Sri Lanka - reiseinformasjon

For å bekjempe spredningen av covid-19 har srilankiske myndigheter besluttet å suspendere utstedelser av alle typer visum til Sri Lanka inntil videre. Myndighetene har ellers innført en rekke tiltak for å begrense spredningen av covid-19, slik som portforbud, bevegelsesrestriksjoner og karantenebestemmelser. Portforbudet og bevegelsesrestriksjonene har blitt opphevet, men endringer kan forekomme på kort varsel. Det er ellers påbudt å bruke ansiktsmaske på offentlige steder. Alle som befinner seg på Sri Lanka anbefales å holde seg løpende orientert og følge lokale myndigheters råd. For øvrig informasjon om covid-19, se under punktene Innreise og Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 24. OKTOBER - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende områder i Norden:

I Danmark: Grønland. I Finland: Alle sykehusdistrikter bortsett fra Centrala Tavastland, Egentliga Finland, Helsingfors og Nyland, Lappland, Länsi-Pohja, Mellersta Finland, Mellersta Österbotten, Norra Karelen, Syd-Österbotten, Södra Savolax og Vasa.  

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder og informasjon om smittevernkriterier finner du på Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. januar.

Snarveier:

Sikkerhet

Søndag 21. april 2019 ble det utløst flere koordinerte eksplosjoner ulike steder på Sri Lanka. To lokale, ekstremistiske islamistiske grupper sto bak angrepene. Ni selvmordsbombere ble drept under eksplosjonene, og en rekke andre personer som skal ha vært knyttet direkte til bakmennene er enten drept eller arrestert.

Som en konsekvens av terrorangrepene har det blitt innført økte sikkerhetstiltak på en rekke offentlige og religiøse steder, samt hoteller. Myndighetene har også startet en innsats for å bekjempe radikaliserte miljøer. Det har i etterkant av terrorangrepene vært hendelser av etnisk-religiøs relatert uro enkelte steder i landet, hovedsakelig rettet mot muslimer. Myndighetene har ved flere anledninger innført portforbud på kort varsel, samt midlertidig blokkert sosiale medier for å forhindre hatytringer. Det kan ikke utelukkes at mer etnisk-religiøs relatert uro kan blusse opp igjen da det eksisterer spenninger mellom de religiøse gruppene. Det har de siste årene også vært andre typer uroligheter og voldelige demonstrasjoner på Sri Lanka.

Terrortrusselen: Et terrorangrep vil, som i andre land, kunne inntreffe uten forvarsel. Slike angrep vil også kunne ramme steder som besøkes av utenlandske borgere. Reisende bes om å utvise aktsomhet, særlig på offentlige plasser, ved bruk av offentlige transportmidler og ved besøk til religiøse steder. Reisende bør ikke oppsøke demonstrasjoner av noe slag. Reisende bes om å følge med på lokale medier, følge råd fra lokale myndigheter eller lokale kjentfolk og ellers utvise årvåkenhet.

Valg: 16. november 2019 ble det avholdt presidentvalg i landet hvor Gotabaya Rajapaksa vant med god margin. Parlamentsvalget som skulle avholdes 25. april 2020 er utsatt inntil videre grunnet Covid-19. Det kan forventes større forsamlinger av mennesker og demonstrasjoner i valgkampperioden og uroligheter før, under og etter valget kan ikke utelukkes.

Transport og kriminalitet: Den største risikoen på Sri Lanka er knyttet til transportsikkerhet. Trafikkulykker er den hyppigste døds- og ulykkesårsaken blant utlendinger. Det er venstrekjøring i Sri Lanka. Farten er høy og trafikkbildet framstår som meget uoversiktlig og sammensatt. Trehjuls motoriserte drosjer, såkalte tuk-tuker, er den mest vanlige form for drosjetransport, og disse er ofte innblandet i ulykker.

Drukningsulykker forekommer hyppig på Sri Lanka og er sammen med trafikkulykker den høyeste døds- og ulykkesårsaken blant utlendinger. Det er sterke understrømmer - og urolig sjø svært mange steder. Det anbefales å være forsiktig ved bading i havet og å konferere med hotell/reiseoperatør om lokale forhold.

Svindel og utpressing kan forekomme, særlig på kvelds- og nattetider. Kjøring om natten anbefales ikke. Dersom det ikke finnes taksameter i drosjen, bør prisen avtales på forhånd. Busser er også ofte involvert i ulykker grunnet høy fart og dårlig standard. Som reisende bør man vurdere nødvendigheten av å benytte offentlige transportmidler over lengre strekninger. Leie av bil med sjåfør er relativt rimelig i Sri Lanka.

Ordinær kriminalitet, i form av tyverier o.l., forekommer, og man bør ta alminnelige forholdsregler med hensyn til oppbevaring av penger, pass, m.m. Kredittkortsvindel og skimming kan forekomme.

Sri Lanka har strenge lover mot narkotikaforbrytelser og seksuelt misbruk av barn. Narkotikaforbrytelser kan i teorien medføre dødsstraff.

Det er registrert en økning i seksuell trakassering av kvinner. Kvinnelige reisende bør generelt utvise aktsomhet på kvelden og på steder med få mennesker dersom de reiser alene.

