsjettet 2015 ble det udekkede finansieringsbehovet knyttet til en videreføring av dagens velferdsordninger i 2060 anslått til vel 5,2 pst. av verdiskapingen i fastlandsøkonomien.

Omfanget av offentlige tjenester og overføringer har blitt betydelig utvidet de siste tiårene. Det beregnede finansieringsbehovet i referansebanen i Nasjonalbudsjettet 2015 er basert på en videreføring av dagens dekningsgrader og ressursinnsats per bruker i offentlige velferdsordninger. En ytterligere økning i omfanget av offentlige finansierte tjenester og overføringer i årene framover vil øke behovet for tiltak som øker inntektene eller reduserer utgiftene på andre områder. 


Antall eldre (67 år og over) i forhold til antall personer i yrkesaktiv alder (20–66 år). Prosent
Kilder: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå.