Sveits - reiseinformasjon

Sveitsiske myndigheter informerer fortløpende om situasjonen på helsemyndighetenes nettside. For mer informasjon om koronavirus se punktene Innreise og Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 1. MARS 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: Island.

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Norra Savolax, Norra Karelen, Kajanaland og Mellersta Österbotten.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. april 2021.

Snarveier:

Sikkerhet

Sveits er et trygt reisemål for turister, og er på mange måter sammenlignbart med Norge. Kriminalitetsnivået er lavt, og de fleste reiser til landet går trygt og uten spesielle problemer. Imidlertid bør man som i alle storbyer også ta forhåndsregler for å unngå lommetyveri og annen kriminalitet, samt utvise normal aktsomhet på kvelds- og nattestid ved besøk i Zürich og Genève, og ved togreisen til nevnte byer.

Risikoen for terrorhendelser anses i Sveits som lav, men flere terrorhendelser i nabolandene Tyskland og Frankrike de siste årene har
ført til økt fokus på risiko og beredskap også i Sveits.

Når det gjelder naturkatastrofer, har det statlige kontoret for sivil beskyttelse vurdert jordskjelv til å være den største faren for Sveits. Det har vært tilfeller av oversvømmelser i Sveits (senest sommeren 2005) som har gjort store skader på bygninger, veier og jernbanenett, samt ført til brudd på telefon- og strømnettet. Det har forekommet at enkelte landsbyer har blitt isolert. Ved mye regn er også faren for jordskred tilstede.

Folk som ferdes i fjellet bør være oppmerksom på faren for snøskred, og bør utstyre seg med skredsøker. Offpiste-kjøring er svært risikofylt, og all ferdsel bør derfor være i samsvar med sikkerhetsinstruksjoner. I forbindelse med offpiste-kjøring i avsperrede løyper kan en redningsaksjon føre til erstatningskrav. For å holde seg oppdatert på den aktuelle snøskredfare, kan man besøke nettsidene til de sveitsiske myndigheters avdeling for snø- og snøskredforskning.

Reiser med offentlige kommunikasjonsmidler (tog, metro, fly, buss mv.) anses som trygt i Sveits. På motorveien bør det vises aktsomhet da det relativt hyppig oppstår kødannelser på grunn av ulykker.

I krise og nødsituasjon oppfordres man til å ta kontakt med den norske ambassaden i Sveits. Ambassaden kan kontaktes på telefon: +41 31 310 55 55 og e-post: emb.bern@mfa.no. Ambassaden er åpen fra mandag – fredag fra 09.00-16.00.

Nødnummer: Politi 117, brann 118, europeisk nødnummer 112 (telefonen blir besvart av politiet), legehjelp 144, luftambulanse 1414, veihjelp 140, veiinformasjon 163, skredbulletin 187 (jordras, snøras).

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Sveits oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no. Alle som reiser oppfordres til å ha reiseforsikring i orden.


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Fra 8. februar 2021 gjelder følgende innreisebestemmelser for reiser fra Norge: 

I desember 2008 ble Sveits en del av Schengen-området. Grensekontrollen mellom Sveits og Schengen-landene har dermed opphørt. Liechtenstein ble en del av Schengen-området i 2011. Siden nordmenn nå også kan reise med ID kort, er det ikke lenger kun pass som er eneste gyldig identifikasjonspapir som gjelder for innreise i Sveits / Liechtenstein (Schengen).

Norsk nødpass, utlendingspass og reisebevis for flyktninger er i henhold til Schengen-Table of Travel Document gyldig for innreise i Sveits og Liechtenstein. For lengre opphold se Swiss Federal Office for Migration.

Skjerpet grensekontroll: Mange land i Europa har innført midlertidig grensekontroll der man tidligere kunne reise uten pass. Kravet om gyldig reisedokument er også innskjerpet hos flyselskapene, slik at man ikke lenger kan reise med bankkort eller førerkort som bevis for sin identitet.

Innreise til Sveits med mindreårige barn: Sveitsiske myndigheter anbefaler personer som reiser alene med mindreårige barn til Sveits å medbringe fullmakt fra foreldre/forelder som ikke følger barnet på reisen.

Ambassaden erfarer at dette også kan gjelde dersom en medfølgende forelder og barn har ulike etternavn og/eller ulike pass. Fullmakten bør inneholde navn, adresse og telefonnummer til fullmaktsgiver, samt kopi av fullmaktgivers pass, reiseplan for barnet og formålet med reisen. Se sveitsiske migrasjonssider.


Helse

Koronavirus (covid-19): Norske reisende anbefales å holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg. Reisende bør følge lokale myndigheters råd, veiledning og anmodninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen.

Sveitsiske myndigheter informerer fortløpende om situasjonen på helsemyndighetenes nettside New coronavirus. Informasjon er tilgjengelig på engelsk, tysk, fransk og italiensk.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Sveits har et meget godt utbygd helsevesen og høy standard på sykehus og legetjenester. Landet har ingen spesielle vaksinasjonsbestemmelser.

Europeisk helsekort gjelder i utgangspunktet på linje med EU/EØS-land, men da helsevesenet er sterkt privatisert krever en rekke helseinstitusjoner at du betaler for tjenester på stedet, til tross for fremvisning av Europeisk helsetrygdekort. En må da selv ta kontakt med norske eller sveitsiske myndigheter for å få utgiftene refundert. Ikke alle helsetjenester blir refundert, da det påligger egenandeler.

Ytterligere om Europeisk helsetrygdkort: Kortet gir deg rett til å få helsehjelp i akutte situasjoner (ulykker og liknende) og til å få dekket utgifter til nødvendig helsehjelp i EU/EØS-land. Hva som menes med nødvendig helsehjelp, er avhengig av hva slags helsetjeneste det gjelder og hvor lenge oppholdet er tenkt å vare. Man har rett til de helsetjenester som er nødvendig for at man på medisinsk forsvarlig måte kan fortsette oppholdet eller reisen. Man har rett til dekning av utgifter til helsetjenester etter reglene i landet hvor man oppholder deg. Er det vanlig for de som bor i landet å måtte betale egenandeler, må man også gjøre det som turist. Les mer om europeisk helsetrygdkort på Helfos nettsider.

Reiseforsikring anbefales som tilleggsforsikring. Helsetrygdkortet erstatter ikke vanlig reiseforsikring på reiser i Europa. Kortet dekker kun behandling ved sykdom i EU/EØS-land. Kortet dekker ikke ekstra utgifter til hjemreise fordi man er blitt syk eller utsatt for en ulykke. Det dekker heller ikke utgifter i forbindelse med tap av verdisaker, mistet bagasje eller andre ordninger som du kan få dekket gjennom en vanlig reiseforsikring.

Du er selv ansvarlig for å tegne reiseforsikring når du reiser til utlandet. Det er viktig at du sjekker at din reiseforsikring gjelder for det området du skal reise til. 

For helsefaglige reiseråd og helsefaglig veiledning til nordmenn ved reiser til utlandet kan man ta kontakt med Folkehelseinstituttet.


Praktisk informasjon

63,7 prosent av den sveitsiske befolkningen snakker tysk, 20,4 prosent fransk, 6,5 prosent italiensk og 0,5 prosent retoromansk (alle språkene er nasjonale språk, men bare de tre første er offisielle). I den tysktalende delen av Sveits snakker innbyggerne sveitsertysk, men de fleste behersker også høytysk. I denne delen av Sveits, og særlig i byene, har folk gode engelskkunnskaper. Dette gjelder i noe mindre gradi de fransk-, italiensk- og retoromansktalende delene av Sveits. De fleste sveitsere som jobber i servicenæringer snakker engelsk.

