Trygge skoler for barn i konfliktområder

27 millioner barn i konfliktområder går ikke på skole, ifølge Unicef. Beskyttelse av barns utdanning i konfliktområder er høyt prioritert fra norsk side.

FNs menneskerettighetserklæring fastslår at alle barn har rett til utdanning. Gjennom FNs bærekraftmål forplikter medlemslandene seg til å arbeide for utdanning av god kvalitet til alle barn og ungdom.

Skoler er ifølge humanitærretten å anse som sivile mål, og skal ikke bli utsatt for angrep i militære konflikter. Lærere og elever blir ytterligere eksponert dersom skolebygninger benyttes til militære formål av stridende parter.

Ahmad, 6, sits in his damaged classroom at the education compound that was attacked in Has, rural Idleb, on 26 October 2016. “I wanted to become a doctor, but I don’t think this is possible anymore because the school was hit. I became afraid of coming here. My dad is saying he will move us to another school in a new village,” Ahmad says. ©UNICEF/2016/Syria/Idleb/Khalil Ashawi
Ahmad, 6 år gammel, sitter i sitt gamle klasserom som ble ødelagt under angrepet i oktober 2016 i Has, Idleb i Syria. Foto: Khalil Ashawi, Unicef

Likevel skjer det omfattende angrep mot elever, lærere og skoler over hele verden. Ifølge rapporten «Education under Attack» (2018) har slike angrep funnet sted i minst 70 land de siste årene. Militær bruk av utdanningsinstitusjoner er dokumentert i minst 29 land. Blant landene der skoler i størst grad rammes av angrep er den Demokratiske Republikken Kongo, Israel/Palestina, Nigeria, Jemen, Afghanistan, Sør-Sudan, Syria og Ukraina.

I mai 2015 var Norge vertskap for et internasjonalt møte om beskyttelse av barn og utdanning i konflikt. Sammen med Argentina og flere andre land, samt en rekke sivilsamfunnsorganisasjoner, ledet Norge arbeidet med å utvikle en erklæring om beskyttelse av utdanning i konfliktområder.

Erklæringen om trygge skoler (Safe Schools Declaration) har som mål å hindre angrep på skoler ved at statene følger internasjonale retningslinjer mot militær bruk av utdanningsinstitusjoner. Mer generelt skal erklæringen bidra til å øke oppmerksomheten om hvordan konflikt i dag hindrer tilgangen til trygg skolegang for millioner av barn.

Per november 2019 var 100 stater tilsluttet Erklæringen om trygge skoler. Blant dem er flere av landene som rammes hardest av angrep på utdanningsinstitusjoner. Regjeringen vil fortsette arbeidet med å få økt oppslutning om erklæringen samt oppfølging av landene som har sluttet seg til, med mål om at retningslinjene følges opp i praksis.

Norge samarbeider nært med Argentina som i mars 2017 var vertskap for den andre konferansen om Safe Schools.

Safe Schools-initiativet er del av regjeringens utdanningssatsing som har gjort Norge ledende i det internasjonale arbeidet med å sikre utdanning for alle. I 2019 bevilger regjeringen 3,7 milliarder til utdanningsbistand.