Forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år ved kommunestyrevalget 2011

Ved kommunestyreutvalget 2011 ble det gjennomfør forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år i 20 kommuner. Også Longyearbyen lokalstyre deltok i forsøket ved sitt lokalvalg. Til sammen fikk ca. 9 400 16- og 17-åringer mulighet til å stemme. Evaluering fra forsøket ble lagt fram januar 2014.

Hvordan ble valgresultatet?

Se valgresultatet for den enkelte forsøkskommune:

Austevoll
Gjesdal
Grimstad
Hamar
Hammerfest
Kautokeino
Kåfjord
Luster
Lørenskog
Mandal
Marker
Namdalseid
Osen
Porsgrunn

Re
Sigdal
Stavanger
Tysfjord
Vågå
Ålesund

 

Bakgrunn for forsøket

Som tiltak for å styrke politisk deltakelse og engasjement blant ungdom, foreslo regjeringen i St.meld. nr. 33 (2007-2008) Eit sterkt lokaldemokrati å gjennomføre forsøk med å sette ned stemmerettsalderen til 16 år.

Ved behandlingen av meldingen, sluttet Stortinget seg til regjeringens forslag om at det skulle gjennomføres forsøk med stemmerett ved kommunestyrevalget 2011 for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret.

Den viktigste begrunnelsen var at dette kan være et tiltak for å få flere unge inn i rollen som aktive innbyggere i lokalsamfunnet. Fører muligheten for å delta ved valg til større bevissthet blant ungdom om deres rolle i lokalt samfunnsliv og muligheten de har for å påvirke lokale forhold?

Evaluering

For å få svar på ulike spørsmål, engasjerte departementet Institutt for samfunnsforskning og Rokkansenteret til å å evaluere gjennomføringen og resultater av forsøket. Sluttrapport finnes her:

Andre dokumenter/lenker: