Ni kommuner har testet veileder for strandsonen i 3D

Kommuner fra Sortland i nord til Fredrikstad i sør, har testet Kommunal- og distriktsdepartementets veileder for strandsonen i 3D. Eksempler og erfaringer fra testingen viser at 3D-visualisering har mange bruksområder som er relevante for planlegging i, og forvaltning av, strandsonen.

Kommunene som har laget 3D-modeller over egen strandsone er Bodø, Heim, Orkland, Frøya, Sveio, Sortland, Asker, Fredrikstad og Ålesund. Disse kommunene ble valgt ut etter at departementet høsten 2020 inviterte alle landets kommuner til å teste veilederen ved å bruke 3D-modeller til planlegging og forvaltning av egen strandsone.

Erfaringene i kommunene viser at 3D-visualisering gir planleggere mulighet til å få et helhetlig overblikk over viktige hensyn, både fra land og sjø. 

Se konkrete eksempler på hvordan kommunene har brukt 3D-modellene nederst på siden.

Det er også laget en egen nettside om digitalisering av planprosessen.

Veilederen viser kommuner hvordan de kan ta i bruk geografiske data for å lage 3D-modell over strandsonen. En slik 3D-modell kan brukes til arealplanlegging, belyse viktige hensyn og interesser, vurdere konsekvensene ved nye planlagte tiltak og se hvordan landskap og bebyggelse påvirker allmennhetens tilgjengelighet til strandsonen.

Veilederen inneholder en beskrivelse av basis- og temadata som kan være relevant å inkludere i modellen, aktuelle programvareløsninger, fremgangsmåte for å lage 3D-modell og eksempler på hvordan slike modeller kan brukes i plansaker. Til veilederen er det også laget en egen teknisk veileder med detaljert beskrivelse av oppsett og tilrettelegging.

For å vise hvordan en 3D-modell over strandsonen kan bli, er det laget en fungerende modell for Askøy kommune.

 

Med utgangspunkt i forslag til forbedringer fra kommunene settes det nå i gang en revidering av veilederen. Neste versjon skal blant tydeliggjøre i hvilke deler av planprosessen 3D-modeller kan brukes og nytten slike modeller har i de ulike fasene i planprosessen. Videre vil fremgangsmåte for å legge til elementer som bidrar til å gjøre 3D-modeller mer realistiske, legges til.

 

 

Eksempler og erfaringer fra testingen veileder for strandsonen i 3D

Kommune: Heim kommune

Bruksområde: I forbindelse med forslag til reguleringsplan for utbedring og eventuell utvidelse av eksisterende settefiskanlegg, ble 3D-modellen brukt for å vise reguleringsplanen sammen med terreng og bygninger som en del av 1. gangsbehandling i formannskapet og offentlig ettersyn. Modellen med reguleringsplanen ble gjort offentlig tilgjengelig i en digital kartløsning.

Illustrasjon strandsone 3D

Forslag til reguleringsplan for eksisterende settefiskeanlegg visualisert i 3D-modell. Foto: Heim kommune

Kommune: Asker kommune

Bruksområde: Sommeren 2020 feltregistrerte tilsynsavdelingen i kommunen potensielle ulovligheter i strandsonen. Dersom det var usikkerhet om tiltaket var lovlig eller ikke, ble det registrert et punkt i GIS-verktøy på håndholdt nettbrett. Datasettet ble deretter lagt inn i en 3D-modell som saksbehandlere kunne bruke til gjennomgang og eventuell oppfølging.  

Illustrasjon strandsone 3D

De røde punktene viser potensielle ulovligheter i strandsonen registrert i felt, og her vist i 3D-modellen Asker laget. Foto: Asker kommune

Kommune: Orkland og Sortland

Bruksområde: I 3D-modellen har kommunene lagt inn geodata fra kommunenes offentlige kartgrunnlag (DOK). Begge kommunene viser til at det er vanskelig å få til en brukervennlig presentasjon når DOK-data skal visualiseres sammen med 3D-elementer. Uten tilstrekkelig tegnforklaring og egenskapsvisning blir 3D-modellen mest nyttig som en intern innsynsløsning som allerede kjenner kommunens DOK-data.

Illustrasjon strandsone 3D

Bildet viser hvordan data for potensielle skredfareområder er visualisert i 3D-modellen til Sortland kommune. Foto: Sortland kommune

Kommune: Fredrikstad

Bruksområde: Reguleringsavdelingen i Fredrikstad kommune benyttet 3D-modellen til å tegne opp og illustrere reguleringsplaner for bryggeområder og fritidsbebyggelse i strandsonen og like bak 100-metersbeltet.  Saksbehandlere som jobber med byggesaker har begynt å tegne opp foreslåtte tiltak i strandsonen, og lagt disse inn i 3D-modellen. Dette har gitt kommunen mulighet til å analysere planenes mulighetsrom, nær- og fjernvirkning av foreslått bebyggelse og hvordan foreslåtte tiltak påvirker allmenhetens tilgjengelighet til strandsonen.

Illustrasjon strandsone 3D
Illustrasjon strandsone 3D

Bildene viser skjermdump fra 3D-modellen fra ulike synsvinkler. Foto: Fredrikstad kommune

Kommune: Orkland

Bruksområde: I forbindelse med planlegging og bygging av ny Lensvik skole, laget arkitektene en detaljert 3D-modell av skolebygget. Orkland kommune fikk tilgang til bygningsmodellen og plantegningene for uteområdet, og la inn dette i 3D-modellen.

Illustrasjon 3D strandsone

Detaljert bygningsmodell for Lensvik Skole. Foto: Orkland kommune