250 millioner til utdanningsstipend

Gjennom EØS-midlene er det satt av 250 millioner kroner til utveksling av studenter og ansatte mellom utdanningsinstitusjoner i Norge og mottakerlandene fram til 2016.

(UD/FMO)

Gjennom EØS-midlene er det satt av 250 millioner kroner til utveksling av studenter og ansatte mellom utdanningsinstitusjoner i Norge og mottakerlandene fram til 2016.

I tillegg til utveksling skal støtten bidra til å styrke samarbeidet over landegrensene.

Internasjonalt samarbeid innen forskning og utdanning er høyt prioritert i Europa. Samarbeidet bidrar til å gjøre Norge kjent som en kunnskapsnasjon og attraktiv samarbeidspartner.  Samtidig utveksles kunnskaper og erfaringer, og det bygges nettverk til gjensidig nytte.

Støtten på 250 millioner kroner er fordelt på programmer i til sammen elleve av landene som mottar EØS-midler: Bulgaria, Tsjekkia, Estland, Ungarn, Latvia, Litauen, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia og Spania.

Programmene bygger på erfaringer fra den forrige runden med EØS-midler. Da deltok 390 utdanningsinstitusjoner og flere enn 3000 studenter og lærere i ulike utvekslingsprosjekter.

Foto: Myrhol/SIU

– Gjennom EØS-midlene har vi hatt et godt samarbeid og gode resultater med prosjektpartnere både i Polen, Estland og Ungarn. Dette samarbeidet ønsker vi å videreføre i årene framover, sier Trym N. Holbek fra Universitet i Stavanger.

Sammen med representanter fra utdanningsinstitusjoner i Norge og mottakerlandene deltok han under lanseringskonferansen av stipendprogrammene tidligere i år (bildet til venstre).

Lanseringen ble arrangert av Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) i Bergen. SIU er bindeledd og skal legge til rette for samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene i Norge og mottakerlandene.

Les mer på SIUs nettsider om utdanningsstipendprogrammene.

Til toppen