Sentrale avtaler om maritim avgrensning og petroleumssamarbeid inngått av Norge

Sentrale avtaler om maritim avgrensning og petroleumssamarbeid inngått av Norge.

Avtaler mellom Norge og Danmark

 • Overenskomst av 8. desember 1965 om avgrensningen av kontinentalsokkelen mellom Norge og Danmark (gjelder for Nordsjøen)
 • Overenskomst av 15. juni 1979 om avgrensningen av kontinentalsokkelen i området mellom Norge og Færøyene og grensen mellom fiskerisonen ved Færøyene og den norske økonomiske sone
 • Overenskomst av 18. desember 1995 mellom Norge og Danmark om avgrensning av kontinentalsokkelen i området mellom Jan Mayen og Grønland og om grensen mellom fiskerisonene i området
 • Tilleggsprotokoll av 11. november 1997 til Overenskomst mellom Norge og Danmark om avgrensning av kontinentalsokkelen i området mellom Jan Mayen og Grønland og om grensen mellom fiskerisonene i området
 • Overenskomst av 20. februar 2006 om avgrensningen av kontinentalsokkelen og fiskerisonene i området mellom Grønland og Svalbard

 

Avtaler mellom Norge og Island

 • Overenskomst av 28. mai 1980 mellom Norge og Island vedrørende fiskeri- og kontinentalsokkelspørsmål
 • Overenskomst av 22. oktober 1981mellom Norge og Island om kontinentalsokkelen i området mellom Island og Jan Mayen
 • Tilleggsprotokoll av 11. november 1997 til Overenskomst mellom Norge og Island vedrørende fiskeri- og kontinentalsokkelspørsmål og Overenskomst mellom Norge og Island om kontinentalsokkelen i området mellom Island og Jan Mayen
 • Avtale av 3. november 2008 mellom Norge og Island om grenseoverskridende hydrokarbonforekomster (petroleumsforekomster )

 

Avtaler mellom Norge og Storbritannia

 • Overenskomst av 10. mars 1965 mellom Norge og Storbritannia om avgrensning av kontinentalsokkelen mellom de to land
 • Tilleggsprotokoll av 22. desember 1978 til Overenskomst mellom Norge og Storbritannia om avgrensning av kontinentalsokkelen mellom de to land
 • Overenskomst av 10. mai 1976 mellom Norge og Storbritannia om utnyttelsen av Frigg-reservoaret og overføring av gass fra dette til Storbritannia
 • Overenskomst av 16. oktober 1979 mellom Norge og Storbritannia om utnyttelsen av Murchison-reservoaret og transport av petroleum fra dette
 • Overenskomst av 16. oktober 1979 mellom Norge og Storbritannia om utnyttelsen av Statfjord-reservoarene og transport av petroleum fra disse
 • Rammeavtale av 25. august 1998 mellom Norge og Storbritannia om legging og drift av samt jurisdiksjon over undersjøiske tilknytningsrørledninger
 • Avtale av 30. april 2009 i form av brevveksling vedrørende bekreftelse av grensen mellom Norge og Storbritannias økonomiske soner

 

Avtaler mellom Norge og Russland

 • Overenskomst av 15. februar 1957 mellom Norge og Sovjetunionen (sjøgrensen inne i Varangerfjorden)
 • Overenskomst av 11. juli 2007 mellom Norge og Russland om den maritime avgrensningen i Varangerfjordområdet
 • Overenskomst av 15. september 2010 om maritim avgrensning og samarbeid i Barentshavet og Polhavet

 

Avtaler og voldgiftsdom mellom Norge og Sverige

 • Norges sjøterritorium ved Grisebåene mot Sverige er avgrenset på grunnlag av en voldgiftsdom av 23. oktober 1909. Grensen er lagt til grunn Overenskomst av 5. april 1967 nr 1 om avgrensningen av Norges og Sveriges fiskeriområder i det nordlige Skagerrak.
 • Deklarasjon av 5. april 1976 nr. 2 mellom Norge og Sverige angående Norges og Sveriges sjøterritorier i det nordøstlige Skagerrak
 • Avtale av 24. juli 1968 nr. 1 mellom Norge og Sverige om avgrensningen av kontinentalsokkelen
Til toppen