Naturkatastrofer: Flom og jordskred kan forekomme i monsuntiden. Dette kan medføre stengte veier og generelle problemer for ferdsel. I høylandet sentralt på Sri Lanka hender det at jordskred ødelegger hele landsbyer. I mai 2016 døde flere enn 100 mennesker i forbindelse med jordskred og flom, og om lag 5000 bolighus ble ødelagt. Reisende bør i slike situasjoner holde seg orientert gjennom media, og følge lokale myndigheters råd.

Drukningsulykker forekommer hyppig på Sri Lanka og er sammen med trafikkulykker den høyeste døds- og ulykkesårsaken blant utlendinger. Det er sterke understrømmer - og urolig sjø svært mange steder. Det anbefales å være forsiktig ved bading i havet og å konferere med hotell/reiseoperatør om lokale forhold..

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid på Sri Lanka oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering,no.   

Nødtelefoner: National Help Desk 118, politi 119, Colombo Emergency 2433 333

Ved en nødsituasjon på Sri Lanka vennligst ta kontakt med den norske ambassaden i Colombo på tlf: +94 11 5608 700/ eller pr e-post: emb.colombo@mfa.no
Adresse: 49 Buller’s Lane, Colombo

Utenom ambassadens arbeidstid kan reisende kontakte - UDs døgnoperative senter på Tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no


Innreise

Fra og med 13. mars ble det innført et midlertidig innreiseforbud for alle vanlige passasjerflygninger grunnet covid-19. Myndighetene har også innført et midlertidig forbud for passasjerer som er ombord på utenlandske cruiseskip og andre passasjerbåter mot å gå i land på Sri Lanka. 

For å bekjempe spredningen av covid-19 har srilankiske myndigheter besluttet å suspendere utstedelser av alle typer visum til Sri Lanka inntil videre. 7. april vedtok myndighetene at alle typer visum (ETA, innreisevisum, landingstillatelser og oppholdsvisum) som allerede har blitt utstedt vil bli suspendert inntil videre.

For utlendinger som allerede befinner seg på Sri Lanka, har myndighetene besluttet å forlenge alle typer visum med ytterligere 30 dager med effekt fra 11. juni til 11. juli 2020. Visumgebyret må betales hos Department of Immigration and Emigration som også utsteder visumet. Dette gjøres ved å inngå en avtale via Department of Immigration and Emigration sine nettsider før 11. juli.

For spørsmål kan man ringe til immigrasjonsmyndighetene på telefon + 94 (0) 707101050 (ml. 09 og 16) eller sende e-post til:

Alle som har søkt om forlengelse av visum og som har sitt pass hos Department of Immigrasjon vil få 30 dagers forlengelse av visumet frem til 11. juli. Dersom du planlegger for å forlate landet før 11. juli, skal du  sende en henvendelse, samt kopi av relevant dokumentasjon og flybillett til følgende e-postadresser:

For de som reiser ut av landet før 11. juli kan visumgebyret betales på flyplassen.

Alle nordmenn som er på reise på Sri Lanka oppfordres til å reise hjem så snart som mulig, på en trygg og rolig måte, i samråd med sitt reise- eller flyselskap. Norske borgere som bor fast på Sri Lanka bør forholde seg til lokale myndigheters råd og veiledning. Opprett gjerne kontakt med ditt forsikringsselskap og evt. norsk arbeidsgiver om deres råd og anbefalinger. Har du spørsmål om hvordan covid-19 påvirker nordmenn på reise, les mer på sidene om koronavirus.

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

For øvrig finnes oppdaterte bestemmelser for innførsel til Sri Lanka på http://www.customs.gov.lk/http://www.eta.gov.lk/http://www.immigration.gov.lk/ og på hjemmesidene til Sri Lankas ambassade i Norge.

Besøkende som skal returnere til Norge bes ta med utskrift av flybillett og kontakte nærmeste lokalpoliti for å få reisetillatelse ved eventuelt portforbud. Reisende anbefales å holde seg fortløpende orientert om situasjonen, ta forholdsregler og følge myndighetenes råd.


Helse

Koronaviruset (covid-19): En virussykdom med utspring i den kinesiske byen Wuhan er påvist også i andre land i regionen, deriblant Sri Lanka. Myndighetene har innført en rekke strenge tiltak for å begrense spredningen av viruset som blant annet karantenebestemmelser, portforbud og bevegelsesrestriksjoner. Myndighetene har nå opphevet både portforbudet og reiserestriksjonene, men strenge tiltak for å unngå spredning av covid-19 skal fremdeles følges. Det er blant annet påbudt å bruke ansiktsmaske. Brudd på gjeldende retningslinjer kan medføre arrestasjon eller at man blir sendt til karantene. Du kan finne mer informasjon fra de lokale helsemyndighetene på Respons to Covid-19.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Helsetilbudet i Colombo er relativt godt, og det finnes flere private sykehus med god kvalitet. Utenfor Colombo, og spesielt utenfor de store byene, er helsetilbudet dårlig. Vær forberedt på tropisk varmt klima med høy luftfuktighet. Bruk solkrem med høy solfaktor og drikk rikelig med vann for å hindre uttørking.

