Japan - reiseinformasjon

Reise til Japan er trygt og for det meste uproblematisk, men landet kan være utsatt for jordskjelv og andre naturfenomener. Det anbefales å registrere opphold og undersøke nødvendige forholdsregler før reise.

Visum: Det er ikke krav om visum for korte opphold opptil 90 dager i Japan. Dette er forutsatt at man reiser på norsk pass med minimum gyldighet for oppholdet. Reisende kan registrere informasjon relatert til immigrasjon og toll via  (immigrasjonsmyndigheter) før ankomst for å forenkle innreiseprosedyrene.

Husk pass: For innreise kreves gyldig norsk pass. Nødpass aksepteres også. Grensekontrollen i Japan sjekker om passet tidligere har vært meldt tapt. Dersom et tapt pass blir funnet igjen, kan dette passet ikke brukes. Et gjenfunnet tapsmeldt pass må leveres inn til norsk ambassade eller norsk politi.

Andre reisedokumenter: Innreise med utlendingspass eller reisebevis for flyktninger krever visum som er utstedt før reisen.

Dersom barn reiser med kun en forelder, er det ikke krav om samtykke fra den andre forelderen ved inn- og utreise fra Japan.

Langtidsopphold over 90 dager: Uansett type pass, må alle som har til hensikt å oppholde seg i Japan i mer enn 90 dager søke om visum. Kontakt den japanske ambassaden i Oslo for informasjon om visum og oppdatert informasjon om innreise.

Reiseregistrering: For at ambassaden bedre skal kunne bistå i en krisesituasjon anbefales det at du registrerer ethvert opphold i Japan på reiseregistrering.no

Tollbestemmelser: I Japan er det blant annet forbud mot innførsel av fersk frukt, grønnsaker og kjøtt. 

Innførsel av medisiner til personlig bruk er ofte mulig sammen med legeattest. Det kan derimot være enkelte medikamenter som er ulovlige i Japan eller som vil kreve forhåndsgodkjenning fra japanske myndigheter (mhlw.go.jp). Det er meget strenge straffer for innførsel av narkotika. Spesifikke henvendelser om japanske tollregler bør rettes direkte til japanske myndigheter (customs.go.jp).

Vanligvis er Japan et trygt land å reise i. Det er lav kriminalitet, og Japan har et godt utbygd politi- og helsevesen. Engelsk er derimot ikke like utbredt som i Europa, og det kan oppstå språkproblemer ved kontakt med lokale myndigheter. Den største potensielle faren i Japan er naturkatastrofer og er omtalt i eget kapittel.

Terror eller militær konflikt: Det er lav risiko for terroranslag eller militær konflikt i Japan, og de fleste demonstrasjoner er fredelige. Ved truende situasjoner bør du kontakte lokalt politi og følge tilrådning fra japanske myndigheter. Det japanske sivilforsvaret har utarbeidet en brosjyre som informerer om varsling og tiltak i forbindelse med væpnet angrep eller terrorangrep:

Trafikk: Det kan være stor trafikk, men trafikkregler følges, og bilister respekterer for det meste andre trafikanter.

Folkehelseinstituttet gir offisielle helsefaglige reiseråd og helsefaglig veiledning til nordmenn ved reiser til Japan.

Helsemessig og sanitær standard er høy i Japan. Begrensede engelskkunnskaper i Japan kan imidlertid vanskeliggjøre kommunikasjon.

Reiseforsikring anbefales på det sterkeste. Uten forsikring må reisende selv dekke alle utgifter i forbindelse med helsehjelp i Japan. 

Nødnummer og helserelaterte kontaktpunkt: I nødstilfeller kan ambulanse tilkalles ved å ringe 119. Politiets nødnummer er 110. Engelskspråklig personale skal være tilgjengelig. Ved mindre akutte situasjoner anbefales det å søke medisinsk veiledning ved en av de følgende engelskspråklige tjenestene. De vil kunne henvise til sykehus som kan bistå ytterligere:

Vaksiner: Det vanlige norske vaksineprogrammet er ofte tilstrekkelig ved reise til Japan. Ved lengre opphold på landsbygda kan det være aktuelt med vaksine mot japansk encefalitt. Les om reisevaksiner hos Folkehelseinstituttet, og konsulter eventuelt med lege.

Kriminaliteten i Japan er generelt lav. Tross store folkemengder er det lite lommetyveri. Det er nulltoleranse og meget strenge straffer for alle former for narkotiske stoffer. Spesielt i utelivsdistrikter kan man bli utsatt for svindel og kredittkortmisbruk. Dette er spesielt utbredt i bydelene Roppongi og Shinjuku i Tokyo, og ofte med engelsktalende innkastere som tar med turister til serveringssteder.

Reisende bør være på vakt og ta vanlige forholdsregler.

Kontakt med japansk politi kan være utfordrende hvis man blir utsatt for kriminalitet. Mange steder vil språkproblemer gjøre det vanskelig å kommunisere. Ved å ringe nødnummeret 110 skal det være engelskspråklig personale tilgjengelig. I forbindelse med forsikringsoppgjør er det ofte ønskelig å dokumentere kontakt med politi. I Japan vil man vanligvis ikke få kopi av anmeldelse eller politirapport. Man kan be om en kopi eller tillatelse til å ta bilde av rapporten. Om dette heller ikke er mulig skal man kunne få opplyst et rapportnummer. Mange forsikringsselskap vil godta dette som et bevis på at du har vært i kontakt med politiet.

