Fredsoperasjoner

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Hovedmålet er å bidra til internasjonal stabilitet og sikkerhet, og dermed også til vår egen sikkerhet.

Det er dessuten uttrykk for solidaritet med det internasjonale samfunn, og oppfyllelse av våre forpliktelser som medlem av FN og Nato. Norge vil bidra i internasjonale operasjoner gjennom FN, Nato og EU, avhengig av våre spesifikke fortrinn og behov, samt det som tjener oppdraget best. Norsk deltakelse skal bidra til norsk og internasjonal fred og sikkerhet og ha forankring i folkeretten.

Fredsoperasjoner omfatter i varierende grad både militære og sivile elementer. Norge har betydelig kapasitet også til å bidra til sivil krisehåndtering – med bl.a. politirådgivere, eksperter fra hele rettskjeden, eksperter innenfor forvaltning osv. Norge yter viktige bidrag på disse områdene i en rekke ulike operasjoner. Sivile beredskapsstyrker som Norcap og Nordem har stor bredde i kompetanse og nasjonaliteter som kan sendes ut på kort varsel.

  • En oversikt over norske militære bidrag til internasjonale operasjoner finnes på Forsvarets nettsider.
  • En tilsvarende oversikt over norsk deltakelse med politi og annet sivilt personell finnes på Politiets nettsider.

Fredsoperasjoner

FNs fredsoperasjoner

Artikkel Sist oppdatert: 04.04.2016

FN har det overordnede ansvaret for internasjonal fred og sikkerhet. FN-pakten gir FN og FNs sikkerhetsråd ansvar for å iverksette kollektive tiltak for å ivareta global fred og sikkerhet. Fredsoperasjoner er blant de mest sentrale virkemidler FN rår over i denne sammenheng.