De vanligste helseproblemene er forkjølelse/influensa med feber, betente sår samt mage- og tarminfeksjoner. God hygiene er viktig for å unngå fordøyelsesinfeksjoner. Man bør være nøye med håndvask og bruke hånddesinfeksjonsmiddel. Løshunder er et stort problem på Sri Lanka, og rabies forekommer over hele landet. Unngå kontakt med fremmede dyr. Giftige slanger finnes, men slangebitt forekommer sjelden i de områdene hvor turister normalt ferdes.

Foruten forannevnte er virusinfeksjonene denguefeber og chikungunya utbredt.

Denguefeber: En av de største helsefarene er denguefeber som spres gjennom mygg og er svært utbredt, særlig i Vest-provinsen og i urbane strøk. Myggarten som overfører dengueviruset finnes som oftest i bebodde områder, hvor den lever i stillestående vann. Den stikker særlig på dagtid. Denguefeber fortoner seg ofte som en kraftig influensa med høy feber, kraftig hodepine bak øynene, samt ledd og muskelsmerter. Kvalme, brekninger, hoste og svelgsmerter kan også forekomme. Tre-fem dager senere får omkring halvparten et rødt utslett som vanligvis starter på brystkassen og sprer seg til armer, ben og ansikt. Ikke alle får symptomer etter smitten. Hvis det kommer symptomer, så starter disse vanligvis fire-sju dager etter smittetidspunktet, men kan variere fra tre dager og helt opp til 14 dager.

Vanlig denguefeber er sjelden en dødelig sykdom. I noen få tilfeller kan sykdommen utvikle seg til en alvorligere form kalt demoragisk denguefeber (HDF). Resultatet er alvorlig væskemangel, sirkulasjonssvikt og risiko for alvorlige indre blødninger. Risikoen for HDF er liten første gang man får denguefeber, men øker hvis man senere blir smittet med en annen type denguevirus.

Det finnes ingen vaksine eller tabletter mot sykdommen. Ta derfor forholdsregler mot myggstikk. Ta på tøy med langer ermer og bukseben, bruk myggavvisende midler og sov med aircondition på og med myggnett over sengen.

Chikungunya: Chikungunya er et virus som smitter via myggstikk men kan ikke smitte fra person til person. Det er de samme artene av mygg som sprer denguefeber og zikaviruset som sprer chikungunya. Viruset forårsaker plutselig feber, sterke leddsmerter, hodepine, muskelsmerter, oppkast, kvalme og utslett. De fleste som får viruset blir syke, men de fleste blir også friske igjen etter sju-ti dager. For enkelte kan leddsmertene vare i uker og måneder etter at vedkommende ellers har blitt frisk. Det finnes ingen kurerende behandling eller vaksine mot sykdommen.

For øvrig anbefales å kontakte lege før reise for oppdatert informasjon om nødvendige vaksinasjoner etc. Myndighetene i Sri Lanka har innført egne helsebestemmelser for personer som reiser inn til Sri Lanka fra visse land i Afrika og Sør-Amerika. Alle som reiser inn fra disse landene må forelegge gyldig vaksinasjonssertifikat mot gul feber. Se også International Association of Medical Assistance to Travellers (Iamat) hjemmesider for mer informasjon.

For øvrig vises det til Folkehelseinstituttets offisielle helsefaglige reiseråd for reiser til utlandet. Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring.


Praktisk informasjon

Motiver av Buddha på klær, tatoveringer etc. må unngås da dette kan oppfattes som mangel på respekt for buddhismen og kan i verste fall føre til fengsling og deportering.

Nakenbading og toppløs bading er ikke lov. Man har generelt et mer konservativt syn på bekledning, og reisende bør alltid dekke til skuldre og knær samt ta av skotøy ved besøk til templer etc. Man bør ikke ta bilder av militære installasjoner eller soldater på gaten.

Anti-terrorismelovgivningen (Prevention of Terrorism Act) som åpner for fengsling i lengre perioder uten domfellelse er fortsatt gjeldende.

Tidsforskjellen til Norge er + 4,5 timer (med vintertid i Norge) eller + 3,5 timer (med sommertid i Norge). Strømstyrken er den samme som i Norge (220 volt). Ta med støpsel-adapter da det er andre typer stikkontakter på Sri Lanka. Retningsnummer for samtale fra Norge til Sri Lanka er +94. Det er relativt god og stabil mobildekning i hele landet.

Vanlige kredittkort (Visa, Mastercard, AmEx) aksepteres de fleste steder i Colombo og på turisthotellene. Lokal valuta kan veksles på flyplassen eller fås i minibanker i Colombo.

Normale åpningstider er: For banker 08.30-16.30, for offentlige kontorer 09.00-16.45 og for butikker 09.00-19.00.

Nasjonale helligdager varierer for hvert år med månesyklusen. Hver fullmånedag er helligdag. I tillegg til de buddhistiske poyadagene, feires de viktigste helligdager innen islam, hinduisme og kristendom. Nasjonaldagen er 4. februar.