Juridisk bistand. Dersom du trenger juridisk bistand i Japan, kan reiseforsikringsselskap ofte bistå. Ellers har ambassaden i Tokyo en liste over noen engelskspråklige advokater i sentrale områder.

Informasjon om trafikkuhell, tyveri og tapte eiendeler fra japanske myndigheter.

Japan er et av verdens mest jordskjelvutsatte land og flere typer alvorlige naturkatastrofer kan oppstå. I en krisesituasjon er det japanske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeid og krisehåndtering. Det er viktig å følge råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio.

Jordskjelv er den mest aktuelle og potensielt mest ødeleggende krisesituasjonen i Japan. Jordskjelv kan normalt ikke forutses, men større skjelv varsles via smarttelefoner og høyttaleranlegg.

Alle som oppholder seg i Japan anbefales å sette seg godt inn i jordskjelvsikkerhet.

Informasjon om jordskjelvberedskap fra japanske myndigheter:

En tsunami utløses oftest av et jordskjelv og kan lede til enorme ødeleggelser. 

Etter et større jordskjelv vil det meldes om eventuell fare for tsunami, vanligvis før flodbølgen faktisk treffer land. Bruk internett, tv, radio, eller apper til å få med deg varsel og anbefalinger etter et jordskjelv. For eksempel JMAs nettsider. 

Ved kysten vil det også ropes ut varsler via høyttalersystemer om at du umiddelbart må trekke opp i høyden. Dersom du oppholder deg ved kysten bør du på forhånd undersøke hvordan du kan komme deg i trygghet så kjapt som mulig.

Tyfon er en tropisk storm som kan føre til meget sterk vind og store mengder nedbør. Tyfonsesongen varer fra juni til oktober. Tyfon kan forårsake store skader på bygninger og mennesker på grunn av veltede trær, jordras og oversvømmelser. Det anbefales å holde seg innendørs, eller evakuere spesielt utsatte områder før tyfonen treffer. 

Offisiell informasjon om værforhold fra japanske myndigheter finnes på lenkene under. Her finnes blant annet en oversikt over formelle advarsler som utstedes. Følg med på tyfonens forventede bevegelser, og advarsler for området du befinner deg i.

Snøskred kan være en stor fare ved besøk til ett av Japans mange skianlegg. Se informasjon fra japanske myndigheter om trygg ferdsel i fjellet, og forhør deg med lokale som har god kunnskap om området du besøker.

Om sommeren kan det bli svært varmt med høy luftfuktighet, unngå direkte sol for å avverge heteslag. UV stråling kan også bli høy, pass på solbeskyttelse. UV stråling kan sjekkes på nettsidene til Japans metrologiske institutt.

Informasjonskilder. I forbindelse med en krisesituasjon er informasjon meget viktig for å kunne ivareta egen sikkerhet. Her følger en oversikt over steder der du kan finne informasjon:

Dobbelt statsborgerskap anerkjennes ikke for voksne over 22 år. Norske reisende som også har japansk statsborgerskap vil behandles som japanske i kontakt med lokale myndigheter. Dette kan begrense i hvilken grad ambassaden kan bistå.

Kreditt-/debetkort: Enkelte japanske minibanker aksepterer ikke utenlandske kort, men minibanker tilknyttet kiosker (convenience stores) fungerer vanligvis fint. Visa og Mastercard kan ellers brukes på de fleste restauranter og butikker, men enkelte små virksomheter tar kun kontanter.

Lover og regler: Japan har kultur for å respektere og følge regler. Vær derfor oppmerksom på skilting, oppmerking og hva andre gjør i området det ferdes i.

Internasjonalt førerkort utstedt i henhold til Genève-konvensjonen av 1949 er påkrevd for å kjøre bil i Japan. Les mer om dette samt omgjøring av førerkort til japansk førerkort på ambassadens hjemmeside.

Påbud om å identifisere seg: Utlendinger må kunne identifisere seg på forespørsel fra politi. Det er påbudt å ha med seg pass (eller japansk oppholdskort) til enhver tid.

Reise til Japan for LHBT+-personer forbindes ikke med noen konkret trussel eller fare for forfølging. Det kan allikevel oppleves et visst stigma. Japanske myndigheter anerkjenner for eksempel ikke likekjønnede ekteskap, og lovverket er lite tilrettelagt for LHBT+-personer.

Bruk av droner er regulert, og kan føre til strenge straffer. Se mer informasjon om dette og eventuelle tillatelser hos japanske politimyndigheter.

Nyttige ressurser: Ambassaden i Tokyos nettsider har en oversikt over noen ressurser som kan være nyttige ved besøk og opphold i Japan. I tillegg er Utenriksdepartementets reiseinformasjon, reiseråd og reiseregistrering tilgjengelig i appen «Reiseklar». Det kan også være nyttig med anskaffelse av Japansk SIM-kort eller pocket WiFi for å forenkle navigering og kommunikasjonsvansker. 

Politi: 110 (har alltid engelskspråklig kompetanse tilgjengelig)
Brann/Ambulanse: 119

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

Ambassadens hjemmeside: https://www.norway.no/ja/japan

Kontaktinformasjon for Ambassaden i Tokyo

 

Japan. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Japa.