Endringer i matrikkelforskriften fra 1. januar 2018

Endringene gjelder tilpasninger til ny eierseksjonslov.

Registrering av utendørs tilleggsdeler til eierseksjon skal nå som hovedregel kunne gjennomføres med enkel bruk av «kontorforretning», dvs. oppmålingsforretning uten oppmøte i marka. Framgangsmåten kan benyttes i alle saker så lenge tilleggsdelen er entydig definert i kartmaterialet ved hjelp av koordinater, jf. matrikkellova § 34 første ledd andre punktum. Det er ikke lenger nødvendig at utearealets begrensninger er synlig i terrenget som entydige forlengelser av sameiets bygninger. Eventuell klarlegging av yttergrenser mot naboeiendom, må i utgangspunktet fortsatt skje med oppmøte, oppmåling og merking i terrenget. Partene vil alltid ha muligheten til å rekvirere forretning med oppmøte, oppmåling og merking i terrenget om de ønsker dette.

Ny eierseksjonslov innfører en frist på 12 uker for kommunens behandling av eierseksjonssaker. Fristen framgår av ny eierseksjonslov § 14 og regnes fra det foreligger en komplett søknad til seksjonen er registrert i matrikkelen. For seksjoneringssaker som omfatter uteareal, gjelder i tillegg egen frist for oppmålingsforretningen. Denne fristen er i utgangspunktet 16 uker, og regnes fra seksjoneringsvedtaket er fattet til seksjonen er registrert i matrikkelen. Den samlede fristen i slike saker blir dermed som hovedregel 12 + 16 uker. Fristen på 16 uker kan i enkelte tilfeller forlenges, jf. matrikkelforskriften § 18 andre ledd.

Lenker

Forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) på Lovdata