Zambia - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Malawi

De fleste reiser til Zambia gjennomføres uten spesielle problemer da Zambia er generelt et trygt og fredelig reisemål. Den største risikoen er knyttet til transportsikkerhet. Ved ferdsel i grenseområder oppfordres det til å ta kontakt med lokale myndigheter og andre som er godt kjent i området for å få oppdatert informasjon om nødvendige forholdsregler. For informasjon om koronavirus se under punktet om Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 10. MAI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Mellersta Österbotten, Lappland, Norra Karelen, Mellersta Finland, Södra Savolax, Östra Savolax, Kajanaland, Satakunta, Syd-Österbotten, Vasa og Norra Savolax.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 25. mai 2021

Snarveier:

Sikkerhet

Det har den siste tiden foregått demonstrasjoner, opprør og sivil uro i flere deler av Zambia, inkludert de folkerike provinsene Lusaka og Kopperbeltet. Det er forsterket nærvær av sikkerhetsstyrker rundt omkring i landet, og ved enkelte tilfeller har det vært voldelige sammenstøt mellom sikkerhetsstyrker og demonstranter. Uroen er relatert til en serie angrep på private hjem, skoler og andre offentlige bygg, hvor det i noen tilfeller tilsynelatende har vært gjort bruk av gass.

Det verserer mange rykter om slike angrep, og folkemengders reaksjon på slike rykter kan i mange tilfeller i seg selv utgjøre en sikkerhetstrussel. Det anbefales å unngå folkeansamlinger, følge pålegg fra lokale myndigheter og å innhente råd fra lokale kontakter om dagsaktuell sikkerhetssituasjon i områder man planlegger å reise til.

De fleste reiser til Zambia gjennomføres likevel uten spesielle problemer da Zambia er generelt et trygt og fredelig reisemål. Den største risikoen er knyttet til transportsikkerhet. Ved ferdsel i grenseområder oppfordres det til å ta kontakt med lokale myndigheter og andre som er godt kjent i området for å få oppdatert informasjon om nødvendige forholdsregler. I noen få grenseområder er landminer og andre eksplosiver en mulig risikofaktor. 

Diplomatisk tilstedeværelse: Norge er ikke lenger representert med en ambassade i Zambia. Ved spørsmål kontakt ambassaden i Malawi.

Terror: Terrortrusselen anses som lav, men Zambia kan som andre land bli rammet av terrorangrep uten forvarsel.

Kriminalitet: Det er store sosiale forskjeller i Zambia og som i de fleste andre land er faren for å bli utsatt for kriminalitet til stede. Vanlige forsiktighetsregler bør iakttas. Forhør deg på forhånd hvis du er usikker på hvor du kan ferdes. Ferdsel til fots etter mørkets frembrudd anbefales ikke. På markedsplasser med mye folk og stor trengsel er lommetyver aktive. Biler bør ikke forlates med synlige verdisaker. Grovere kriminalitet rammer i mindre grad utenlandske turister, men man kan ha uflaks med tid og sted. Det rapporteres sporadisk om væpnet ran og bilkapring. Skulle en være så uheldig å bli utsatt for et ran, gjelder det generelle rådet om ikke å yte motstand og følge instrukser som ranerne måtte gi.

Myndighetene i Zambia gir ikke alltid informasjon til fengslede utlendinger om deres rett til konsulær bistand. Fengslene i Zambia er overfylte med svært dårlige sanitære forhold og manglende tilgang til mat og eventuelt medisinsk bistand. 

Kidnappinger og bortføringer: Ran og kidnappinger kan forekomme, og et særskilt fenomen er såkalte «ekspress-kidnappinger» som innebærer kortvarige kidnappingssituasjoner hvor offeret tvinges til å tømme sine kredittkort i minibanker, eller på annen måte raskt skaffe til veie løsepenger. Det er også rapportert om voldtekt av kvinner i slike situasjoner.

