Programgruppe for fysioterapeututdanningen

Programgruppe for utarbeidelse av nasjonale faglige retningslinjer. Her finner du informasjon om programgruppens sammensetning og dens arbeid.

Organisasjon Representant

UH-sektoren

  •  Beate Ytreberg, Universitetet i Tromsø (UiT) – nestleder
  • Morten Nikolaisen, Universitetet i Tromsø (UiT)
  • Unni Vågstøl, Høgskolen på Vestlandet (HVL)
  • Kåre Rønn Richardsen, Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)
 

KS

 

RHF

 

Helsedirektoratet – En privat tjenesteyter

 

 Arbeids- og velferdsetaten

  •  Magni Håvardstun, Førde kommune

 

  • Ole-Eskil Edvardsen, Helse Sør-Øst – leder

 

  • Alf Sigurd Solberg Hamar

 

  • Kristina Waksvik, NAV Hjelpemiddelsentral Vestfold

Norsk Studentorganisasjon

  • Andrea Brekke Røed 

Møte med bruker- og profesjonsorganisasjoner  

 

Dialogmøte med brukerorganisasjonene og ergoterapeut- og fysioterapeututdanningene

13.desember ble det avholdt et dialogmøte i Kunnskapsdepartementet der både programgruppen for ergoterapeut- og fysioterapeututdanningen deltok sammen med brukerorganisasjoner. 35 gjester fra brukerorganisasjoner fikk informasjon om arbeidet i programgruppene så langt og det var satt av god tid til diskusjon og spørsmål. Det var også satt av tid til gruppediskusjoner i mindre grupper og oppsummering mot slutten av møtet.

Programgruppene fikk mange gode innspill og gjestene bidro til svært gode diskusjoner og perspektiver. Programgruppene oppfordret alle organisasjonene til å sende inn skriftlige innspill også, slik at disse kan jobbes videre med.

Programgruppen til fysioterapeutudanningen hadde i tillegg et dialogmøte med Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund, Norsk Manuellterapeutforening og Norsk Fysioterapeutforbund den 14.desember. Det var satt av god tid til gjennomgang av arbeidet så langt i programgruppen, diskusjon og innspill.

 

Programgruppen takker for alle nyttige innspill og perspektiver!

 

prof.org
Foto: Mia Andresen

 

 

   
   

 

 

fysio
Foto: Mia Andresen

Programgruppens arbeid og planen videre

 Skype-møte og fordeling av oppgaver

Programgruppen for fysioterapeututdanningen har avholdt ett Skype-møte for å planlegge prosessen og fordele sentrale oppgaver.

 

Deltakelse på informasjonsmøter

Programgruppens leder Ole Eskil Edvardsen deltok på informasjonsmøter med prosjektsekretariatet 26. og 27. september. Informasjonsmøtene ga programgruppene muligheten til å samsnakke med bruker-, profesjons-  og arbeidsgiverorganisasjonene.

 

Heldagsmøte i Oslo 11.oktober

Programgruppen var samlet 11.oktober for et heldagsmøte i Kunnskapsdepartementets lokaler i Oslo. Der brukte gruppen dagen på bearbeidelse av bakgrunnsdokumenter og egne arbeidsdokumenter. Det ble satt av god tid til diskusjoner i plenum før de valgte å jobbe videre i mindre grupper for praktisk utarbeidelse av læringsutbyttebeskrivelser. Alle forslag fra gruppearbeidet ble så presentert i plenum med påfølgende diskusjon.

Programgruppen avtalte å invitere brukerorganisasjonene 13.desember. Programgruppen ønsker også å invitere profesjonsorganisasjoner til møtet i desember. Mer informasjon vil bli lagt ut fortløpende.

Programgruppen har også planlagt prosessen videre, fordelt oppgaver og satt av møtedatoer.

 

fysio
Foto: Mia Andresen

 

Til toppen