Kambodsja - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Thailand

Som følge av koronasituasjonen har kambodsjanske myndigheter skjerpet innreisebestemmelsene. Myndighetene har ellers innført en rekke tiltak for å begrense spredningen av korona. Norge har ikke egen ambassade i Kambodsja og forbindelsene håndteres fra ambassaden i Bangkok, Thailand. Ved behov for konsulær bistand i Kambodsja kan den svenske ambassaden i Phnom Penh kontaktes. Alle som befinner seg i Kambodsja anbefales å holde seg løpende orientert om gjeldende restriksjoner og følge lokale myndigheters råd. For øvrig informasjon om korona, se under punktene Innreise og Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 19. APRIL 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Kajanaland, Mellersta Österbotten, Lappland, Länsi-Pohja og Norra Österbotten.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. mai 2021.

Snarveier:

Sikkerhet

De fleste reiser til Kambodsja gjennomføres trygt og uten spesielle problemer. Den største risikoen er knyttet til transportsikkerhet og småkriminalitet på de tradisjonelle turistdestinasjonene. Norge har ikke egen ambassade i Kambodsja og forbindelsene håndteres fra ambassaden i Bangkok, Thailand. Ved behov for konsulær bistand i Kambodsja kan den svenske ambassaden i Phnom Penh kontaktes.

Den politiske situasjonen er relativt stabil, men det har forekommet demonstrasjoner og sammenstøt med sikkerhetsstyrker, spesielt i hovedstaden Phnom Penh. Man bør generelt unngå store folkemengder og områder der det pågår eller er varslet demonstrasjoner, og holde seg oppdatert gjennom lokale medier som f.eks. Phnom Penh Post og Cambodia Daily, vise generell aktsomhet og etterkomme anvisninger fra lokale myndigheter.

Det er fare for å bli rammet av terrorangrep de fleste steder i verden. Reisende bør være på vakt, og ta fornuftige forholdsregler. Kambodsja har ikke vært utsatt for terrorisme rettet mot utlendinger eller utenlandske interesser, men det har forekommet enkelttilfeller av gisseltaking og skadeverk mot utenlandsk eiendom.

Veiene i Kambodsja er generelt dårlige, og reiser etter mørkets frembrudd øker risikoen for ulykker. Mange kjøretøyer kjører uten lys, og kveg kan befinne seg i veibanen. Et høyt antall utlendinger har vært involvert i motorsykkelulykker. Reiser med båt medfører også en viss ulykkesrisiko ettersom båter ofte er dårlig vedlikeholdt og overlastet samt sjelden utstyrt med redningsvester. Vedlikeholdet av nasjonale fly kan være mangelfullt. Kambodsjanske tog og skinneganger er dårlig vedlikeholdt og kan medføre ulykker.

Det er risiko for væpnede ran og voldtekt av utlendinger, særlig i Phnom Penh, Sihanoukville og Siem Reap, og spesielt etter mørkets frembrudd. Man bør være oppmerksom på lommetyver og veskenappere. Det er ikke uvanlig med landeveisrøveri i de nord-østlige provinsene, som kan involvere udisiplinert politi- og militærpersonell. I tillegg er det fare for væpnede ran på Kambodsjas elvebåter. Pirater opptrer ved Kambodsjas kyst.

Flom er vanlig i Kambodsja, spesielt i perioden juli - november. I denne tiden kan det være vanskelig å reise i enkelte provinser.

Straffenivået i Kambodsja er relativt høyt - også for mindre forseelser. Man kan idømmes flere måneders fengselsstraff for forhold man i Norge kan anse som bagatellmessige (for eksempel butikknasking, forstyrrelse av offentlig orden). Man kan også risikere å bli sittende fengslet i lengre perioder i påvente av endelig dom. Fengselsforholdene ligger betraktelig under norsk standard.

Det finner fra tid til annen sted sporadiske trefninger mellom thailandske og kambodsjanske militære styrker både i Sisaket-provinsen rundt Preah Vihear-templet, og rundt Ta Krabey-tempelet ved grensen til Surin-provinsen i Thailand. Norske borgere som oppholder seg i disse områdene bør følge lokale myndigheters anvisninger og holde seg oppdaterte gjennom media.