Trafikksikkerhet og transport: Det er venstrekjøring i Zambia. Biltrafikken utgjør en høy risiko for uhell og skader. Dårlig vedlikehold av bilparken, høy fart, fyllekjøring, manglende kjøreferdigheter og lav veistandard i deler av landet utgjør risikofaktorer som må tas i betraktning ved bilkjøring. Kjøring i mørket innebærer en særskilt risiko og man bør unngå å kjøre etter mørkets frembrudd, særlig utenfor bykjernene. Farene består bl.a av fotgjengere i veibanen, manglende/dårlige lys på møtende trafikk og møte med lastebiler og andre kjøretøy i uforsvarlig stand som benytter seg av natten til å kjøre ulovlig.

Bruk av bilbelter er påbudt. Bruk av mobiltelefon er forbudt når du kjører.

Drosjer: Unngå piratdrosjer. De vanlige drosjene har en oransje stripe og skilt med rød trykk. Husk å avtale pris på forhånd siden de fleste drosjer ikke har taksameter.

Busser: De lokale småbussene er ofte i dårlig stand og anbefales ikke. Busser for lengre reiser, for eksempel til Livingstone er av en bedre standard og er et rimelig alternativ til fly.

Politisk uro - demonstrasjoner: Det er liten risiko for å bli rammet av politiske uroligheter som besøkende i Zambia. Generelt rådes det likevel til å holde seg borte fra store folkeansamlinger, demonstrasjoner og lignende.

Kvinners sikkerhet: Kvinner bør unngå å spasere alene etter mørkets frembrudd. På dagtid er det relativt trygt for alle, også enslige. Miniskjørt og korte shorts som viser låret bør bare brukes innendørs og for treningsformål.

Seksuelle kontakter og seksuell orientering: Den seksuelle lavalder er 16 år. Omgang med mindreårige er straffbart med høye straffer. Prostitusjon er i prinsippet forbudt, men utbredt i praksis. Homoseksuelle aktiviteter er absolutt forbudt. Overtredelse kan medføre flere års fengsel. 

Naturkatastrofer: I regntiden kan elver og vassdrag flomme over, og veier kan bli uframkommelige. Utover hovedveiene og by-nære strøk kan det være svært vanskelig å ta seg frem i regntiden uten en 4x4 bil. Enkelte områder blir i praksis utilgjengelig i regntiden. Både veier og broer kan bli skylt vekk som følge av flom. 

Reiseregistrering: For besøkende som oppholder seg i Zambia over tid anbefales det at man registrerer seg på ambassaden og legger igjen kopi av pass og visum. Dette vil gjøre det lettere for utenrikstjenesten å få kontakt i tilfelle noe alvorlig skulle skje. Vi anbefaler alle reisende, samt fastboende nordmenn i utlandet om å registrere seg, uavhengig av reisemål, lengde eller formål med reisen.

Frivillig registrering på reiseregistrering.no er et nettbasert tilbud til norske reisende som ønsker å registrere kontaktopplysningene sine hos Utenriksdepartementet. 

Forsikring: Husk reiseforsikring, og undersøk på forhånd om forsikringen omfatter deltakelse i risikofylte aktiviteter (som strikkhopping og møter med ville dyr). 

Zambias mange og flotte nasjonalparker er en hovedattraksjon for besøkende. Ville dyr er uberegnelige og kan utgjøre en fare. Det er derfor viktig å sette seg inn i lokale forhold og følge råd og retningslinjer gitt av tur- eller safariguider. Det er et stort tilbud av ekstreme/risikofylte sportsaktiviteter, særlig i området rundt Victoria Falls på Zambezi-elven. Det ligger i aktivitetenes natur at uhell kan skje.

Å reise til utlandet uten reiseforsikring kan få store konsekvenser for deg eller din familie. Skulle du trenge sykehusbehandling og hjemtransport med ambulansefly fra utlandet, kan utgiftene bli svært høye. En god reiseforsikring skal blant annet dekke utgifter i forbindelse med skader, ulykker, sykdom, hjemtransport og dødsfall.

