Japan - reiseinformasjon

Det er innført visumkrav for all innreise til Japan for norske borgere. Dette gjelder for alle typer opphold. For mer informasjon om koronavirus og reiserestriksjoner, se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 27. AUGUST 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendig til land utenfor EU/EØS, Sveits og Storbritannia. Det er gjort unntak for enkelte land og områder som enten er eller har vært på EUs tredjelandsliste.

I tillegg til EU/EØS, Sveits og Storbritannia er følgende land og områder unntatt fra UDs globale reiseråd: Albania, Aserbajdsjan, Australia, Bosnia-Hercegovina, Canada, Israel, Japan, Kosovo, Moldova, Montenegro, New Zealand, Nord-Makedonia, Qatar, Saudi-Arabia, Serbia, Singapore, Sør-Korea, Taiwan, Ukraina og USA.

Det globale reiserådet gjelder til 1. oktober 2021.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser.

På grunn av covid-19 er det i dag kun utlendinger som allerede har oppholdstillatelse som kan reise til Japan. Vanligvis er det ikke krav om å søke visum for korte opphold, opptil 90 dager, men dette fritaket er ikke gjeldende som følge pandemien. Se kapitelet om «Helse» for mer informasjon om innreiseregler knyttet til pandemien.

Innreise med utlendingspass eller reisebevis for flyktninger krever visum som er utstedt før reisen.

Uansett type pass må alle som har til hensikt å oppholde seg i Japan i mer enn 90 dager søke om visum i god tid før avreise fra Norge.  Kontakt den japanske ambassaden i Oslo for informasjon om visum, og oppdatert informasjon om innreise.

Merk at grensekontrollen inn til Japan sjekker om passet ditt tidligere har vært meldt tapt. Dersom et tapt pass blir funnet igjen kan dette passet ikke lengre brukes. Et gjenfunnet tapsmeldt pass må leveres inn til norsk ambassade eller norsk politi.

Norske myndigheter blir ikke automatisk varslet om ditt opphold i Japan. For at ambassaden eksempelvis bedre skal kunne bistå i en krisesituasjon anbefales det at du registrerer ethvert opphold i Japan. Se ambassadens sider om reiseregistrering for mer informasjon om dette.

I Japan er det blant annet forbud mot innførsel av fersk frukt, grønnsaker og kjøtt. Det er meget strenge straffer for innførsel av narkotika. Spesifikke henvendelser om japanske tollregler bør rettes direkte til japanske myndigheter.

Innførsel av medisiner til personlig bruk er ofte mulig med legeattest som indikerer at medikamentet er nødvendig for deg. Det kan derimot være enkelte medikamenter som er ulovlige i Japan eller som vil kreve forhåndsgodkjenning fra japanske myndigheter

Innførsel av husdyr til Japan administreres av japanske myndigheter. Du finner mer informasjon på Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries' (MAFFs) hjemmesider.

På generelt grunnlag er Japan et trygt land å reise i. Det er lav kriminalitet, og Japan har et godt utbygd politi- og helsevesen. Engelsk er derimot ikke like utbredt som i Europa, og det kan oppstå språkproblemer i forbindelse med kontakt med lokale myndigheter - særlig utenfor typiske turistområder. Den største potensielle faren i Japan er naturkatastrofer; omtalt i eget kapittel.

Terror eller militær konflikt: Det er lav risiko for terroranslag i Japan, og de fleste demonstrasjoner er fredelige. Ved truende situasjoner bør du kontakte lokalt politi. Ta gjerne også kontakt med ambassaden.

Til tross for tidvis skarp retorikk fra naboland, vurderes også militær konflikt i Japan som lite sannsynlig. Dersom en slik situasjon skulle oppstå, vil dette varsles via formelle kanaler, og det anbefales å følge tilrådning fra japanske myndigheter. Det japanske sivilforsvaret har utarbeidet en brosjyre som informerer om varsling og tiltak i forbindelse med væpnet angrep eller terrorangrep.

Trafikk: Det er venstrekjøring i Japan. Det kan være stor trafikk, men trafikkregler følges, og bilister respekterer for det meste andre trafikanter.

Covid-19: Det er moderat spredning av smitte i hele Japan. Det er utlyst nødtilstand for prefekturene Tokyo, Okinawa, Saitama, Chiba, Kanagawa, Osaka, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Shizuoka, Kyoto, Hyogo, Fukuoka, Hokkaido, Miyagi, Gifu, Aichi, Mie, Saga og Hiroshima frem til 30. september. En rekke andre prefekturer har også innført skjerpede tiltak i ulike former. Nordmenn i Japan bør følge råd fra myndighetene.

