Spania - reiseinformasjon

Spania er et sikkert og velfungerende land å besøke, og de fleste reiser går trygt og uten spesielle problemer. Reisende må ha med gyldig pass eller gyldig nasjonalt ID-kort med reiserett. Reiseforsikring anbefales og vi oppfordrer reisende til å registrere reisen i appen Reiseklar.

Det er den reisendes ansvar å ha gyldige dokumenter og å være kjent med gjeldende innreisebestemmelser.

Husk pass/ID-kort med reiserett. For innreise til Spania kreves norsk pass eller nasjonalt ID-kort med reiserett (nødpass aksepteres også). Passet/ID-kortet trenger ikke være gyldig utover den planlagte utreisedagen fra Spania.

Utenlandske borgere med oppholdstillatelse i Norge trenger ikke visum for reise til Spania. Gyldig oppholdskort og pass må medbringes.

Nasjonalt ID-kort er gyldig reisedokument for reiser til EU-/EØS og Sveits. Nasjonalt ID-kort med reiserett er gyldig som reisedokument når du skal reise til EU-/EØS-landene og Sveits. ID-kortet har samme størrelse som et bankkort og er praktisk å ha med seg. Søknad om nasjonalt ID-kort fremmes ved personlig fremmøte hos ID-kortmyndighet i Norge.

Det er to utgaver av det nasjonale ID-kortet. Kun kortet med rød ledetekst gir reiserett og kan brukes som alternativ til pass på reiser til EU-/EØS-landene og Sveits. Merk at kortet med grønn ledetekst ikke kan brukes på reiser til utlandet.

Merk at barn eller ungdom under 18 år som skal reise alene bør bli utstyrt med en fullmakt fra foresatte. Skal du reise med andres barn, anbefaler vi at du tar med fullmakt fra barnets foresatte. Barnet må da ha med sitt eget pass. Du kan i passkontrollen bli bedt om å dokumentere at du har rett til å reise med barnet.

For mer informasjon om ID-kort, se politiets hjemmeside: Om pass og ID-kort – Politiet.no

Mistet pass. Hvis du mister pass, nasjonalt ID-kort eller oppholdskort må du melde tapet til spansk politi og kontakte ambassaden i Madrid. Søknad om nødpass krever personlig oppmøte på ambassaden, og prosessen kan i noen tilfeller ta flere dager.

Se også hjemmesiden til Spanias turistkontor for informasjon om innreise til Spania.

Spania er et sikkert og velfungerende land å besøke, og de fleste reiser går trygt og uten spesielle problemer. Man bør på vanlig måte utvise aktsomhet og ta fornuftige forholdsregler, samt sørge for å ha gyldig reiseforsikring for hele oppholdet.

Tyveri fra bil: Tyveri av verdisaker fra biler ved stopp på bensinstasjoner og kjøpesentre kan forekomme i Spania. La derfor ikke verdisaker bli igjen i bilen eller andre steder uten tilsyn.

Terror: Spania er blant de landene i Europa som har lengst erfaring med terrorisme, og landet har et godt apparat for krisehåndtering. Terroranslag fra ekstreme islamistiske grupper anses som en trussel i Spania. Reisende bør utvise årvåkenhet når de oppholder seg på steder hvor det er mye mennesker. Man bør ellers aldri la bagasje av noe slag være uten tilsyn på offentlige steder.

Demonstrasjoner: Politiske markeringer og demonstrasjoner er ikke uvanlig i større byer i Spania. I noen tilfeller kan disse bli voldelige og føre til sammenstøt med politi. Det oppfordres til å utvise aktsomhet knyttet til store folkeansamlinger og politiske demonstrasjoner.

Trafikk: Det spanske veinettet holder gjennomgående høy kvalitet, og bilparken er i hovedsak moderne. Trafikkbildet er imidlertid preget av betydelig høyere fart, større biltetthet, flere ulykker og et mer aggressivt kjøremønster enn det norske, og man rådes til å utvise ekstra oppmerksomhet både som bilist og som fotgjenger.   

Atomberedskap: I Spania er det «Consejo de Seguridad Nuclear» som overvåker situasjonen og gir råd om eventuelle tiltak. Du finner oppdatert informasjon om atomsikkerhet og atomberedskap her: Home - CSN .

Spania har et godt utbygd helsesystem med både offentlige og private sykehus. Nødnummeret er 112.

