Kambodsja - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Thailand

Som følge av koronasituasjonen har kambodsjanske myndigheter skjerpet innreisebestemmelsene. Myndighetene har ellers innført en rekke tiltak for å begrense spredningen av korona. Ved behov for konsulær bistand i Kambodsja kan den svenske ambassaden i Phnom Penh kontaktes. Alle som befinner seg i Kambodsja anbefales å holde seg løpende orientert om gjeldende restriksjoner og følge lokale myndigheters råd. For øvrig informasjon om korona, se under punktene Innreise og Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 26. JULI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet har opphevet reiserådet for EU/EØS-landene, Sveits og Storbritannia. Unntak fra det globale reiserådet for disse landene vurderes nå uavhengig av krav til karantene. Det betyr at du må gå i karantene dersom smittenivået i landet eller området du besøker ikke tilfredsstiller FHIs krav, selv om det ikke lenger er reiseråd for landet eller området.

UDs reiseråd gjelder fortsatt for resten av verden, men det blir gjort unntak for enkelte land og områder på EUs tredjelandsliste. Disse får betegnelsen lilla land. Følgende land og områder på EUs tredjelandsliste er lilla og dermed også unntatt fra UDs globale reiseråd: Albania, Aserbajdsjan, Australia, Bosnia-Hercegovina, Canada, Kosovo, Moldova, New Zealand, Nord-Makedonia, Qatar, Serbia, Singapore og Taiwan. Merk at USA, Israel, Japan, Montenegro og Sør-Korea også er unntatt fra reiserådet selv om disse landene ikke lenger oppfyller FHIs krav til lilla land.

Reiser du fra røde eller lilla land og områder uten gyldig koronasertifikat, må du fortsatt i innreisekarantene, men du trenger ikke å tilbringe karantenen på karantenehotell. Se mer om regler for karantene og innreise på nettsidene Karantene - spørsmål og svar og Om innreise til Norge.

FHI foretar vurderinger av disse landene og områdene minst hver 14. dag. Land og områder vil kunne bli røde fra og med hver mandag, eller oftere, dersom situasjonen tilsier det. Land og områder kan kun gå fra rødt til grønt eller lilla annenhver uke. Mer informasjon om dette finner du på Folkehelseinstituttets nettsider.

Det globale reiserådet gjelder til 10. august 2021.

Innreisebestemmelser til Kambodsja kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige reisedokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser.

Norske borgere må søke om visum før ankomst.

Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

Spørsmål om visum og oppholdstillatelse: Kambodsjas ambassade i London hvor Norge er sideakkreditert eller det kambodsjanske utenriksdepartementet i Phnom Penh besvarer spørsmål om visum og oppholdstillatelse. Kambodsjanske myndigheter har en til hver tid oppdatert hjemmeside hvor man finner relevant informasjon:

 

eVisa Kingdom of Cambodia (Official Government Website)

 

Oversittelse av visum: Det påløper dagsbøter dersom man ikke reiser ut av landet innen utløpet av visumperioden. I tillegg må det betales for ny visumsøknad.

 

Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter og visum er gyldige.

 

Oppbevar alltid en kopi av passet og det kambodsjanske visumet på et annet sted enn originalen.

 

Registering ved innreise: Kambodsjanske myndigheter krever at utenlandske borgere i Kambodsja ved innreise må registrere seg med en applikasjon: Foreigners Present in Cambodia System (FPCS).

De fleste reiser til Kambodsja gjennomføres trygt og uten spesielle problemer. Den største risikoen er knyttet til transportsikkerhet og småkriminalitet på de tradisjonelle turistdestinasjonene. Norge har ikke egen ambassade i Kambodsja og de diplomatiske forbindelsene håndteres fra den norske ambassaden i Bangkok, Thailand. Ved behov for konsulær bistand i Kambodsja kan den svenske ambassaden i Phnom Penh kontaktes. Ambassaden vil imidlertid bli lagt ned innen utgangen av 2021.

Demonstrasjoner: Den politiske situasjonen er relativt stabil, men det har forekommet demonstrasjoner og sammenstøt med sikkerhetsstyrker, spesielt i hovedstaden Phnom Penh. Man bør generelt unngå store folkemengder og områder der det pågår eller er varslet demonstrasjoner, og holde seg oppdatert gjennom lokale medier. Man bør vise generell aktsomhet og etterkomme anvisninger fra lokale myndigheter.

Terror: Reisende bør være på vakt, og ta fornuftige forholdsregler. Kambodsja har ikke vært utsatt for terrorisme rettet mot utlendinger eller utenlandske interesser, men det har forekommet enkelttilfeller av gisseltaking og skadeverk mot utenlandsk eiendom.

Trafikk: Veiene i Kambodsja er av varierende standard, så det er alt fra gode hovedveier til hullete og grusveier andre steder. Hovedveier kan også mangle vedlikehold.Reiser etter mørkets frembrudd øker risikoen for ulykker. Et høyt antall utlendinger har vært involvert i motorsykkelulykker. Reiser med båt medfører også en viss ulykkesrisiko ettersom en del båter ofte er dårlig vedlikeholdt og overlastet samt sjelden utstyrt med redningsvester. Det vil variere ut fra pris og kvalitet. Kambodsjanske tog og skinneganger er dårlig vedlikeholdt, noe som kan føre til ulykker. Når det gjelder fly er inntrykket at den nasjonale flyflåten er bra. Det er stort sett nyere fly og som virker i god stand.

