Trygge skoler for barn i konfliktområder

37 millioner barn i barne- og ungdomsskolealder har ingen skole å gå til på grunn av krise- og konflikt. Beskyttelse av barns utdanning i konfliktområder er høyt prioritert fra norsk side.

FNs menneskerettighetserklæring fastslår at alle barn har rett til utdanning. Gjennom FNs bærekraftmål forplikter medlemslandene seg til å arbeide for utdanning av god kvalitet til alle barn og ungdom.

Barn i kriseområder, her fra Tsjad. WFP/Nathalie Magnien
Barn i kriseområder, her fra Tsjad. Foto: World Food Program/Nathalie Magnien

Skoler er ifølge humanitærretten å anse som sivile mål, og skal ikke bli utsatt for angrep i militære konflikter. Lærere og elever blir ytterligere eksponert dersom skolebygninger benyttes til militære formål av stridende parter.

Likevel skjer det omfattende angrep mot elever, lærere og skoler over hele verden. Ifølge rapporten «Education under Attack» (2014) har slike angrep funnet sted i 70 land de siste årene. Militær bruk av utdanningsinstitusjoner er dokumentert i 25 væpnede konflikter. Blant landene der skoler i størst grad rammes av angrep er Afghanistan, Syria, Pakistan, Colombia, Somalia og Sudan.

I mai 2015 var Norge vertskap for et internasjonalt møte om beskyttelse av barn og utdanning i konflikt. Sammen med Argentina og flere andre land, samt en rekke sivilsamfunnsorganisasjoner, ledet Norge arbeidet med å utvikle en erklæring om beskyttelse av utdanning i konfliktområder.

Erklæringen om trygge skoler (Safe Schools Declaration) har som mål å hindre angrep på skoler ved at statene følger internasjonale retningslinjer mot militær bruk av utdanningsinstitusjoner. Mer generelt skal erklæringen bidra til å øke oppmerksomheten mot hvordan konflikt i dag hindrer tilgangen til trygg skolegang for millioner av barn.

Per mars 2017 var 60 stater tilsluttet Erklæringen om trygge skoler. Blant dem er flere av landene som rammes hardest av angrep på utdanningsinstitusjoner. Regjeringen vil fortsette arbeidet med få økt oppslutning om erklæringen samt oppfølging av landene som har sluttet seg til, med mål om at retningslinjene følges opp i praksis.

Norge samarbeider nært med Argentina som er vertskap for den andre konferansen om Safe Schools, som finner sted i Argentina 28. – 29. mars 2017.

Safe Schools initiativet er del av regjeringens utdanningssatsing som har gjort Norge ledende i det internasjonale arbeidet med å sikre utdanning for alle. I 2017 bevilger regjeringen 3,4 milliarder til utdanningsbistand.