Programgruppe for vernepleierutdanningen

Programgruppe for utarbeidelse av nasjonale faglige retningslinjer. Her finner du informasjon om programgruppens sammensetning og dens arbeid.

Organisasjon Representant
UH-sektoren
  • Anita Berg, Nord Universitet (NU) – leder
  •  Karl Elling Ellingsen,  Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU)
  • Jon Arne Løkke, Høgskolen i Østfold (HiØ)

Arbeids- og velferdsetaten

 

 KS

 

 RHF

 

  •  Marit Selfors Isaksen, NAV Møre og Romsdal

 

  •  Inez Veronika Nordseth-Antonsen, Oslo kommune

 

  • Arnt Håvard Moe, Helse Midt - nestleder
Norsk Studentorganisasjon
  • Kjersti Hatlestad

Informasjon om arbeidet i programgruppen 

Programgruppen for vernepleierutdanningen hadde 7. – 8.desember møte på Gardermoen. Samlingen startet med et møte med representanter fra pasient- og brukerorganisasjoner og interesse- og arbeidstakerorganisasjoner. På forhånd var det sendt ut et utkast til formålsbeskrivelse for utdanningen som man ønsket at deltakerne kom med innspill på. Det kom konkrete og konstruktive innspill til programgruppen som gruppen tar med seg inn i videre arbeid. Deltakerne på møtet ble også oppfordret til å dele informasjon om Rethosprosjektet i sine nettverk slik at gruppen får flere innspill og at gruppens arbeid sikres en god forankring i tjenestene.  Formålsbeskrivelsen ble etter møtet bearbeidet videre og er nå sendt til alle vernepleierutdanningene i Norge for å få innspill.

På møtet på Gardermoen arbeidet programgruppen videre med utforming av læringsutbyttebeskrivelser. Programgruppen er opptatt av at de gjerne vil ha innspill til arbeidet så fort som mulig slik at det kan tas med inn i arbeidet på et tidlig tidspunkt.

Vernepleieriutdanning
Foto: Ane-Berit Hurlen

 

Til toppen