Hellas - reiseinformasjon

De aller fleste reiser til Hellas går uten spesielle problemer. Ekstremvær kan imidlertid skape problemer for reisende.  I Aten, som i alle storbyer, bør man også ta forholdsregler for å unngå lommetyver og vise aktsomhet på kvelder og netter.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid 19-pandemien.

Husk pass/nasjonalt ID-kort m/reiserett. For innreise i Hellas kreves vanligvis norsk pass (nødpass aksepteres også) eller nasjonalt ID-kort med reiserett. Passet trenger ikke være gyldig utover den planlagte utreisedagen fra Hellas.

Utenlandske borgere med oppholdstillatelse i Norge trenger ikke visum for å reise til Hellas. Se nærmere informasjon på den greske ambassaden i Oslo sine nettsider.

Andre reisebevis. Reisebevis for flyktninger (grønt reisedokument) og utlendingspass (blått reisedokument) aksepteres for innreise til Hellas. Vær oppmerksom på at du også må ha med deg gyldig oppholdskort fra Norge. Har du ikke oppholdskort kan greske myndigheter nekte deg utreise fra Hellas.

Barn under 18. Hvis du reiser med barn under 18 år kan greske myndigheter kreve at familieforhold dokumenteres. Når kun den ene av foreldrene reiser med barnet, kan det kreves en bekreftet fullmakt fra den av foreldrene som ikke er med på reisen. Dersom barna reiser alene, kan det kreves en bekreftelse på at reisen og oppholdet er godkjent av barnas foreldre. Dette gjelder spesielt ved reiser ut av EU/EØS-området, for eksempel ved dagsreiser fra Korfu til Albania. Kopi av foreldrenes pass bør legges ved bekreftelsen.

Mistet pass. Hvis du mister pass, nasjonalt ID-kort, reisebevis eller oppholdskort må du melde tapet til gresk politi og kontakte ambassaden i Aten. Søknad om nytt reisedokument krever personlig oppmøte på ambassaden i Aten og prosessen kan i noen tilfeller ta flere dager.

Ankomst med privat båt. Privateide båter med en lengde på over sju meter må betale en avgift enten før, eller samme dag som de ankommer gresk farvann (for mer informasjon se: The Recreational and Daily Tour Cruise Ships Fee). 

Trafikk. Ulykkesfrekvensen i trafikken er høy. Vær forsiktig ved kryssing av veier, selv i lyskryss.

Norsk førerkort er gyldig i Hellas.   

Terror. Det har forekommet terrorhandlinger i Aten også i de senere årene. Angrepene har vært målrettede mot politiske motstandere og har ikke vært rettet mot utenlandske turister eller typiske turiststeder.

Demonstrasjoner. Politiske markeringer og demonstrasjoner er ikke uvanlig i Aten, spesielt knyttet til merkedager som 1. mai og 17. november. I noen tilfeller kan disse bli voldelige og føre til sammenstøt med politi. Det oppfordres til å utvise aktsomhet knyttet til demonstrasjoner og ikke oppsøke dem. 

Bading. Respekter advarsler på strender knyttet til strøm- og vindforhold.

Antikviteter. Det er ikke lov til å ta med seg antikviteter fra havbunnen eller andre steder man ferdes.

Grensen mot Tyrkia. For å hindre ulovlige grensepasseringer har greske myndigheter gjennomført en rekke sikkerhetstiltak langs grensen mot Tyrkia og på noen av øyene nærmest Tyrkia. Det er viktig at man setter seg nøye inn i reglene som gjelder for disse områdene.

Livet i Hellas medfører ingen spesielle sykdomsfarer. Standarden ved offentlige sykehus er varierende og ligger ofte under vanlig nordisk standard. Det finnes et stort tilbud av private klinikker hvor standarden er bra. Generelt er terskelen lavere for å iverksette operasjon enn ved tilsvarende tilfeller i Norge.

Vannet fra springen kan drikkes men kan ha bismak av klor. Luftkvaliteten i Aten er betydelig bedret det siste tiåret med utbygging av metrosystemet og redusert biltrafikk.

Det har vært flere tilfeller av West Nile virus i Hellas de siste årene. Tiltak for å minimere eksponering for myggstikk anbefales.

Det er generelt lite kriminalitet i Hellas. På turiststeder, offentlig transport og i storbyer bør man likevel ta forholdsregler for å unngå lommetyver.

Aten og andre greske storbyer er relativt trygge å ferdes i, men som i alle storbyer bør man vise aktsomhet på kvelder og netter spesielt i enkelte indre bydeler.

Narkotika. Smugling, bruk og oppbevaring av narkotika ansees som alvorlige lovbrudd og medfører streng straff. Det samme gjelder kjøring i ruspåvirket tilstand.

Ansvar i krise: I kriser er greske myndigheter ansvarlig for lokalt hjelpearbeid. Følg myndighetenes veiledning og råd. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio. Nettsiden Ministry for Climate Crisis and Civil Protection gir informasjon på gresk og engelsk. 

Jordskjelv: Hellas ligger i en jordskjelvutsatt sone. De fleste jordskjelv merkes knapt, men faren for større skjelv med store skader er alltid til stede. Det er lurt å gjøre seg kjent med hvilke forholdsregler som bør tas i forkant av, under og i etterkant av jordskjelv (se Norsar). Dersom det nettopp har vært et jordskjelv i havområder eller nært kysten, kan det oppstå en tsunami, altså en serie av store bølger. Det greske utenriksdepartementet viser til følgende lenker for relevant informasjon om jordskjelv i Hellas:

Ekstremvær, flom og skogbrann: Hetebølger, tørke, skogbranner, styrtregn og flom forekommer, og kan skape utfordringer for reisende. I kriser kan lokal infrastruktur bli sårbar, og hjelperessurser kan bli overveldet, særlig på øyene.

På grunn av tørt landskap og høye temperaturer er Hellas utsatt for skogbranner, spesielt i sommersesongen. Faren øker betraktelig dersom det er sterk vind. Skogbranner kan være potensielt svært farlige. Følg lokale myndigheters råd og vær forberedt på at evakuering kan bli nødvendig.

Hellas har utviklet et mobiltelefon-basert varslingssystem for alle som befinner seg i nærheten av naturkatastrofer (jordskjelv/skogbrann etc). Man varsles gjennom automatiserte meldinger fra 112 (det europeiske nødnummeret).

Lokale myndigheter og din reiseoperatør er viktige ressurser når du trenger hjelp. Bruk appen Reiseklar og/eller registrer deg i reiseregistrering.no så utenrikstjenesten lettere kan nå deg ved behov.

Meld fra til ambassaden/konsulat dersom du befinner deg i et berørt område og har behov for assistanse. Husk også å gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner, slik at de kjenner din situasjon og ikke bekymrer seg uten grunn.

Droner. Bruk av droner i Hellas er regulert, som i andre EU/EØS-land. Les mer informasjon om gjeldende regelverk på: Υ.Π.Α. - ΣμηΕΑ - (hcaa.gr).

Frivillig arbeid. Norske statsborgere som ønsker å jobbe med flyktninger og migranter i Hellas må sikre seg at den organisasjonen de jobber for har tillatelse til å operere i Hellas og at de registrerer sine ansatte og frivillige i henhold til gresk regelverk.

Nødtelefon: 112
Brann: 199
Politi: 100
Kystvakt: 108
Ambulanse: 166
Turistpoliti: 1571

Ambassadens nødnummer for krise eller nødsituasjon: (+30) 210 72 46 173

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00,
e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

Ambassadens hjemmeside

Kontaktinformasjon for ambassaden og konsulatene

 

Hellas. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Hellas.