Det japanske helsedepartementet har publisert informasjon om smittevern og hva man skal gjøre om man blir smittet. Dersom du tror du er smittet av koronaviruset, bør du først kontakte lege over telefon for veiledning. Se lenkene under for informasjon om veiledningstjenester.

Det er innført strenge innreiserestriksjoner til Japan, og kun nordmenn med oppholdstillatelse (residence card) slipper inn i Japan. Ved akutte behov for innreise kan du rådføre deg med den japanske ambassaden i Oslo om muligheter for visum.

I forbindelse med innreise gjelder følgende smitteverntiltak: 

  • Krav om egenerklæring med kontaktinformasjon for oppfølging og smittesporing. Det finnes en Questionnaire app for enklere utfylling av egenerklæringen. Informasjonen i egenerklæringen lagres i en QR-kode som skannes ved grensepassering.
  • Brudd på karantenebestemmelsene kan straffes, blant annet ved inndragelse av oppholdstillatelsen.

Reiserestriksjoner og andre preventive tiltak i Japan kan endres på kort varsel. Bestemmelser kan variere avhengig av hvilket land du reiser fra. Vi anbefaler at du som planlegger reise til Japan innhenter detaljert og oppdatert informasjon fra en japansk ambassade i utlandet eller lokale myndigheter i Japan.

***

Folkehelseinstiuttet gir offisielle helsefaglige reiseråd og helsefaglig veiledning til nordmenn ved reiser i utlandet.

Japan har generelt en høy helsemessig og sanitær standard. Kontakt med det japanske helsevesenet kan imidlertid bli kostbart uten god reiseforsikring. Begrensede engelskkunnskaper i Japan kan vanskeliggjøre kommunikasjon. I nødstilfeller kan ambulanse tilkalles ved å ringe 119. Politiets nødnummer er 110. Engelskspråklig personale skal være tilgjengelig. Ved mindre akutte situasjoner anbefales det å søke medisinsk veiledning ved en av de følgenede engelskspråklige tjenestene, som vil kunne henvise til sykehus som kan bistå ytterligere:

Det vanlige norske vaksineprogrammet er ofte tilstrekkelig ved reise til Japan. Ved lengre opphold på landsbygda kan det være aktuelt med vaksine mot japansk encefalitt. Se vaksinekart, og konsulter eventuelt med lege.  

Kriminalitet: Kriminaliteten i Japan er generelt lav. Til tross for store folkemengder er det lite lommetyveri. Som i alle andre land, kan man spesielt i utelivsdistrikter bli utsatt for svindel og kredittkortmisbruk. Dette er spesielt utbredt i bydelene Roppongi og Shinjuku i Tokyo, og ofte med engelsktalende innkastere som tar med turister til serveringssteder.

Reisende bør være på vakt og ta vanlige forholdsregler.  

All form for bruk og besittelse av narkotika straffes meget strengt.

Kontakt med japansk politi kan være utfordrende hvis man er utsatt for kriminalitet. Mange steder vil språkproblemer gjøre det vanskelig å kommunisere, men ved å ringe nødnummeret 110 vil det være engelskspråklig personale tilgjengelig. I forbindelse med forsikringsoppgjør er det ofte ønskelig å dokumentere kontakt med politi, men i Japan vil man vanligvis ikke få noen kopi av anmeldelse eller politirapport. Man kan be om en kopi eller tillatelse til å ta bilde av rapporten, men dersom dette ikke er mulig, skal man kunne få opplyst et rapportnummer. Mange forsikringsselskap vil godta dette som et bevis på at du har vært i kontakt med politiet.

Dersom du trenger juridisk bistand i Japan, kan reiseforsikringsselskap ofte bistå, og ellers har ambassaden i Tokyo en liste over noen engelskspråklige advokater i sentrale områder.

Informasjon om trafikkuhell, tyveri og tapte eiendeler fra japanske myndigheter.

Klimaet i Japan varierer fra temperert i nord til tropisk i sør. Tokyo-området har milde og tørre vintre, og varme og fuktige somre.

Japan er et av verdens mest jordskjelvutsatte land, og flere typer alvorlige naturkatastrofer kan oppstå. I en krisesituasjon er det japanske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeid og krisehåndtering. Det er viktig å følge råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio.

Jordskjelv: Jordskjelv er den mest aktuelle og potensielt mest ødeleggende krisesituasjonen i Japan. Jordskjelv kan normalt ikke forutses, men dersom målinger skulle vise at det er stor fare for jordskjelv, vil varsel bli sendt ut via tv, radio og smarttelefoner.

