Montenegro - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Serbia

Montenegro er generelt et trygt reisemål med lav kriminalitet, men opplever periodevis politisk uro og demonstrasjoner. Trafikk og helsevesen av varierende kvalitet er de største utfordringene for turister. Reisende bør gjøre seg kjent med lokale forhold i forkant av reisen. På grunn av tørt landskap og høye temperaturer er Montenegro utsatt for skogbranner, spesielt i sommerhalvåret. Faren øker betraktelig dersom det er sterk vind. Skogbranner kan være svært farlige og det oppfordres til å følge lokale myndigheters råd og være forberedt på at evakuering kan bli nødvendig.

Husk pass: For innreise til Montenegro kreves norsk pass (nødpass aksepteres også) eller nasjonalt ID-kort med reiserett. Passet må være gyldig i minst tre måneder fra planlagt utreise fra Montenegro.  

Norske borgere trenger ikke visum for besøk eller turisme i Montenegro ved opphold i inntil 90 dager (innreise med pass) og 30 dager (innreise med ID-kort). For opphold i Montenegro utover dette må man søke om midlertidig oppholdstillatelse. For ytterligere informasjon se montenegrinske myndigheters nettside (gov.me).

Ved privat innlosjering må man registrere seg i løpet av 24 timer ved lokalt politi. Uten dokumentet «Residence registration and cancellation» vil du kunne få vanskeligheter når du skal reise fra landet. 

Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser.

Informasjon om innreise og grensestasjoner fra montenegrinske myndigheter (gov.me)

Andre reisebevis: Innehavere av reisebevis utstedt i henhold til Konvensjonen om flyktninger eller Konvensjonen om statsløse, så vel som utlendingspass, kan reise inn og oppholde seg i Montenegro i inntil 30 dager uten visum. Vær oppmerksom på at du også må ha med deg gyldig oppholdskort fra Norge. Spørsmål om visumfrihet kan rettes til Montenegros utenriksdepartement Visa-contact (www.gov.me), visa@mfa.gov.me.

Mistet pass: Hvis du mister pass, reisebevis eller ID-kort, må du melde tapet til montenegrinsk politi og kontakte konsulatet i Podgorica eller ambassaden i Beograd (Serbia). Søknad om nytt reisedokument krever personlig oppmøte og kan i noen tilfeller ta to til tre uker. 

Transitt via Kosovo: Man kan ikke reise inn i Serbia fra Kosovo dersom man ikke også reiste inn i Kosovo fra Serbia. Det vil si at reisende som skal fra Montenegro til Serbia, ikke kan reise via Kosovo. Reisende kan kjøre fra Montenegro til Kosovo og tilbake til Montenegro eller Albania eller Nord-Makedonia. For nærmere informasjon om grensepasseringer mellom Kosovo og Serbia, anbefales det å ta kontakt med serbiske grensemyndigheter. 

Kontanter: Ved innreise vil reisende bli bedt om å deklarere kontantbeholdning (inkludert reisesjekker) som overstiger 10.000 euro (eller tilsvarende i annen valuta) som du tar inn i Montenegro. Denne erklæringen er nødvendig ved utreise. 

Trafikk: Ulykkesfrekvensen i trafikken er høy. Vær forsiktig ved kryssing av veier, selv i lyskryss. Veistandarden i Montenegro er ikke alltid like god, spesielt i utkantstrøk og om vinteren. Norsk førerkort er gyldig i Montenegro.

Demonstrasjoner: Politiske og religiøse markeringer og demonstrasjoner er ikke uvanlig. I noen tilfeller kan disse bli voldelige og føre til sammenstøt med politi. Det oppfordres til å utvise aktsomhet knyttet til demonstrasjoner og ikke oppsøke dem. 

Terrorisme: Sannsynligheten for terrorhendelser i Montenegro ansees som liten.

Sykdommer: Opphold i Montenegro medfører ingen spesielle sykdomsfarer. Den materielle standarden ved offentlige sykehus er varierende og ligger ofte under det man er vant til i Norge. Det finnes private klinikker hvor standarden er noe høyere. Generelt er terskelen lavere for å anbefale operasjon eller inngrep enn i Norge. Vi anbefaler å besøke Folkehelseinstituttets nettsider før reise til utlandet.

Drikkevann: Vannet fra springen kan drikkes i de fleste områder. Vann på flaske anbefales. For å være på den sikre siden anbefales det at du spør for hvert enkelt sted. 

Luftforurensing: I fyringssesongen oktober–april er det særlig i innlandet tidvis høy luftforurensing som kan være utfordrende for personer med luftveissykdommer.

Det er generelt lite kriminalitet i Montenegro. På turiststeder, offentlig transport og i storbyer bør man likevel ta forholdsregler for å unngå lommetyver. Det anbefales å vise aktsomhet på kvelder og netter.

Vold: Voldelige oppgjør mellom kriminelle grupper kan forekomme, men dette rammer sjelden steder og tidspunkter der turister ferdes.

Narkotika: Smugling, bruk og oppbevaring av narkotika ansees som alvorlige lovbrudd og medfører streng straff. Det samme gjelder kjøring i ruspåvirket tilstand.

Jordskjelv: Montenegro ligger i et område hvor jordskjelv kan inntreffe. De fleste jordskjelv merkes knapt, men faren for større skjelv med store skader er alltid til stede. Det siste store jordskjelvet var i 1979 og resulterte i omkring 100 døde og 1000 skadde og store materielle ødeleggelser.

Skogbrann: På grunn av tørt landskap og høye temperaturer er Montenegro utsatt for skogbranner, spesielt i sommerhalvåret. Faren øker betraktelig dersom det er sterk vind. Skogbranner kan være svært farlige og det oppfordres til å følge lokale myndigheters råd og være forberedt på at evakuering kan bli nødvendig.

Meld fra til ambassaden/konsulatet dersom du befinner deg i et berørt område og har behov for assistanse. Husk også å gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner slik at de ikke bekymrer seg unødig.

Montenegro benytter euro. 

Kjøring: Kjørelys er påbudt. 

Droner: Droneflyvning er regulert. For mer informasjon se nettsiden til Montenegros byrå for sivil luftfart.

Kontaktinformasjon for ambassaden i Beograd (Serbia) og konsulatet i Podgorica: Norway in Montenegro

Utenriksdepartementets døgnoperative senter: +47 23 95 00 00
eller e-post: UDops@mfa.no 

Nødnumre i Montenegro:

Politi: 122
Brann: 123
Helse: 124

 

Montenegro. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Montenegro.