Lisenstyper og landgrupper

Hvilke lisenstyper kan benyttes hvor? Her får du hjelp til å søke om riktig type lisens for eksport av forsvarsmateriell på Liste I.

Landgruppene

Departementet benytter fire landgrupper i eksportkontrollsammenheng:

Landgruppe 1: De nordiske land, Natos medlemsland og særlig nærstående land.

Landgruppe 2: Andre land enn de som omfattes av gruppe 1 og som er godkjent av departementet som mottakere av våpen.

Landgruppe 3: Land utenfor gruppe 1 og 2 og som Norge ikke selger våpen og ammunisjon som definert som varekategori A til, men som kan motta annet materiell som definert som varekategori B.

Landgruppe 4: land som befinner seg i et område hvor det er krig eller krig truer, land hvor det er borgerkrig eller land hvor en omhyggelig vurdering av de uten- og innenrikspolitiske forhold i vedkommende område tilsier at eksport av våpen og militært materiell ikke bør finne sted, eller land som er omfattet av bindende sanksjoner vedtatt av FNs sikkerhetsråd eller andre tiltaksregimer som Norge har sluttet seg til (EU- eller OSSE-tiltak).

Lisenstypene

De ulike lisensypene som kan benyttes varierer fra land til land. Nedenfor omtales de lisensene som kan benyttes for landgruppe 1, 2 og 3, samt egne lisenser til EØS-området.

Til landgruppe 1, 2 og 3

  • Eksportlisens – enkeltstående eksport av varer. Gyldig et år.
  • Tjenestelisens – enkeltstående tjenesteytelse. Gyldig et år.
  • Teknologioverføringslisens – enkeltstående teknologioverføring. Gyldig et år.
  • Global eksportlisens - enkelt eller/og flerstående overføringer av en eller flere forsvarsrelaterte varer til en eller flere faste mottagere utenfor EØS, innen Nato og andre nærtståendeland. Maks gyldighet tre år med mulighet for forlengelse.
  • Prosjektlisens – en eller/og flerstående utførsler av forsvarsrelaterte varer, tjenester og teknologi til en eller flere samarbeidspartnere eller/og underleverandører i forbindelse utviklingsprosjekter hvor en statlig myndighet innen landgruppe 1 den endelige sluttbruker.

Til landgruppe 4

  • Eksportlisens – enkeltstående eksport til landgruppe 4 kan innvilges i visse tilfeller.

Til EØS-landene

Eksportører skal benytte egne lisenstyper for eksport til EØS-landene: Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Italia, Kroatia, Kypros, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia og Nord-Irland, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike.

  • Generell overføringslisens – enkeltstående overføring av forsvarsrelaterte varer til mottagere innen EØS. Eksportører lager denne lisensen selv. Eksportører skal først formelt registrere seg for bruk av generell overføringslisens i Utenriksdepartementet.
  • Individuell overføringslisens – enkeltstående overføring av forsvarsrelaterte varer til enkeltstående mottager innen EØS-området. Gyldig et år.
  • Global overføringslisens – enkeltstående eller flere overføringer av en eller flere forsvarsrelaterte varer til en eller flere faste mottagere innen EØS-området. Gyldig tre år.
  • Global tjenesteoverføringslisens - enkelt eller/og flerstående tjenesteytelser tilhørende en eller forsvarsrelaterte varer mot en eller flere faste mottagere innen EØS-området. Gyldig tre år.

Gyldighetstid

Normalt kan alle lisenstyper forlenges etter at gyldighetstiden er utløpt.