Kambodsja har fortsatt et stort antall landminer, spesielt langs grensene mot Thailand og Vietnam, og mineområdene er ikke alltid merket. Områder utenfor vanlig ferdsel kan fortsatt være minelagt. Det oppfordres derfor til å ikke bevege seg utenfor hovedveiene på landsbygda, og heller ikke gå utenfor tempelområdene.

Kontaktinformasjon: I nødssituasjoner kan man ta kontakt med den svenske ambassaden i Phnom Penh:
Embassy of Sweden, Phnom Penh
10th Floor, Phnom Penh Tower
#445, Monivong Blvd, Street 93/232
Sangkat Boeung Pralit, Khan 7 Makara
Phnom Penh, The Kingdom of Cambodia
Tel: +855(23) 861 700
Fax: +855(23) 861 701
E-post: ambassaden.phnom-penh@gov.se

Eventuelt kan den norske ambassaden i Bangkok kontaktes ved:
Den norske ambassaden i Bangkok
UBC II Building, 18. etasje
591 Sukhumvit Road, Soi 33
Bangkok 10110
Thailand
Telefon fra Norge: 23 95 74 00
Tel: +66 (0)2204 6500
Fax: +66 (0)2262 0218
E-post: emb.bangkok@mfa.no
Åpningstider: Mandag til fredag 09.00-12.00 og 13.00-16.00

Utenfor ambassadens åpningstid blir telefonhenvendelser til den norske ambassadens sentralbord automatisk overført til UDs døgnoperative senter. Hit kan man også henvende seg direkte på telefon +47 23 95 00 00 eller e-post: UDops@mfa.no

Norske reisende til Kambodsja oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring og til å registrere seg på http://www.reiseregistrering.no/.


Innreise

Som følge av koronasituasjoenen har kambodsjanske myndigheter innført midlertidige visum- og innreiserestriksjoner. Se detaljert informasjon under avsnittet ‘Helse’.

Spørsmål om visum og oppholdstillatelse til Kambodsja besvares av kambodsjanske myndigheter, av for eksempel Kambodsjas ambassade i London og det kambodsjanske utenriksdepartementet i Phnom Penh.

Det er Kambodsjas ambassade i London som er sideakkreditert til Norge.

Vær oppmerksom på at dagsbøter må betales dersom man ikke reiser ut av landet ved utløpet av visumperioden. I tillegg må det betales for ny visumsøknad. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter og visum er gyldige.

Oppbevar alltid en kopi av passet og det kambodsjanske visumet på et annet sted enn originalen.

Kambodsjanske myndigheter krever at utenlandske borgere i Kambodsja må registrere seg i Foreigners Present in Cambodia System (FPCS). Spørsmål om hvordan du kan registrere deg i FPCS, bes stilles direkte til kambodsjanske myndigheter.

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land. 


Helse

Koronavirus (covid-19): Reisende oppfordres til å følge helseråd utarbeidet av Folkehelseinstituttet, samt følge råd og anvisninger fra kambodsjanske myndigheter.

Som følge av koronasituasjonen har kambodsjanske myndigheter skjerpet innreisebestemmelsene. E-visa og visum ved ankomst er opphørt inntil videre. Alle utlendinger som ønsker å reise til Kambodsja må søke om visum før innreise hos den kambodsjanske ambassaden.

For informasjon om krav til visumsøknad til Kambodsja, ta kontakte med kambodsjanske myndigheter ved den kambodsjanske ambassaden i London.

Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg, og være oppmerksom på at kambodsjanske myndigheter raskt kan innføre ytterligere tiltak og/eller restriksjoner ved innreise som har betydning for norske borgere.

Landegrensene mellom Kambodsja og Vietnam, Laos og Thailand er stengt inntil videre. Det er mulig å reise ut av Kambodsja med fly, men det er få avganger og billettene er dyre. Vi oppfordrer norske borgere som er på reise i Kambodsja til å vurdere å reise hjem så snart som mulig, på en trygg og rolig måte, i samråd med sitt reise- eller flyselskap.

Nivået på helsetjenestene i Kambodsja holder generelt lav standard. Dersom antall smittede i Kambodsja skulle øke ytterligere, vil det medføre et stort press på helsevesenet. Det er derfor høyst usikkert hvilken medisinsk behandling norske borgere ville kunne regne med å få. Ordinært er medisinsk evakuering til utlandet anbefalt for alvorlige sykdomstilfeller og ulykker, men dette vil trolig bli svært vanskelig fremover da nabolandene har stengt grensene og innført svært strenge regler for både innreise og transitt. Det må også ventes stor press på evakueringstjenester som følge av at covid-19-pandemien omfatter hele verden.

