Reiseforsikring

Å reise utanfor Noreg utan reiseforsikring kan få store konsekvensar for deg eller familien din. Skulle du trenge sjukehusbehandling og heimtransport med ambulansefly frå utlandet, kan utgiftene bli svært høge.

Du bør derfor sørgje for å teikne ei god reiseforsikring – eller sjekke at den du har, er dekkjande for di neste reise. Ei god reiseforsikring skal mellom anna dekkje utgifter i samband med skadar, ulykker, sjukdom, heimtransport og dødsfall.

Les alltid forsikringsvilkåra nøye på førehand, og ver mellom anna merksam på følgjande:

  • Dekkjer forsikringa det landa du skal reise til?
  • Er forsikringa gyldig for heile varigheita på reisa?
  • Dei fleste reiseforsikringar har unntaksklausular som mellom anna gjeld eksisterande sjukdom/kroniske lidingar. Dersom du har ein sjukdom/kronisk liding, bør du ta kontakt med forsikringsselskapet før reisa finn stad for å få vite kva forsikringa di dekkjer – og ikkje dekkjer.
  • Viss formålet med reisa er å få behandling i utlandet, bør du tenkje igjennom kva du skal gjere og korleis du skal finansiere spesialtransport til Noreg dersom det skulle bli nødvendig etter enda behandling. Ambulansefly kan til dømes bli svært dyrt. Dersom behandlingsreisa blir arrangert gjennom norsk sjukehus, bør du òg ta opp desse spørsmåla med sjukehuset på førehand.
  • Skal du drive spesielle aktivitetar under utanlandsopphaldet, til dømes ekstremsport, bør du undersøkje om det er nødvendig å teikne ei tilleggsforsikring.

Når du reiser innanfor EØS-området og Sveits, bør du i tillegg ha med deg europeisk helsetrygdkort, som du kan bestille via helsenorge.no eller ved å ringje 80 04 35 73.

Telefonnummer frå utlandet er +47 23 32 70 30.

Korta dokumenterer at du har rett til nødvendig helsehjelp på lik linje med statsborgarane i opphaldslandet, men dekkjer eksempelvis ikkje ekstra utgifter til heimreise når du har blitt sjuk eller utsett for ei ulykke utanfor Norden.

Blir du ramma av sjukdom eller ulykke under mellombels opphald i utlandet, bør du kontakte forsikringsselskap (alarmsentral) eller turoperatør. Det kan òg vere at du har behov for råd eller praktisk hjelp frå ein nærliggjande utanriksstasjon.

Dei aller fleste utanlandsreisene går utan problem. Men eit godt handsame er viktig, spesielt viss formålet med reisa er behandling. Hugs at alle kan bli sjuke eller utsetjast for ulykker – òg i utlandet. Ver derfor godt førebudd!