Det viktigste under et jordskjelv er å holde seg i ro på et sikkert sted til skjelvet gir seg. Beskytt hodet, og pass opp for ting som kan falle ned. Alle som oppholder seg i Japan anbefales å sette seg godt inn i jordskjelvsikkerhet.

Informasjon om jordskjelvberedskap fra japanske myndigheter:

Tsunami: En tsunami utløses oftest av et jordskjelv, og kan lede til enorme ødeleggelser. 

Etter et større jordskjelv, vil det meldes om eventuell fare for tsunami. I de fleste tilfeller vil det varsles før flodbølgen faktisk treffer land. Bruk internett, tv, radio, eller apper til å få med deg varsel og anbefalinger etter et jordskjelv; for eksempel JMAs nettsider. 

I kystnære områder vil det ofte også ropes ut varsler via høyttalersystemer, hvoretter du umiddelbart må trekke opp i høyden. Dersom du oppholder deg i kystnære områder, bør du kartlegge på forhånd hvor nærmeste trygge område er, og hvordan du kan komme deg dit så kjapt som mulig.

Tyfon: Tyfoner kan føre til meget sterk vind og store mengder nedbør. Tyfonsesongen varer fra juni til oktober og kan forårsake store skader på bygninger og mennesker på grunn av veltede trær, jordras og oversvømmelser. Det anbefales å holde seg innendørs, og evakuere spesielt utsatte før tyfonen treffer. Se informasjon om beredskap for tyfon fra japanske myndigheter. 

Offisiell informasjon om værforhold fra japanske myndigheter finnes på lenkene under. Her finnes blant annet en oversikt over formelle advarsler som utstedes. Følg med på tyfonens forventede bevegelser, og advarsler for området du befinner deg i.

Informasjonskilder: I forbindelse med en krisesituasjon er informasjon meget viktig for å kunne ivareta egen sikkerhet. Her følger en oversikt over steder der du kan finne informasjon:

  • Lokalt by/bydelskontor (eller deres hjemmesider) og lokal brannstasjon for informasjon om kriseberedskap i nærområdet.

Mange japanske minibanker aksepterer ikke utenlandske kort. De fleste norske kort kan derimot brukes på minibanker som tilhører Prestia/SMBC, postkontorer, 7/Eleven eller Family Mart. Avhengig av plassering, hender det at minibanker stenges om kvelden, men i sentrale områder er det som regel alltid en døgnåpen 7/Eleven i nærheten. Visa og Mastercard kan ellers brukes på de fleste restauranter og butikker, men enkelte små og lokale virksomheter tar kun kontanter.

For å kunne kjøre bil i Japan må du ha et internasjonalt førerkort utstedt i henhold til Genève-konvensjonen av 1949. Dette kan brukes i Japan under følgende betingelser:

  • inntil et år fra utstedelsesdato
  • inntil et år etter ankomst til Japan
  • du må også ha med deg ditt norske førerkort

Du bør skaffe deg internasjonale førerkort før avreise fra Norge, da ambassaden ikke kan utstede førerkort. Merk at det finnes to slags internasjonale førerkort utstedt i Norge. Internasjonale førerkort utstedt under Wien konvensjonen av 1968 kan ikke brukes i Japan. Kontakt KNA eller NAF for mer informasjon eller utstedelse av internasjonalt førerkort.

For bosatte i Japan er det mulig å få utstedt japansk førerkort på bakgrunn av ditt norske førerkort. Dette søkes om på et "Driver’s Licence Centre" der du bor. For mer informasjon, se Japan Automobile Federation sine sider. JAF kan bistå med oversettelse av førerkortet i forbindelse med en søknad.

Det er strenge straffer for innførsel av narkotika til Japan og nulltoleranse for besittelse av ulovlige stoffer.

Røyking på åpen gate bør unngås. Det kan slås ned på utendørs røyking utenfor angitte steder, og kan bøtelegges.

Utlendinger må kunne identifisere seg på forespørsel fra politi, og det er påbudt å ha med seg pass (eller oppholdskort ved opphold over tre måneder) til enhver tid.

Ambassaden i Tokyos nettsider har en oversikt over noen ressurser som kan være nyttige ved besøk og opphold i Japan.

Politi: 110 (har alltid engelskspråklig kompetanse tilgjengelig)
Brann/Ambulanse: 119

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

Ambassadens hjemmeside: https://www.norway.no/ja/japan

Kontaktinformasjon for Ambassaden i Tokyo

 

Japan. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Japa.