Nytteverdi ved bruk av nasjonal detaljert høydemodell

Den nasjonale detaljerte høydemodellen inneholder høydedata for hele Norge. På denne siden får du en innføring i noen av bruksområdene.

kart med gravhaug

Kulturminneforvaltning

Høydemodellen gir flere fordeler i arbeidet med å registrere og forvalte kulturminner. Høydedata bidrar også til mer effektiv og bedre saksbehandling. Her kan lese mer om dette og hvordan høydemodellen brukes i kulturminneforvaltning.

Flomsonekart

Klimatilpasning

Som følge av klimaendringer, må vi planlegge og tilpasse bebyggelse og infrastruktur. Den nasjonale detaljerte høydemodellen er et nyttig  for å tilpasse samfunnet til havnivåstigning, flom og overvann. Her kan du  lese mer om hvordan høydemodellen kan brukes.

3D modell av kvartal i Fredrikstad.

Arealplanlegging

For å sikre helhetlig og bærekraftig arealplanlegging kan nasjonal detaljert høydemodell brukes i flere faser i planprosessen. Her kan du lese mer om hvordan flere kommuner har tatt i bruk høydemodellen i arealplanlegging.

Kontakt

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo