Nye dokumentasjonskrav fra 1. november 2021

Fra 1. november 2021 gjelder nye dokumentasjonskrav for innsending av søknader til norsk eksportkontrollmyndighet i Utenriksdepartementet.

Språkkrav for dokumentasjon som vedlegges en sak

I en sak der det legges frem dokumentasjon må dette foreligge på norsk eller engelsk språk. Dersom et dokument foreligger på et annet språk, må søker sørge for oversettelse. Både oversatt versjon og originalversjon av dokumentasjonen skal legges ved saken. Utenriksdepartementet understreker at det er søkers ansvar å sørge for korrekt og presis oversettelse.

Språkkrav for søknader, henvendelser og klage på vedtak

Utenriksdepartementet presiserer at Utenriksdepartementets administrasjonsspråk er norsk. Dersom en søknad eller henvendelse sendes på engelsk, er det fra 1. november 2021 krav om at en oppsummering på norsk legges ved som dokumentasjon. Oppsummeringen skal omtale de viktigste forholdene ved søknaden eller henvendelsen. Dette dokumentasjonskravet gjelder også ved innsending av klage på vedtak om avslag på engelsk.

Krav om fullmakt

Dersom en søknad eller henvendelse fremmes av en person som gjennom et oppdrag har fullmakt til å representere en bedrift eller person, må det legges frem skriftlig fullmakt som dokumenterer dette etter forvaltningsloven § 12 fjerde ledd. Det må dokumenteres at den fullmektige, for eksempel en advokatfullmektig eller ekstern konsulent, har tillatelse til å representere bedriften eller personen i saken. Dette kravet gjelder ikke for advokater.

Fullmakten skal inneholde:

  • fullt navn på den fullmektige
  • hvilken bedrift eller person den fullmektige representerer
  • fullmakten må være signert og datert av bedriften eller personen den fullmektige representerer
  • fullmakten kan ikke være eldre enn seks måneder
  • fullmakten skal lastes opp og vedlegges søknad i søknadsportalen E-lisens

Kontakt oss

Utenriksdepartementet tar forbehold om endringer. Hvis du har spørsmål om dokumentasjonskravene,  kan du kontakte oss på eksportkontroll@mfa.no.