Arbeids- og inkluderingsministeren med fire saker i Stortinget

Adresse: Oslo

Sted: Stortinget

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna med fire saker i Stortinget.

Prop 101 L (2023-2024) Endringer i integreringsloven, folketrygdloven og tannhelsetjenesteloven (innstramminger)

Prop. 72 L (2023.2024) Endringer i barnetrygdloven og midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina

Meld. St. 17 (2023–2024) Om integreringspolitikken: Stille krav og stille opp

Dokument 8:103 S (2023–2024) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Abid Raja, André N. Skjelstad, Guri Melby, Ingvild Wetrhus Thorsvik og Ola Elvestuen om tiltakspakke for å ruste norske kommuner i integreringsarbeidet