Nasjonale føringer og planoppgaver

Kommunal- og distriktsdepartementet er øverste planmyndighet. Nasjonale forventninger blir gitt ut hvert fjerde år og beskriver regjeringens forventninger til regional og kommunal planlegging. Sammen med statlige planretningslinjer, statlige planbestemmelser og statlige arealplaner gir dette føringer for samfunns- og arealplanleggingen.

Kommunal- og distriktsdepartementet er øverste planmyndighet på nasjonalt nivå, og har ansvaret for følgende planverktøy:

 • Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
 • Statlige planretningslinjer
 • Statlige planbestemmelser
 • Statlig arealplan

Regjeringen skal utvikle og formidle nasjonale mål og retningslinjer for planleggingen i fylker og kommuner. Nasjonale forventninger til planleggingen, statlige planretningslinjer og statlige planbestemmelser gir føringer for arealbruken og samfunnsutviklingen på regionalt og kommunalt nivå.  Kommunal- og distriktsdepartementet skal også ta stilling til konfliktsaker og sikre riktig bruk av plan- og bygningsloven.

 

Planlegging på regionalt og lokalt nivå skal skje innenfor rammene av nasjonal politikk, og være et effektivt verktøy for samordning mellom sektorer og forvaltningsnivå. Kommunal- og distriktsdepartementet skal derfor hvert fjerde år utarbeide et dokument hvor regjeringens forventninger til regional og kommunal planlegging kommer frem. Forventningene vedtas av Kongen i statsråd. Dette dokumentet skal ligge til grunn for arbeidet med regionale og kommunale planstrategier, som skal utarbeides av fylkeskommuner og kommuner i begynnelsen av hver valgperiode.

 

Statlige planretningslinjer brukes for å konkretisere nasjonalt viktige planleggingstema, og vedtas av Kongen i statsråd. Statlige planretningslinjer skal være tydelige på mål og verdier som skal legges til grunn for planleggingen og hvordan ulike interesser og hensyn skal ivaretas og avveies. Statlige planretningslinjer kan være både tematisk og geografisk avgrenset.

Statlige planretningslinjer forkortes ofte til SPR, og ble tidligere kalt rikspolitiske retningslinjer (RPR).

Gjeldende SPR og RPR (Lovdata)

 

Statlige planbestemmelser er rettslig bindende bestemmelser for planleggingen som er vedtatt av Kongen i statsråd. Statlige planbestemmelser kan fastlegge at det innenfor nærmere avgrensede geografiske områder, eller i hele landet, ikke kan iverksettes nærmere angitte bygge- eller anleggstiltak uten samtykke fra departementet.

Statlige planbestemmelser går foran eldre arealplaner og skal hindre at slike planer brukes som grunnlag for å gjennomføre uønsket utbygging. Det er i dag ingen gjeldende statlige planbestemmelser.

 

Statlig arealplan brukes når gjennomføringen av viktige statlige eller regionale utbyggings-, anleggs- eller vernetiltak gjør det nødvendig, eller når andre samfunnsmessige hensyn tilsier det. Statlig arealplan kan utarbeides enten som kommunedelplan eller reguleringsplan. Statlig arealplan er en unntaksordning.

Ved behandlingen av slike planer overtar departementet kommunestyrets myndighet til å vedta planen. Statlige arealplaner utarbeides i dialog med kommunene de angår og med berørte sektormyndigheter, etter de samme planprosessene som gjelder for kommunale arealplaner.

Mange statlige arealplaner gjelder utbygging av nasjonal infrastruktur som veg og jernbane, men de kan også utarbeides for andre nasjonalt viktige prosjekter.

Pågående arbeider med statlige arealplaner per mars 2022:

 • Reguleringsplan for hensetting Moss (Rygge)
 • Reguleringsplan for hensettingsanlegg Ski + ny avgrening Østre linje
 • Reguleringsplan for E39 Stord-Os (oppfølging av statlig KDP)

Vedtatte statlige planer de siste årene:

 • Reguleringsplaner for nye sykehus på Gaustad og Aker
 • Reguleringsplan for ny regional sikkerhetsavdeling (RSA) på Ila i Bærum (2022)
 • Reguleringsplan for E16/Vossebanen (2022)
 • Kommunedelplan for E39 Lyngdal Vest – Sandnes (2021)
 • Reguleringsplan for Ringeriksbanen/E16 Høgkastet-Hønefoss (2020)
 • Reguleringsplan for Evenes flystasjon, Harstad/Narvik lufthavn (2020)
 • Kommunedelplan for E39 Stord-Os (2019)
 • Reguleringsplan for politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud (2017)
 • Reguleringsplan for nytt regjeringskvartal (2017)