Grensen til Thailand: Det har tidligere vært sporadiske trefninger mellom thailandske og kambodsjanske militære styrker både i Sisaket-provinsen rundt Preah Vihear-templet, og rundt Ta Krabey-tempelet ved grensen til Surin-provinsen i Thailand. Norske borgere som oppholder seg i disse områdene bør følge lokale myndigheters anvisninger og holde seg oppdaterte gjennom media.

Landminer: Kambodsja har fortsatt et stort antall landminer, spesielt langs grensene mot Thailand og Vietnam, og mineområdene er ikke alltid merket. Områder utenfor vanlig ferdsel kan fortsatt være minelagt. Det oppfordres derfor til å ikke bevege seg utenfor hovedveiene på landsbygda, og heller ikke gå utenfor tempelområdene.

Koronavirus (covid-19): Reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge kambodsjanske myndigheters råd, veiledning og anvisninger. Nye restriksjoner kan innføres på meget kort varsel.

Innreiserestriksjoner: Som følge av koronasituasjonen har kambodsjanske myndigheter skjerpet innreisebestemmelsene. E-visa og visum ved ankomst er opphørt inntil videre. Alle utlendinger som ønsker å reise til Kambodsja må søke om visum før innreise hos den kambodsjanske ambassaden i London. Det er krav om negativ covid-19-test innen 72 timer før avreisetidspunkt. I tillegg må man ha forsikringsbevis som bekrefter at man har dekning for minimum US $ 50000 for medisinske utgifter.

For informasjon om krav til visumsøknad til Kambodsja, ta kontakt med kambodsjanske myndigheter ved den kambodsjanske ambassaden i London.

Landegrensene mellom Kambodsja og Vietnam, Laos og Thailand er stengt inntil videre.

Utreise av Kambodsja: Det er mulig å reise ut av Kambodsja med fly, men det er få avganger og billettene er dyre. Norske borgere som er på reise i Kambodsja bør vurdere hvorvidt de mener det er trygt å oppholde seg i Kambodsja. Konsulær bistand i et land uten norsk ambassade kan være komplisert og vil ikke være på samme nivå som i land hvor Norge har ambassader.

Lokale restriksjoner: Kambodsjanske myndighetene har innført tiltak for å begrense spredningen av korona, som registering på offentlige områder og fysisk distansering. Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan pandemien utvikler seg, og være oppmerksom på at kambodsjanske myndigheter raskt kan innføre ytterligere tiltak og restriksjoner.

Helsevesen: Kapasiteten på helsetjenestene i Kambodsja holder generelt lav standard. Dersom antall smittede i Kambodsja skulle øke ytterligere, vil det medføre et stort press på helsevesenet. Det er derfor høyst usikkert hvilken medisinsk behandling norske borgere ville kunne regne med å få. Ordinært er medisinsk evakuering ut av landet anbefalt for alvorlige sykdomstilfeller og ulykker, men dette vil trolig bli svært vanskelig fremover da nabolandene har stengt grensene og innført svært strenge regler for både innreise og transitt. Det må også ventes stort press på evakueringstjenester som følge av at covid-19-pandemien er global.

***

Sykdommer: Malaria, rabies, denguefeber og zikafeber er utbredt i Kambodsja. Det har også vært rapportert om tilfeller av fugleinfluensa (H5N1). For informasjon om hvilke vaksiner som er nødvendige ved reiser i Kambodsja kan man kontakte Folkehelseinstituttet. Det anbefales å være nøye med myggmiddel.

Etter mørkets frembrudd kan det være risiko for væpnede ran og voldtekt av utlendinger, særlig i Phnom Penh, Sihanoukville og Siem Reap.

Man bør ogå være oppmerksom på lommetyver og veskenappere, særlig etter mørkets frembrudd.

Det kan foregå landeveisrøveri i de nord-østlige provinsene. I tillegg kan det være fare for væpnede ran på Kambodsjas elvebåter. Pirater kan opptre ved Kambodsjas kyst.

Under regntiden i perioden mai – november er det fare for flom. Reisende bes følge lokale myndigheters råd og anvisninger.

Straffenivået i Kambodsja er relativt høyt. Man kan idømmes flere måneders fengselsstraff for forhold man i Norge anser som mindre forseelser.

Ambulanse 119

Politi 117

Brannvesenet 118

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00,
e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

Ansvarlig ambassades hjemmeside

Kontaktinformasjon den svenske ambassaden i Phnom Penh:

Embassy of Sweden
P.O. Box 68
Phnom Penh
Kambodsja

Besøksadresse:

10th floor, Phnom Penh Tower
445, Monivong Blvd, (St. 93/332)
Sangkat Boeung Pralit, Khan 7 Makara
Phnom Penh

Tel.: +855 23 861 700
Faks: +855 23 861 701

E-post: ambassaden.phnom-penh@gov.se 

 

Kambodsja. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Kambodsja.