Er du medlem av folketrygden i Norge og er norsk statsborger eller statsborger i et annet EØS-land eller Sveits, har du rett til å få Europeisk helsetrygdkort. Europeisk helsetrygdkort dokumenterer at du har rett til dekning av nødvendig helsehjelp i et annet EU/EØS-land på samme vilkår som oppholdslandets egne borgere. I tillegg til tegning av egen reise- og sykeforsikring bør dette kortet tas med når du besøker Spania.

Det anbefales å besøke Folkehelseinstituttets nettsider med gode råd for en god reise.

Det er generelt lite kriminalitet i Spania, men det er likevel viktig å ta forholdsregler for å unngå lommetyver og innbrudd i bil. Dette gjelder særlig i Barcelona og i andre turistområder. Pass godt på verdisaker og unngå at disse ligger synlige i bilen.

Spania og andre spanske storbyer er relativt trygge å ferdes i, men som i alle storbyer bør man vise aktsomhet på kvelder og netter.

Narkotika: Smugling, bruk og oppbevaring av narkotika ansees som alvorlige lovbrudd og medfører streng straff. Det samme gjelder kjøring i ruspåvirket tilstand.

Ansvar: Dersom en krisesituasjon oppstår, er det spanske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio. 

«Dirección General de Protección Civil» har det overordnede ansvaret for sivil beredskap og krisehåndtering ved naturkatastrofer, mens de autonome regionene har det operative ansvaret. I tillegg har den militære krisehåndteringsenheten «Unidad Militar de Emergencia» fra det spanske forsvaret en stående beredskap.

Tørke: Langvarig tørke har gjort at innholdet i enkelte vannlagre i enkelte regioner er rekordlavt. Vannrestriksjoner kan derfor forekomme.

Skogbranner: På grunn av tørt landskap og høye temperaturer i sommermånedene er Spania (inkludert de spanske øyene) utsatt for skogbranner. Disse kan endre seg raskt og potensielt være svært farlige.

For informasjon om skogbrannrisiko besøk nettsiden til det spanske meteorologiske kontoret (AEMET). Generelle råd fra spanske myndigheter finnes på spansk på deres nettside for sivil beredskap (Dirección General de Protección Civil y Emergencias). Ved skogbranner oppfordres det til å følge lokale myndigheters råd og anvisninger.

Ved lengre regnperioder: I forbindelse med lengre regnperioder forekommer flom, oversvømmelser og jordras.

Jordskjelv: I de fleste regionene i Spania er det en viss jordskjelvfare, og selv om det ikke har vært registrert større skjelv de siste årene registreres jevnlig skjelv av mindre omfang. Vulkanen Cumbre Vieja på Kanariøyene hadde et stort utbrudd i 2021. Det forekommer også vulkansk aktivitet i Spania i verdens tredje største vulkan, Pico de Teide, på den kanariske øya Tenerife. Denne anses for tiden å være sovende, men det er muligheter for utbrudd i fremtiden.

Meld fra til ambassaden/konsulat dersom du befinner deg i et berørt område og har behov for assistanse. Husk også å gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner slik at de ikke bekymrer seg unødig.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Spania oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no.

Kjøring: Det er forbudt å kjøre i alkoholpåvirket tilstand, å snakke i mobil, eller ha propper i ørene (også for retningsveiledning) mens man kjører. Førerkort og forsikringsbevis må alltid medbringes i bilen. Det er påbudt å ha følgende utstyr i bilen: To røde varseltrekanter, selvlysende vest (ved ulykker på motorvei), ekstradekk og et sett med ekstra lyspærer. Kjettinger er anbefalt ved kjøring i fjellområder vinterstid.

Droner: Spansk lovgivning skiller ikke mellom droneflyvning for profesjonelle eller private formål, og den stiller strenge krav til operatøren av dronen. Det er også sterke begrensninger på hvor man kan fly dronen. For mer informasjon kan man besøke Ministerio de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana sine hjemmesider.

Det er innført en lov mot negative konsekvenser av høyt alkoholkonsum i noen områder på Mallorca og Ibiza. Turister kan også bli bortvist fra hotell ved brudd på reglene.

Lokalt nødnummer: 112

I krise- og nødsituasjon oppfordres publikum til å kontakte den norske ambassaden i Madrid:
Telefon: +34 914 363 840
E-post: emb.madrid@mfa.no 

Ambassadens hjemmeside: Noruega en España (norway.no)

Ambassaden på Facebook: Norge i Spania - Home | Facebook

Kontaktinformasjon og kart for ambassaden og konsulatene

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

Spania. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Spania.