Norske borgere som oppholder seg i Kambodsja anbefales også registrere seg på reiseregistrering.no,

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Nivået på helsetjenestene i Kambodsja holder ikke europeisk standard, adgang til rask og god helsehjelp kan være en utfordring. Ved alvorlige ulykker og sykdomstilfeller anbefales derfor evakuering til utlandet. Private klinikker i Phnom Penh er oftest bedre utstyrt enn de offentlige, men desto dyrere. Reiseforsikring som dekker utgifter til syke- og hjemtransport anbefales sterkt for å unngå unødige problemer for den reisende og pårørende.

Malaria er vanlig i Kambodsja, men risikoen er relativt lav i områder der turister normalt ferdes. For informasjon om hvilke vaksiner som er nødvendige ved reiser i Kambodsja kontaktes Folkehelseinstituttet.

Det er svært mange løshunder i Kambodsja, og de er hovedkilden til smitte av rabies. Blir man bitt eller skrapt opp av en hund i Kambodsja, må man så fort som mulig rense såret grundig og få hjelp av helsepersonell med kunnskap om rabies. Les mer om rabies.

Det har også vært rapportert om tilfeller av fugleinfluensa (H5N1) i Kambodsja. Les mer om fugleinfluensa.

Det har de siste årene vært observert en vesentlig økning i antall tilfeller denguefeber i Kambodsja. Disse forekommer også i byene. Det anbefales derfor å være nøye med myggmiddel og andre preventive tiltak - også på dagtid. Les mer om sykdommen.

Kambodsja er et område med pågående utbrudd eller økende forekomst av zikafeber. Norske helsemyndigheter ber blant annet gravide å utsette ikke-nødvendige reiser til slike områder. Kvinner som oppholder seg i slike områder og som risikerer å bli gravide, bør bruke trygg prevensjon slik at hun unngår å bli gravid under oppholdet og i åtte uker etter utreise. Ved langtidsopphold bør man følge råd fra lokale helsemyndigheter. Øvrig og viktig informasjon om forholdsregler mm. kan du finne på Folkehelseinstituttets hjemmesider.


Praktisk informasjon

Tidsforskjellen til Kambodsja er + 6 timer (+ 5 timer når det er sommertid i Norge). Retningsnummer for samtale fra Norge til Kambodsja er +855. Telefonnettet er stabilt og det er mobildekning de fleste steder i landet. Internetthastigheten er gjennomgående lavere enn i Norge.

Kambodsja har 220 volt og 50 hz strøm.

Lokal myntenhet er riel, men amerikanske dollar benyttes i stor grad som betalingsmiddel i Kambodsja. Betaling med kontanter er det vanligste, men kredittkort kan benyttes på mange hoteller og restauranter i turistområdene. Minibanker finnes i Phnom Penh, Siem Reap og Sihanoukville.

Banker har normalt åpent fra 7.30 til 11.30 og fra 14.00 til 17.00 (mandag-fredag). Butikker har normalt åpent fra 7.00 til 22.00 (mandag-fredag). Kontorer har åpent fra 7.30 til 11.30 og fra 14.00 til 17.00 (mandag-fredag).

Det offisielle språket i Kambodsja er khmer, men i de største byene og turistområder snakker mange engelsk.

Fotografering av offentlige personer - som for eksempel munker - uten forhåndssamtykke, blir sett på med mistenksomhet. Fotografering nær militære anlegg, flyplasser og offentlige bygninger m.v. bør også unngås.

Kambodsja er i hovedsak buddhistisk. Ved besøk i templer skal knær og skuldre være dekket, og skoene må tas av.

Straffenivået i Kambodsja er relativt høyt - også for mindre forseelser. Man kan idømmes flere måneders fengselsstraff for forhold man i Norge kan anse som bagatellmessige (for eksempel butikknasking, forstyrrelse av offentlig orden, ærekrenkelse av offentlige tjenestemenn). Narkotikalovgivningen er streng og lovbrudd medfører lange opphold i lokale fengsler. Det samme gjelder for seksuell omgang med mindreårige. Fengselsforholdene ligger betraktelig under norsk standard.

Nødnummer: Ambulanse 119, politi 117, brann 118