Hva er FNs sikkerhetsråd?

Sikkerhetsrådet er ett av FNs seks hovedorganer. Det har hovedansvar for å opprettholde internasjonal fred og sikkerhet. Alle FNs 193 medlemsland er forpliktet til å følge Sikkerhetsrådets beslutninger.

Norge har vært medlem av Sikkerhetsrådet fem ganger tidligere, forrige gang i 2021–2022.

Spørsmål og svar

Hva gjør Sikkerhetsrådet?

FNs sikkerhetsråd er det eneste organet med ansvar for internasjonal fred og sikkerhet, som har mandat til å fatte folkerettslig bindende vedtak for FNs 193 medlemsland.

Sikkerhetsrådet kan innføre sanksjoner mot land, terrorgrupper og enkeltpersoner. De kan gripe inn i konflikter ved å øke presset på partene ved å vedta sanksjoner, henvise saker til Den internasjonale straffedomstolen (ICC) eller autorisere militær maktbruk.

Se oversikt over FNs fredsoperasjoner.

Det er stor aktivitet i Sikkerhetsrådet, med møter to ganger om dagen, kl. 10.00 og 15.00 i FNs hovedkontor i New York.

Hvem er medlemmer?

Sikkerhetsrådet består av 15 medlemmer: Fem faste og ti valgte, som velges for to år om gangen.

Frankrike, Kina, Russland, Storbritannia og USA er faste medlemmer. De kalles ofte for «de fem faste» (P5) og har mulighet til å legge ned veto. Hvis et av disse landene stemmer mot et forslag, kan ikke forslaget vedtas.

De øvrige ti medlemmene er valgt av FNs generalforsamling, for to år. Hvert år byttes fem av de valgte ut. I 2021 sitter Norge i Sikkerhetsrådet sammen med Estland, India, Irland, Kenya, Mexico, Niger, Saint Vincent og Grenadinene, Tunisia og Vietnam.

Hvilke oppgaver har Sikkerhetsrådet?

Sikkerhetsrådets mandat er å opprettholde internasjonal fred og sikkerhet. Innenfor sitt mandat, kan Sikkerhetsrådet undersøke trusler mot fred og sikkerhet og gi anbefalinger for å hindre eller løse konflikter.

Sikkerhetsrådet kan kalle inn partene i en konflikt til forhandlinger, utnevne spesialutsendinger som mekler mellom partene og plassere fredsbevarende styrker i konfliktområdet. De kan også gripe inn i konflikten ved å innføre sanksjoner eller bruke militær makt. Sikkerhetsrådet er det eneste organet i verden som har denne muligheten.

I tillegg er det Sikkerhetsrådet som gir anbefaling om både nye medlemsland og ny generalsekretær til FNs generalforsamling. Ifølge FN-pakten sitter medlemmene i Sikkerhetsrådet der på vegne av generalforsamlingen.

Hva står på Sikkerhetsrådets dagsorden?

En del av Sikkerhetsrådets dagsorden er forutsigbar, for eksempel forlengelse av mandater. Men en viktig del av dagsorden er styrt av aktuelle hendelser som er en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet.

Geografiske spørsmål og landsituasjoner preger dagsordenen. Men tematiske spørsmål blir også jevnlig behandlet.

Hvordan fattes beslutninger?

For å få vedtatt beslutninger i Sikkerhetsrådet trengs minst ni stemmer og at ingen legger ned veto. Det er enighet blant de 15 medlemmene om flertallet av sakene som behandles. Det gjelder også for vedtak av de fleste resolusjoner. Hvert år vedtar Sikkerhetsrådet mellom 55 og 60 resolusjoner. Rundt 50 av de er alle enige om og vedtas enstemmig.

Hva gjør underliggende organer?

Sikkerhetsrådet har 25 underliggende organer (sanksjonskomiteer, ekspertgrupper, ad hoc-komiteer og arbeidsgrupper).

Norge skal lede noen av disse. Det blir formelt annonsert når de nye valgte medlemmene tiltrer 1. januar 2021. På  2020 Chairs of Subsidiary Bodies and Penholders er en oversikt over hvilke land som fører saker i pennen og som leder komiteer og grupper. 

Hvordan kan man følge med på arbeidet?

Mange møter ligger fast, blant annet regelmessige fornyelse av mandater. Årskalender over faste saker som mandatfornyelser er tilgjengelig på Security Council Reporting and mandate cycles. Oversikt for månedlige og daglige møter finner du på Programme of Work. Sikkerhetsrådets nettside publiserer materiale løpende, blant annet bakgrunnsinformasjon og relevante dokumenter. Alle norske innlegg i Sikkerhetsrådet blir fortløpende publisert på FN-delegasjonens nettside.

Hvilke saker skal Norge prioritere?

Folkeretten, inkludert humanitærretten og menneskerettighetene, vil ligge til grunn for arbeidet vårt i Sikkerhetsrådet. Norge vil prioritere de landsituasjonene der vi har fortrinn i kraft av erfaring, nettverk og engasjement. Les mer om Norges prioriteringer i Sikkerhetsrådet her.

Norge vil legge spesiell vekt på fire temaer:

  • Fredsdiplomati. Norge har i løpet av mange år opparbeidet unik erfaring og brede nettverk gjennom fredsdiplomati. Vi vil bruke innsikten fra dette fred- og forsoningsengasjementet til å styrke Sikkerhetsrådets arbeid for konfliktløsning og konfliktforebygging.
  • Kvinner, fred og sikkerhet. Vi har i lang tid arbeidet systematisk for å sikre kvinners deltakelse i fredsprosesser der Norge er engasjert. Som rådsmedlem kan vi bruke kompetansen på kvinner, fred og sikkerhet i saker på rådets dagsorden. Vi vil bidra til å sikre at kvinners rettigheter og deltakelse ivaretas i FNs freds- og sikkerhetsinnsats.
  • Beskyttelse av sivile. Norge vil arbeide for beskyttelse av sivile, inkludert barn, med utgangspunkt i humanitærretten og menneskerettighetene. Kampen mot seksuell og kjønnsbasert vold i konflikt og humanitære kriser en viktig del av dette.
  • Klima og sikkerhet. Norge vil arbeide for at klimarelaterte sikkerhetstrusler drøftes i Sikkerhetsrådet og at rådet løpende vurderer hvordan klimaendringer påvirker saker på dagsordenen.

Hvem leder Sikkerhetsrådet?

Hver måned har ett av medlemslandene ansvar for dagsorden og lede de formelle møtene som president i Sikkerhetsrådet. Det går på rundgang, og følger alfabetisk rekkefølge. Det planlegges for at Norge skal ha presidentskap i januar 2022. Det er en viktig anledning for å sette de norske prioriterte sakene på dagsorden. 

Hvordan kan man følge med på møtene?

Høsten 2020 foregår møtene både fysisk og virtuelt, på grunn av korona-pandemien og smittevernhensyn.

Det holdes ofte korte pressemøter utenfor Sikkerhetsrådssalen før og etter møtene. Åpne møter  og pressetreff vises direkte på UN Web-TV. 

Hvordan gjøre research i SR-saker?

FN har et digitalt bibliotek med informasjon om saker i Sikkerhetsrådet. På Rådets nettside kan man finne referater, årsrapporter og annen informasjon. 

Sosiale medier:

Norges FN-delegasjon: @NorwayUN (twitter og instagram)

FN-delegasjonene til øvrige medlemmer i Sikkerhetsrådet 

Nyttige lenker: