Tsjekkia - reiseinformasjon

Tsjekkia er generelt et trygt land å reise og oppholde seg i. Som en generell regel bør man alltid gjøre seg kjent med lokale forhold.

For inn- og utreise kreves norsk pass (nødpass aksepteres også) eller nasjonalt ID-kort med reiserett. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter er gyldige. Det er et krav i Tsjekkia at man alltid skal kunne legitimere seg. Pass eller ID-kort bør derfor alltid medbringes.

Utenlandske borgere med oppholdstillatelse i Norge, trenger ikke visum for å reise til Tsjekkia. Se nærmere informasjon på det tsjekkiske utenriksministeriets nettsider.  

Ved opphold i Tsjekkia utover 30 dager har du meldeplikt innen 30 dager etter din ankomst. For mer informasjon og unntak se nettsidene til fremmedpolitiet.

En EU/EØS-borger har oppholdsrett i Tsjekkia i inntil 90 dager, for eksempel for besøk og ferier. Ved opphold utover 90 dager kan man søke om midlertidig eller permanent oppholdstillatelse. Informasjon finnes på det tsjekkiske utenriksministeriets nettsider. 

Andre reisebevis. Reisebevis for flyktninger (grønt reisedokument) og utlendingspass (blått reisedokument) aksepteres for innreise til Tsjekkia. Vær oppmerksom på at du også må ha med deg gyldig oppholdskort fra Norge.

Mistet pass. Hvis du mister pass, nasjonalt ID-kort, reisebevis eller oppholdskort, må du melde tapet til tsjekkisk politi og kontakte ambassaden i Praha. Søknad om nytt reisedokument krever personlig oppmøte på ambassaden. Prosessen kan i noen tilfeller ta flere dager.

Trafikk: Høye hastigheter er utbredt i trafikken. Sekundære veier og planoverganger (svært utbredt) kan være farlige. Promillegrensen er 0,0.   

Merk: Trikker har forkjørsrett både fremfor  andre kjøretøy  og fotgjengere, selv når du krysser en fotgjengerovergang.

Terror: Terrortrusselen antas å ligge på omtrent samme nivå som i Norge.

Demonstrasjoner: Politiske markeringer og demonstrasjoner er ikke uvanlig i Praha. I noen tilfeller kan disse bli voldelige og føre til sammenstøt med politiet. Det oppfordres derfor til å utvise aktsomhet knyttet til demonstrasjoner.

Kjernekraftverk: Mange opplever at krigshandlinger nær ukrainske kjernekraftverk vekker bekymring. Vi anbefaler at norske borgere som befinner seg i Tsjekkia orienterer seg om situasjonen og følger råd fra lokale myndigheter.

Du finner oppdatert informasjon om atomsikkerhet og atomberedskap i Tsjekkia på nettsiden til statskontoret for atomsikkerhet (SÚJB). Vi gjør oppmerksom på at ambassaden ikke har jod-tabletter til bruk ved en atomulykke.

Det gis generelt en anbefaling om å besøke nettsidene til DSA - Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Her gis det råd om hvordan du kan beskytte deg ved en atomulykke. Norske myndigheters pålegg om tiltak i Norge ved en reell hendelse publiseres også her.

Tsjekkia har et godt utbygd helsevesen, både offentlig og privat. Helsemessige og sanitære forhold er noe varierende. Reisende bør skaffe seg et Europeisk helsetrygdkort (helsenorge.no) som gir rett til akutt medisinsk behandling på linje med landets borgere, men det dekker ikke hjemreise, pågående medisinsk behandling eller behandling som ikke er akutt. Reisende anbefales derfor å tegne en egen reise- og sykeforsikring.

Skal du bo i Tsjekkia midlertidig eller permanent? Her finner du informasjon om dine helserettigheter som enten fastboende eller student.

Det gis generell anbefaling om å besøke Folkehelseinstituttets nettsider før reise til utlandet.

Kriminalitet. Kriminaliteten er forholdsvis lav sammenlignet med de fleste vestlige storbyer. Vinningskriminalitet er imidlertid noe mer omfattende, særlig lommetyver og tyveri av/fra bil. Voldskriminalitet er lite utbredt, hvilket gjør at den personlige sikkerheten føles god.

Narkotika. Smugling, bruk og oppbevaring av narkotika ansees som lovbrudd, eventuelt forseelse, og kan medføre straff. Kjøring i ruspåvirket tilstand er straffbart.

Hærverk. Lovgivningen er veldig streng når det gjelder graffiti og annen skade på offentlig eiendom. Slike handlinger kan føre til en umiddelbar straffesak.

Droner. Lovgivning og anbefalinger fra tsjekkiske myndigheter finnes på hjemmeisden til CAA Civil Aviation Authority

Flom: I perioder av året er enkelte områder i Tsjekkia utsatt for flom. Spesielt gjelder dette i perioder med mye nedbør og snøsmelting. Det finnes en lokal side som viser et kart over flomutsatte områder (www.chmi.cz) markert med farge og hvor rødt betyr ekstrem flomfare.

Surrogati. Det er i henhold til tsjekkisk lovverk straffbart å overlate foreldreansvaret for et barn til en annen person mot betaling. Du kan bli straffeforfulgt hvis du er surrogatmor eller norsk borger som har til hensikt å overta foreldreansvaret for et barn født gjennom en surrogatiordning og/eller på annen måte tilrettelegger overlevering av barnet. På grunn av dette fraråder vi igangsetting av surrogatiordninger i Tsjekkia eller overføring av pågående surrogatisaker fra andre land til Tsjekkia.

Lydnivå. Det er ønske i de større byene om dempet lydnivå klokken 22. Flere barer og restauranter vil derfor stenge uteservering på dette tidspunktet, og det er normalt å regulere høylytt aktivitet utendørs og på terrasser i nabolagene.

Alkoholkonsum. Det er lovlig å konsumere alkohol i offentlige områder, men ulike bydeler har regulerte soner der dette ikke er tillatt. Vær derfor oppmerksom på skilting som henviser til alkoholfrie soner i bykjerner. Brudd kan straffes med bot.

Trafikkregler for fotgjengere. Du kan bli bøtelagt hvis du prøver å krysse en vei eller trikkespor innen 50 meter fra et utpekt gangfelt/krysningspunkt (vanligvis merket med «sebrastriper» eller trafikklys). Du kan også bli bøtelagt hvis du krysser ved en fotgjengerovergang hvis det grønne fotgjengersignalet ikke lyser.

Røyking. Det er forbudt å røyke innendørs på restauranter og barer, samt på ulike holdeplasser for kollektivtransport. Sistnevnte forekommer likevel, men brudd kan straffes med bot.

Nødtelefon: 112 - på engelsk i forbindelse med alle beredskapstjenester
Brann: 150
Politi: 158
Ambulanse: 155
Politi (Praha): +420 974 851 750 (24/7 engelskspråklig)

Andre nødnumre:

Ambassadens nødnummer for krise eller nødsituasjon: +420 257 111 500

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

Ambassadens hjemmeside

Kontaktinformasjon for ambassaden

 

Tsjekkia. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Tsjekkia.