Den nasjonale telefonkoden til Sveits er +41. Det er ingen tidsforskjell mellom Norge og Sveits, og landet har sommertid som Norge.

Sveits har et meget godt utbygd vei- og kollektivnett, store internasjonale flyplasser i Zürich, Genève og Basel og noen internasjonale forbindelser til Bern og Lugano. Tognettet er meget godt utbygd med times eller halvtimes ruter på de fleste linjer. Reisetiden mellom Zürich – Genève er omtrent 2 timer og  50 minutter og Zürich - Bern ca. en time. Bussforbindelsene er gode til de aller fleste landsbyene og de korresponderer hyppig med tog. Omfattende og svært godt utbygd veinett, men fare for kø rundt de store byene i rushtiden.

For mer informasjon se oversiikt over rutetider og billettpriser.

Turister som skal reise i Sveits med bil må betale en motorveiavgift på CHF 40. Denne kan betales ved grensen og har maksimalt 14 måneders varighet. Hver oblat har et årstall påskrevet, men oblatene er i salg og gyldige fra 1.12 året før til 31.1 året etter oblatens årstall. Om en f.eks. kjøper en oblat 5. desember 2015 er denne gyldig frem til 31. januar 2017.

Ved privat ferdsel på sveitsiske veier, må man følge de sveitsiske trafikkregler og kutymer, som fartsgrenser og regler for alkoholinntak samt sikkerhet for barn. Radarvarsler er ulovlig i Sveits, både ved bruk og ikke. Fartsgrensen på sveitsiske motorveier er 120 km/t (80 - 100 km/t i tunneler). Turister som skal reise i Sveits med bil må som nevnt ovenfor betale motorveiavgift på CHF 40. Promillegrensen i Sveits er 0,5, og sjåføren kan bli bedt om å avgi både blåse- og blodprøve ved promillekontroll. Sveitsiske trafikkregler håndheves forholdsvis strengt. Brudd på trafikkreglementet kan straffes med dyre bøter og/eller fengsel. Ved bilkjøring i alpine transittruter bes reisende følge instruksjoner som gis av det lokale politiet og tjenestemenn.

Hver av de 26 kantonene har sine egne lover og regler, men de sammenfaller stort sett slik at det er stor likhet over hele Sveits. Dersom man er usikker på bestemte lover kan man henvende seg til det lokale politiet eller et turistkontor i kantonen.

Sveitsiske francs er myntenheten i Sveits. En franc deles inn i 100 rappen (tysk), centimes (fransk), centesimi (italiensk), raps (retoromansk). Sveitsiske francs brukes også i Liechtenstein. Valutakoden er CHF.

Strømnettet er 220 volt (også delvis 230/240 volt). Det er minst 95 prosent dekning for GSM. Man bruker delvis egne kontakter med tre kontaktpunkter (en for jording) og det kan derfor være lurt å ta med adaptere.

Vær oppmerksom på at man i en del dagligvareforretninger ikke kan benytte norske/internasjonale kredittkort, så det kan være lurt å ha kontaner tilgjengelig.

Banker og offentlige kontorer holder åpent 8.00 (noen fra 8.30) til 17.00, butikker har åpent mandag-fredag 8.00 (9.00) - 19.00, lørdag 8.00 (9.00) – 17.00. De fleste forretninger har kveldsåpent til 21.00 på torsdager.

Helligdager: 1. januar, langfredag, 1. og 2. påskedag, 1.mai, 1. og 2. pinsedag, 1. august (Sveits' nasjonaldag), 25. og 26. desember. I tillegg kommer regionale fridager som 2. januar, Kristi Himmelfartsdag m.m.

Klimaet i Sveits er stort sett mildere enn i Norge, selv om det kan være kuldebølger vinterstid (som regel i høyereliggende strøk). Sommeren kan være varm med opptil 30-35 grader i enkelte perioder (juli - august). Tørr vind fra sydvest forårsaker ofte store svingninger i lufttrykk og temperatur.