Les alltid forsikringsbetingelsene nøye på forhånd (også de med liten skrift), og vær blant annet oppmerksom på følgende:

 • Dekker forsikringen det landet du skal reise til?
 • Er forsikringen gyldig for hele reisens varighet?
 • De fleste reiseforsikringer har unntaksklausuler som blant annet gjelder eksisterende sykdom/kroniske lidelser. Dersom du har en sykdom/kronisk lidelse, bør du ta kontakt med forsikringsselskapet før reisen finner sted for å få vite hva forsikringen din dekker – og ikke dekker.

Nødsituasjon: Blir du rammet av sykdom eller ulykke under midlertidig opphold i utlandet, bør du kontakte forsikringsselskap (alarmsentral) eller turoperatør. 

Lokale nødnumre: 

 • Nasjonalt nødnummer politi 999/991
 • Nasjonalt nødnummer brann 993
 • Central Police Lusaka 220 000/6/8
 • Fire Brigade Lusaka 228 265

Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Norske borgere trenger visum for opphold i Zambia. Visum kan ordnes på forhånd eller ved innreise på flyplasser og grenseoverganger og har normalt en gyldighet på én måned.

Visum: Zambia har ikke ambassade i Norge, men dekkes fra ambassaden i Stockholm. I forkant av besøk til Zambia kan søknad
om visum sendes til den zambiske ambassaden i Stockholm (se ambassadens nettsider for ytterligere informasjon) eller
man kan søke elektronisk på zambiske immigrasjonsmyndigheters hjemmeside. En tredje mulighet er å betale for visum ved ankomst til flyplasser og ved grenseoverganger (betales med kontanter i amerikanske dollar).

Reisedokumenter: Gyldig pass er nødvendig for reise til Zambia. Passet må være gyldig i tre måneder etter planlagt utreisedato.

Generelt: Det anbefales at alle har pass med gyldig visum med seg til enhver tid. Alternativt kan en ha fotokopi av pass, men husk i så fall også kopi av siden med visumstempel. Politi og immigrasjonsmyndigheter foretar hyppig kontroll av om utlendinger har gyldig opphold i landet. Hvis man ikke kan dokumentere gyldig opphold i Zambia, er det i seg selv tilstrekkelig grunnlag for å bli arrestert. 

Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter og visum er gyldige. Det kan medføre problemer ved utreise dersom visumet ikke lenger er gyldig. 


Helse

Koronavirus (covid-19): Zambiske myndigheter kontrollerer flypassasjerer ved ankomst i Lusaka, Livingstone og Ndola, og ankommende må fylle ut en helsedeklarasjon. Passasjerer med relevante symptomer må regne med ekstra undersøkelser. Det er Zambia National Public Health Institute som har ansvaret for koronavirusberedskap i Zambia.

Norske reisende og norske som oppholder seg i Zambia bør holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg. Følg gjerne med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen. Utenriksdepartementet oppretter ikke reiseråd på grunn av smittefare. Det er Folkehelseinstituttet som gir helsefaglige reiseråd. Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider.

***

Kvaliteten på helsetilbudet er meget varierende. Ved alvorlig sykdom kan det være nødvendig med evakuering og reiseforsikring er derfor meget viktig. Husk at alle kan bli syke eller utsettes for ulykker – også i utlandet. Vær derfor godt forberedt! 

Kolera: Hovedstaden har siden desember 2017 hatt kolerautbrudd, og det er også identifisert kolera i andre deler av landet. Reisende i Zambia anbefales å være ekstra oppmerksomme på hygiene og følge med i lokale medier.

Helsetilbud: Kvaliteten på helsetilbudet er meget varierende, men er generelt ikke samsvarende med nord-europeisk, vestlig standard. Gyldig reiseforsikring er derfor meget viktig da det ved alvorlig sykdom ofte vil være nødvendig med evakuering. Det finnes noen private sykehus/klinikker med brukbar standard og det dukker stadig opp flere, men ofte mangler også de vesentlig utstyr og det er varierende erfaringer med kvaliteten på medisinsk personale.

Helseutfordringer: Vann bør ikke drikkes direkte fra springen, men kokes og filtreres, eller kjøpes på flaske. Frukt og grønnsaker bør skrelles eller vaskes i kokt/filtrert vann, evt. benytte steriliseringsvæske. Mat på restauranter og "bedre" gatekjøkkener kan normalt trygt spises.

Hiv/aids har rammet en betydelig del av befolkningen. Tuberkulose blir også mer utbredt. Malaria er utbredt, og malariaprofylakse (og myggbeskyttelse) anbefales særlig i regntiden og i lavereliggende strøk. I Lusaka og andre høyereliggende områder er det liten risiko. I flere nasjonalparker kan tsetsefluer være plagsomme, men bitt medfører ikke sovesyke. Det frarådes å bade i stillestående elver og innsjøer grunnet forekomst av Bilharzia. Rabies forekommer og en bør være forsiktig med ukjente dyr. 

Vaksiner: Vaksinasjon mot hepatitt anbefales. Malariaprofylakse anbefales i regntiden, spesielt ved besøk på landsbygda og i lavereliggende områder. Vaksinasjon mot gulfeber anses ikke lenger som nødvendig. Ta kontakt med norske helsemyndigheter (www.fhi.no) eller vaksinasjonsklinikk for oppdaterte råd i god tid før avreise!

Tilgang på medisiner: Det er mange apotek i Zambia men det er stor variasjon på kvaliteten og oppbevaring av medisinene. Det kan være lurt å bruke større kjeder hvor disse finnes og se etter kjente produsent-navn og merker.

Innførsel av medisiner: Tollvesenet kan be om å få se resept for medisiner som tas med inn i Zambia. Enkelte virkestoffer i reseptbelagte medisiner er forbudt etter narkotikalovgivningen. Ved tvil bør man undersøke på forhånd. Besittelse og bruk av narkotiske stoffer er strengt forbudt, og besittelse av mer enn 0,5 gram av et narkotisk stoff anses som smugling. Utlendinger som blir dømt for narkokriminalitet kan forvente langvarig fengselsopphold og/eller utvisning.


Praktisk informasjon

Ved sommertid i Norge har Zambia og Norge samme tid, men ved vintertid er Zambia en time foran Norge. Strømnettet er på 220/240 volt, engelsk støpsel (tre flate pinner). Det skjer strømbrudd ved ujevne mellomrom. På grunn av mangelfull elektrisitetsforsyning har det siden mai/juni 2015 vært hyppige strømavbrudd «load shedding» med mer enn åtte timers strømavbrudd pr dag. Det er fare for at dette kan øke til 10-12 timer pr dag. De fleste større hoteller og andre institusjoner har generatorer som likevel sikrer strømforsyning.

Nasjonal telefonkode er + 260

Telefon: Mobilnett dekker det meste av landet og utvides stadig. Det er flere selskaper på markedet som har noe ulike dekningsområder. Vær oppmerksom på at det kan være manglende dekning på veien mellom større sentra.

Internett: Det finnes flere internettkafeer i Lusaka og de fleste hoteller og lodger har tilknytning. Netthastigheten er under utbedring, man kan være veldig dårlig, det kan for eksempel være veldig vanskelig å skype, og datamaskiner til utlån har ofte virusproblemer. 

Valuta og kredittkort: Den offisielle valutaen er Zambisk Kwacha, ZMW, som deles inn i 100 ngwee. Unngå å veksle penger på gaten, bruk vanlige byråer. 

Kredittkort kan brukes i større butikker, hoteller, restauranter og reisebyrå, men er langt fra så vanlig som i Norge. Vær klar over at en rekke servicebedrifter legger på en ekstra avgift ved betaling med kredittkort. Visa er det beste valget, men de fleste hoteller vil også ta MasterCard og American Express. 

Minibanker finnes i de største byene og de er som regel bevoktet og trygge å bruke. Det er begrensninger på hvor mye kontanter man kan ta ut i èn operasjon, maksimum er som regel 4000 ZMW, men det er mulig å gjenta uttak. 

Normale åpningstider: Offentlige kontorer og banker er åpne mandag – fredag. Butikker og kjøpesentra har også helgeåpent.

Nasjonale helligdager: 

 • 1. januar - nyttårsdag
 • 8. mars - kvinnedagen
 • 12. mars - Youth day
 • Langfredag
 • Første påskedag
 • 1. mai - arbeidernes internasjonale kampdag
 • 25. mai - African freedom day
 • Juli (første mandag) - Heroes day
 • Juli (tirsdag samme uke) - Unity day
 • August (første mandag) -  Farmers day
 • 24. september - Heritage day
 • 18. oktober - National day of prayers
 • 24. oktober - frigjøringsdagen
 • 25. desember - 1. juledag

Klima: Selv om Zambia ligger i tropene (mellom 8 og 18 grader sørlig bredde) er klimaet behagelig på grunn av høy beliggenheten over havet. Middeltemperaturen varierer mellom 15 og 30oC. Året kan grovt deles inn i fire årstider:

 • en varm, tørr periode fra september til november med temperaturer mellom 27 og 35 oC, noen ganger opp mot 40 oC, særlig like før regntiden setter inn. 
 • en regnfull varm periode fra desember til mars, med temperaturer mellom 20 og 30 oC. Regntiden varierer en del fra år til år. Den kan begynne alt i oktober og slutte allerede i februar. 
 • en tørr og varm periode i april og mai. Temperaturer mellom 25 og 36 oC. 
 • en tørr og kjølig periode fra juni til august. Natt-temperaturen kan krype ned mot 5 oC, men vanligvis "god norsk sommer" på dagtid selv om det kan være overraskende kjølig hvis det er overskyet.

Språk og kommunikasjon: Du klarer deg bra med engelsk i Zambia, men ikke alle snakker engelsk like godt. Zambia har 74 språk hvor nyanja, bemba, lozi og tonga regnes som de største.

Zambiere er stort sett meget vennlige, inkluderende og hjelpsomme. Det er vanlig å håndhilse når man møtes. Zambiere er høflige og det regnes som god folkeskikk å hilse for eksempel med et ”How are you” til personale i butikker eller før du for eksempel spør om veien.

Bekledning: Zambia er et kristent land og konservativt i klesveien, og det regnes som utekkelig å vise lår. For menn er det mest korrekt med langbukser og for kvinner skjørt/kjole/bukser.  Kvinner har ofte en chitenge (mønstret tøystykke) for hånden for å ta utenpå langbukser ved mange anledninger. Ellers er det i Zambia som de fleste andre steder i verden – tidene forandrer seg og ungdommen følger motene.

Fotografering: Vær varsom ved fotografering utenom nasjonalparkene. Det er forbudt å fotografere offentlige og militære bygninger og anlegg, inkludert presidentboligen (State House). Det samme gjelder infrastruktur, gruveanlegg, veier og flyplasser, men her er praksis noe mer liberal. Hvis du er i tvil, spør først, eller ikke ta bilder. Generelt skal man også alltid spørre om lov før man tar bilder av folk.

Annet: Vær oppmerksom på at produkter av visse truede arter, som elfenben, er ulovlig å eksportere, og at overtredelse kan medføre streng fengselsstraff. Enkelte suvenirer som finnes på lokale markeder kan være produsert av materiale fra planter eller dyr som er oppført på Cites-listen over forbud eller restriksjoner mot handel. Kjøper har ansvar for å undersøke, og uvitenhet om reglene fritar ikke for ansvar for ulovlig utførsel.

Besittelse av pornografisk materiale er ulovlig i Zambia. Overtredelse kan medføre fengsling, bøter og/eller utvisning. Dette gjelder også slikt materiale når det er lagret på datamaskin etc.